Politibetjentenes egne møgsager:

Magtmisbrug, trusler, narko og blufærdighedskrænkelse

 
De fleste forbinder personer, som er ansat ved politiet, med ordenlighed og retsskaffenhed. Men det er ikke alle betjente, der har rent mel i posen. Det viser listen af disciplinærsager rejst mod polititjenestemænd, som er offentliggjort på Rigspolitiets egen hjemmeside. Her afsløres det, at der alene i 2015 har været 79 sager om alt fra registermisbrug, magtanvendelse, falske forklaring, sexchikane, trusler, narkotikaloven, blufærdighedskrænkelse og meget mere.
Her følger politiets egen beskrivelse af nogle af sagerne og Rigspolitiets straf til den pågældende polititjenestemand.
 

Narko

 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med tiltale for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.
Polititjenestemanden havde i forbindelse med besøg på en bar klargjort to baner kokain på glaspladen til en iPhone i en port. Polititjenestemanden blev endvidere tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 155 (misbrug af stilling) og § 123 (vidnetrusler), idet han til en dørmand, som han forsøgte at få til at undlade at tilbageholde sig, flere gange udtalte, " Du skal passe på, at du ikke overskrider dine beføjelser, husk nu lige dine beføjelser" eller lignende, samt til barens indehaver udtalte "Du vil komme til at se rigtig meget til mig fremover. Du skal ikke vende ryggen til mig" eller lignende. Politikredsen indstillede polititjenestemanden til suspension, hvilket Rigspolitiet tiltrådte. Polititjenestemanden blev idømt 60 dages fængsel i landsretten. Politikredsen indstillede, at pågældende blev afskediget.  
Afgørelse: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet.
 

Misbrug af stilling

 
Polititjenestemand, der var leder, blev indberettet i forbindelse med en privat uoverensstemmelse, hvor polititjenestemanden var blevet ekskluderet fra en klub. Polititjenestemanden udformede og udleverede breve til tre personer om, at de var blevet frakendt førerretten. Brevene fremstod som udstedt af polititjenestemanden på Politidirektørens vegne, ligesom det fremgik af brevene, at Statsadvokaten havde tiltrådt frakendelsen af førerretten. Det var kendt hos de tre personer, at vedkommende var polititjenestemand. Polititjenestemanden oplyste til sagen,
at brevene alene var tænkt som en "sketch", og til at understrege hvorledes han havde følt sine egne retsgarantier tilsidesat i forbindelse med eksklusionen af klubben.
Politiklagemyndigheden fandt, at polititjenestemanden var trådt i tjeneste ved at have udleveret brevene. Politiklagemyndigheden fandt forholdet særdeles kritisabelt. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en irettesættelse.  
Afgørelse: Ikendt en disciplinær bøde på 1.000 kr. af Rigspolitiet. Rigspolitiet lagde vægt på, at den pågældende var leder, at polititjenestemandens adfærd var egnet til at skade politiets almindelige omdømme samt vidnede om meget alvorlig mangel på dømmekraft.
 
 

Færdselsloven

 
To polititjenestemænd blev indberettet for under patruljering, at have kørt til en adresse uden for politikredsen, og
deltaget i en børnefødselsdag i ca. en halv time. Polititjenestemændene havde endvidere kørt et par ture i patruljevognen med nogle af børnene, som deltog i fødselsdagen. Sagen blev efterforsket af Den Uafhængige Politiklagemyndighed (Politiklagemyndigheden). Statsadvokaten meddelte polititjenestemændene et tiltalefrafald for overtrædelse af udrykningsbekendtgørelsen. Politikredsen indstillede, at der blev iværksat disciplinær forfølgning.  
Afgørelse: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.
 

Ukorrekt optræden

 
Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med, at Politiklagemyndigheden fandt pågældendes adfærd kritisabel.
Polititjenestemanden modtog et opkald på alarmcentralen fra en borger, der led af Parkinsons sygdom, og som var væltet på sin cykel i en skov.
Borgeren oplyste, at han ikke kunne komme op ved egen hjælp. Polititjenestemanden havde bl.a. udtalt, at "Det er jo ikke taxakørsel, vi laver her jo" og "Nej, så kan jeg sgu ikke hjælpe dig - do. Så kan vi håbe, du bliver fundet inden vinter måske". Borgeren blev først fundet efter mere end 42 timer i en grøft. Politiklagemyndigheden fandt endvidere polititjenestemandens dispositioner i forbindelse med anmeldelsen særdeles beklagelige, idet der ikke blev iværksat en redningsindsats. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en advarsel. 
Afgørelse: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet.
 
 

Ukorrekt optræden

 
Polititjenestemand blev indberettet for på sin facebookprofil at have lavet en opdatering med formuleringen "Indenrigsministeren vil tage passet fra "ekstreme danskere" (perkere). De skal sku bare sendes hjem til det land, som de har (føler tilknytning til). hvilket tilsyneladende ikke er Danmark.
Vi bør efterleve Australiens holdning til indvandrere: Hvis man ikke kan lide lugten i bageriet – så rejs hjem!”. Det fremgik af polititjenestemanden profil, at han var ansat i politiet og havde studeret på Politiskolen. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev meddelt en advarsel. 
Afgørelse: Meddelt en advarsel af Rigspolitiet. Rigspolitiet fandt, at brugen af ordet ”perker” var af racistisk karakter. Rigspolitiet fandt på den ene side, at der er en generel ytringsfrihed til at deltage i den offentlige debat, samt at opdateringen alene var tilgængelig for polititjenestemandens venner på facebook, men fandt på den anden side, at henset til at der var tale om ca. 200 facebookvenner, var facebookprofilen at anse som offentlig. Rigspolitiet fandt, at ytringerne kunne være egnet til at rejse tvivl om polititjenestemandens upartiskhed, herunder i forbindelse med politiforretninger involverende personer af anden etnisk herkomst. 
 

Sexsager

 
1. Polititjenestemand blev indberettet for uden tjenstlig anledning flere gange at have henvendt sig til en mindreårig pige på de sociale medier på en upassende måde, som kunne misforstås. Polititjenestemanden havde forud for episoden haft kontakt til pigen i forbindelse med en politiforretning. Politikredsen fandt polititjenestemandens adfærd kritisabel. Sagen havde været forelagt Politiklagenævnet, som erklærede sig enig i afgørelsen. Politikredsen indstillede, at der blev iværksat disciplinær forfølgning. 
Afgørelse: Meddelt en irettesættelse af Rigspolitiet.
2. Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med en sigtelse for overtrædelse af straffelovens §§ 150 og 155, 1. pkt. (misbrug af stilling) og § 232 (blufærdighedskrænkelse). Polititjenestemanden havde under et møde i tjenstlig anledning med en yngre kvinde taget fat om hendes hoved og kysset hende på munden og efterfølgende holdt hendes arme på ryggen og pressede sit underliv mod hendes bagdel. Polititjenestemanden havde endvidere stillet kvinden i udsigt, at han ville kunne arrangere køreprøven således, at hun med garanti ville kunne generhverve sin førerret. Politikredsen indstillede til midlertidig overførsel til tjeneste uden publikumskontakt, hvilket blev imødekommet af Rigspolitiet. Statsadvokaten rejste tiltale i sagen, og polititjenestemanden blev herefter suspenderet af Rigspolitiet. Polititjenestemanden blev idømt 40 dages fængsel i både by- og landsretten. Politikredsen indstillede, at polititjenestemanden blev afskediget.  
Afgørelse: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet.
 
3. Polititjenestemand blev indberettet i forbindelse med sigtelser for flere tilfælde af overtrædelse af straffelovens
§ 150 ved at have misbrugt sin stilling til at tiltvinge sig samleje og seksuelle ydelser med en prostitueret, som han opsøgte, imens han var i tjeneste. Polititjenestemanden blev suspenderet, og statsadvokaten rejste tiltale i sagen. Polititjenestemanden blev idømt fængsel i 1 år og 3 måneder, som landsretten efter forholdenes karakter ikke fandt grundlag for at gøre betinget. Politikredsen indstillede, at politiassistenten blev afskediget.  
Afgørelse: Meddelt afsked uden varsel af Justitsministeriet efter indstilling fra Rigspolitiet.


Læs selv flere disciplinærsager her: KLIK

Publiceret 05 December 2016 12:08

SENESTE TV