Politiet opretter visitationszone i Køge

Visitationszonen iværksættes fra torsdag den 31. januar og frem til 14. februar.

Midt- og Vestsjællands politi har besluttet at oprette en visitationszone i Køge.
Anledningen til beslutningen om oprettelse af visitationszonen er den seneste tids spændinger, voldelige sammenstød og konkrete episoder med anvendelse af stikvåben mellem grupper af kriminelle forskellige steder i Køge by. På baggrund af politiets efterretninger om en række uafklarede forhold grupperne imellem, og det forhold, at hævn er et almindeligt forekommende motiv i disse gruppers måde at agere på, er det forventeligt at en hævnaktion - eller en ny aktion - vil blive gennemført.
Fælles for målgruppen er, at de i forbindelse med deres færden i Køge, jævnligt antræffes af politiet omkring Ølby, Falkevej, Toldboden/Havnen, Køge Midtby og boligområdet Ellemarken. Det vil derfor være forventeligt at eventuelle gerningsmænd leder efter modparten disse steder og det må forventes, at de henset til den øjeblikkelige situation er bevæbnede . For at hindre at situationen udvikler sig, iværksættes stikprøvevisitationer som en præventivc foranstaltning.
Aktionen er en kontrolaktion, hvor formålet er at kontrollere om nogen i visitationsområdet besidder eller bærer våben. Det med henblik på at forebygge at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred eller velfærd.
Med ovennævnte hjemmel og af de nævnte grunde iværksættes stikprøvevisitationen fra i dag, torsdag den 31. januar og frem til den 14. februar 2013.
Området for iværksættelse af stikprøvevisitationen er afgrænset af følgende gader/områder:
Ølbyvej, Værftsvej til strandkanten og mod syd indtil ud for Sdr. Viaduktvej, Marksvinget, vest om boligområdet Ellemarken til Ringstedvej, Ringvejen, Stnsbjergvej og frem til Ølbyvej.
pm
Se kort over hele visitationszonen herunder:

Beslutning om stikprøvevisitation i medfør politilovens paragraf 6

I medfør af paragraf 6 stk. 1 i lov om politiets virksomhed kan politiet på steder, hvor der efter lov om våben og eksplosivstoffer paragraf 4 stk. 1 gælder forbud mod at besidde eller bære kniv m.v. kan besigtige en persons legeme samt undersøge tøj og andre genstande, herunder køretøjer med henblik på at kontrollere, om nogen besidder eller bærer våben.
En sådan stikprøvevisitation kan efter paragraf 6 stk. 2 i samme lov, foretages med henblik på at forebygge, at nogen foretager strafbare handlinger, som indebærer fare for personers liv, helbred og velfærd.
Det er efter stk. 3 i bestemmensen en forudsætning, at beslutningen om at iværksætte en stikprøvevisitation træffes af politidirektøren eller den, som denne bemyndiger hertil. Beslutningen skal være skriftlig og indeholde en begrundelse og en angivelse af det sted og tidsrum, som beslutningen gælder for.

Publiceret 01 February 2013 09:51