Ændringer i ”Ferieloven”

Der er den 7. april 2011 blevet vedtaget en ændring af ”Ferieloven” og ændringerne trådte i kraft den 1. maj.

Af
Af Claus Rehl

Ferieloven De væsentligste ændringer er, at der kommer nye regler omkring, afholdelse af ferie i en fritstillingsperiode, udvidet mulighed for at overføre 5. ferieuge til næste ferieår, forældelse af feriepengekrav og kontrol af indbetaling til feriefonde.
Lovændring medfører, at en opsagt lønmodtagers ferie kun anses for afholdt i en fristillingsperiode, hvis lønmodtageren har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af varslingsfristerne. Så hvis lønmodtageren starter på et nyt arbejde, så har der ikke været en arbejdsfri periode, hvorfor ferie ikke kan anses for afholdt.
Ferien anses også for afholdt, hvis arbejdsgiveren, eksempelvis som følge af overenskomst eller fratrædelsesaftale, ikke har haft mulighed for at modregne i lønmodtagerens løn fra den nye arbejdsgiver.
Lovændringen medfører således, at lønmodtageren ikke mister sin ret til betalt ferie, hvis denne finder nyt arbejde inden for fritstillingsperioden.
Loven finder anvendelse for fritstillinger efter den 1. maj 2011.

Overførsel af 5. ferieuge

Lovændringen gør det muligt for alle grupper af lønmodtagere, at aftale overførsel af 5. ferieuge med arbejdsgiveren. Også de medarbejdere, der er dækket af en overenskomst, hvori dette ikke er aftalt. Der er dog fortsat mulighed for at afskære disse aftaler ved kollektiv overenskomst.
Loven ændrer derfor på det gældende udgangspunkt og medfører, at aftaler om overførsel af ferie som udgangspunkt er tilladt, medmindre andet er bestemt. Formålet med loven er at skabe større fleksibilitet på arbejdsmarkedet.

Forældelse af feriepenge

Lovændringen indeholder en afskaffelse af Ferielovens § 35, stk. 1, således at der udelukkende skal gælde en treårsfrist. Efter lovens ordlyd lægges der ikke vægt på, om kravet på feriepenge er anerkendt af arbejdsgiver, som det er tilfældet før 1. maj. Der lægges alene vægt på, om feriepengene er indbetalt eller ej, og om tidsfristen er overskredet.
Ændringen indebærer, at lønmodtagerens bevisbyrde for, at kravet er gjort gældende og forfulgt overfor arbejdsgiveren, formindskes.
De nye regler medfører desuden en simplificering af hvordan lønmodtageren sikrer at forældelse ikke sker. For så vidt angår feriepenge, som er indbetalt til en feriefond, skal der efter lovændringen alene rettes henvendelse til fonden eller direktøren for Pensionsstyrelsen. Afbrydelse af forældelse for feriepenge, som ikke er indbetalt til en feriefond, sker ved anlæg af retssag, fagretlig behandling mv.
Loven gør således udtømmende op med mulighederne for at afbryde forældelsesfristen, og reglerne i Forældelsesloven vil derfor ikke finde anvendelse.

Kontrol af indbetaling til feriefonde

Loven indeholder forbedringer af fondenes kontrolmuligheder. Dette ved, at Arbejdsmarkedets Feriefond får mulighed for at udvælge 150 tilfældige virksomheder og kræve revisorerklæring eller anden dokumentation for korrekt afregning af feriepenge. Loven indebærer endvidere, at alle private feriefonde får krav på at modtage en standardblanket med revisorerklæring om korrekt afregning af feriepenge.
Loven indfører kontrolmuligheder og forbedrer således de eksisterende kontrolmuligheder med henblik på at indkræve de feriepenge, som fondene har krav på fra arbejdsgiverne.
Formålet og hensynet med loven er, ligesom med bestemmelsens gældende ordlyd, at skabe en større sikkerhed for, at arbejdsgivere ikke opnår en økonomisk gevinst ved, at lønmodtageren ikke holder sin ferie.
Loven der ændrer "Ferieloven" er lov nr. 320 af 15. april 2011 lov om ændring af ferieloven, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

Publiceret 04 May 2011 08:00