(Foto: arkiv)

(Foto: arkiv)

Færre job til ufaglærte i Østdanmark i 2020

I 2020 vil der være ca. 19.000 færre job til de ufaglærte i Østdanmark. Der vil ske et væsentligt fald i ufaglærte job inden for landbrug, industri og det offentlige område. Inden for service, handel og transport og hotel og restauration vil der dog være

Men alligevel vil udviklingen i beskæftigelsesmulighederne for ufaglærte næppe være tilstrækkelig til at sikre beskæftigelse til alle ufaglærte. Det overskud, der er allerede nu og som viser sig i en voksende ledighed for de ufaglærte, risikerer at vokse til næsten det dobbelte, 30.300, svarende til en ledighed på 6,7 pct., i 2020.
Sideløbende vil der i de kommende 10 år blive et væsentligt underskud af faglært arbejdskraft. Går det som under højkonjunkturen i 2008, vil virksomhederne vende sig mod de ufaglærte, når de ikke kan skaffe den tilstrækkelige faglærte arbejdskraft. Det vil dog ikke være optimalt, som det viste sig i perioden frem til 2008, hvor den markante mangel på arbejdskraft førte til en stagnation i produktiviteten.
 
Det viser en fremskrivning af udbud og efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft i Østdanmark, som er udarbejdet i et samarbejde mellem Region Hovedstaden, Region Sjælland og Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland. Hovedtrækkene i fremskrivningen er samlet i pjecen: ”Udviklingen på det ufaglærte arbejdsmarked - udbud af og efterspørgsel på ufaglært arbejdskraft frem til 2020, maj 2011”.
 
I Region Hovedstaden skønnes overskuddet af ufaglært arbejdskraft at være på 25.000 i 2020, svarende til 7,7 pct. af den ufaglærte arbejdsstyrke mens overskuddet i Region Sjælland vil være på 5.000, svarende til 4,4 pct. af den ufaglærte arbejdsstyrke.
 
Denne udvikling skaber en række udfordringer for beskæftigelsessystemet, bl.a. fordi de ufaglærte er i størst risiko for såvel ledighed som langtidsledighed. På sigt vil der være behov for fokus på faglig og geografisk mobilitet, jobrettet opkvalificering og virksomhedsafprøvning for at sikre, at ufaglærte følger med de ændringer, der sker også på det ufaglærte arbejdsmarked.
 
Det centrale i at løse efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft de kommende år er at sikre, at flere unge får en faglært uddannelse. Ligeledes at udnytte de muligheder, der er i dag for at løfte de voksne ufaglærtes kvalifikationer til faglært niveau gennem f.eks. voksenlærlingeordningen, GVU mv.
 

Beskæftigelsesregion Hovedstaden og Sjælland

Selv om der kan forventes et overskud af ufaglært arbejdskraft inden for de kommende 10 år, vil der på flere områder være gode beskæftigelsesmuligheder for ufaglærte, men det forudsætter en særlig indsats for gruppen, bl.a. i form af effektiv jobrettet opkvalificering gennem arbejdsmarkedsuddannelsessystemet.

Region Sjælland

" Analysen viser med al tydelighed, at der i 2020 vil være et overskud af ufaglært arbejdskraft i Region Sjælland" siger Regionrådsformand Steen Bach Nielsen. "Det er vi meget bevidste om, og har allerede igangsat en række initiativer, fx flere forsøg med fjernundervisning, så man kan tage efter- og videreuddannelse uafhængigt af tid og sted" fortsætter han. "Derudover har vi i Regionsrådet igangsat en stor regional satsning på uddannelses- og kompetenceområdet kaldet "Kompetenceparat 2020", som skal samle regionens aktører om en række fælles langsigtede mål. Vi vil med "Kompetenceparat 2020" gerne medvirke til at vi ser fremad og bliver bedre i stand til at imødegå arbejdsmarkedets langsigtede behov."

Publiceret 09 May 2011 16:30