De små og mellemstore virksomheder kan nu spare penge på deres revisorudgifter

De små og mellemstore virksomheder kan nu spare penge på deres revisorudgifter

Spar penge til revisor

De små og mellemstorevirksomheder kan efter en lempelse af revisionskravet nu nøjes med en 'udvidet gennemgang'.

Folketinget har med en lovændring i slutningen af 2012 lempet revisionskravet for de små og mellemstore virksomheder virksomheder. Nu kan disse selskaber erstatte revision af årsregnskabet med "udvidet gennemgang" efter en helt ny erklæringsstandard. Det er resultatet af de fortsatte bestræbelser på at lette de administrative byrder for mindre og mellemstore selskaber.

-"Udvidet gennemgang" giver ikke samme grad af sikkerhed som revision, men i mindre og mellemstore selskaber, hvor ejeren ofte ligeledes varetager ledelsen af selskabet, vil "udvidet gennemgang" i de fleste tilfælde være tilstrækkeligt til, at risikoen for væsentlige fejl eller mangler i regnskabet vil være reduceret til et passende lavt niveau. Det gælder især i de tilfælde, hvor revisor – som det ofte er tilfældet for de mindre og mellemstore selskaber – yder regnskabsmæssig assistance med opstilling af regnskabet. "Udvidet gennemgang" vil endvidere give revisor den nødvendige indsigt i virksomheden til fortsat at kunne være den foretrukne forretningsmæssige sparringspartner, siger statsautoriseret revisor Glenn Hartmann fra Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, og medlem af Vordingborg Erhvervsforening.

"Udvidet gennemgang" kan sidestilles med en gennemgang (review) efter de internationale standarder med tillæg af visse yderligere handlinger.
De nye regler gælder for selskaber, der er omfattet af årsregnskabslovens klasse B, det vil sige. selskaber, der ikke i to på hinanden følgende regnskabsår overskrider to af følgende grænser:
- Nettoomsætning: 72 mio.kr.
- Balancesum: 36 mio.kr.
- Antal ansatte: 50
De nye regler kan anvendes af selskaber, der afholder ordinær generalforsamling efter 1. januar 2013.
-Deloitte har medvirket ved tilvejebringelsen af de nye regler, og vi ser de nye regler som en fordel for de fleste mindre og mellemstore selskaber, siger Glenn Hartmann

Publiceret 13 February 2013 07:00