Advokat Steen Witthøfft, Partner Advokater i Køge, noterer sig en afsagt dom i Højesteret, som skaber klarhed over hvordan bestyrelser bør agere, for at undgå bestyrelses- ansvar.

Advokat Steen Witthøfft, Partner Advokater i Køge, noterer sig en afsagt dom i Højesteret, som skaber klarhed over hvordan bestyrelser bør agere, for at undgå bestyrelses- ansvar.

Højesteret har afsagt en dom, som kan klarlægge hvad bestyrelser skal gøre for af undgå bestyrelsesansvar!

BESTYRELSE En netop afsagt dom i Højesteret giver et klart billede for bestyrelser i spørgsmålet om bestyrelsesansvar og virksomhedens risikoprofil.
Advokat Steen Witthøfft fra Partner Advokater i Køge udtaler:
- Et af kernepunkterne i den pågældende Højesteretsdom er, at virksomhedens ledelse, herunder bestyrelse, skal kende virksomhedens risikoprofil og kunne forholde sig til den information som bestyrelsen modtager i øvrigt fra virksomhedens ledelse og medarbejdere - og agere ud fra dette, for at undgå bestyrelsesansvar i fremtiden.
Sagen drejer sig om konkursboet efter Memory Card Technology A/S der havde anlagt en sag om bestyrelsesansvar mod bestyrelsesformanden og ansvar mod revisor fra selskabet.
Konkursboet gjorde gældende, at selskabet har lidt et tab ved at driften af virksomheden som følge af ansvarspådragende handlinger blev fortsat efter et tidspunkt, hvor selskabets drift burde være indstillet eller blevet tilpasset.
Den tidligere administrerende direktør er under en straffesag anlagt mod ham blevet dømt, for groft bedrageri og svig, til en straf på 6 år for uberettiget opskrivning af varelager og omsætning, samt angivelse af fiktive tilgodehavender.
Dermed har direktøren foranlediget, at selskabets regnskab blev urigtigt og vildledende. Direktøren blev også gjort erstatningsansvarlig for det tab som konkursboet havde lidt i den sammenhæng.
I landsretssagen mod de øvrige bestyrelsesmedlemmer som også var sagsøgt for erstatningskrav blev bestyrelsesmedlemmerne frifundet, da landsretten skønnede at bestyrelsen havde udført sit arbejde som den skulle.
Landsretten lagde i den sammenhæng vægt på følgende:
Bestyrelsens sammensætning
Bestyrelsens organisering af opgaver og organisation
Forretningsorden for bestyrelsens arbejde
Bestyrelsesmødernes omfang, grundlag og indhold
Bestyrelsens arbejde med de problemstillinger sagen angik, på grundlag af de information bestyrelsen fik og havde sikret sig at få, blandt andet gennem revisionsprotokolater eller på anden vis.
Konkursboet ankede ikke frifindelsen af bestyrelsen på de øvrige medlemmer, kun for så vidt angår formanden for bestyrelsen.
Ovennævnte forhold viser, at det er meget centralt for alt bestyrelsesarbejde, både for at undgå ansvar som bestyrelsesmedlem men også for at skabe den største værdi for virksomheden fra bestyrelsens arbejde, at sammensætte bestyrelsen og organisere virksomheden tilstrækkeligt, bestyrelsesarbejdet tilrettelægges med det tilstrækkelige indhold og det rigtige antal bestyrelsesmedlemmer blandt andet via forretningsorden og at bestyrelsen får indsamlet tilstrækkelig og korrekt information om virksomheden.
Et andet centralt punkt i Højesteretssagen i relation til bestyrelsesformanden var, at
bestyrelsesformanden havde lavet en ansvarspådragende fejl ved ikke at have orienteret de øvrige bestyrelsesmedlemmer og revisor, om en henvendelse bestyrelsesformanden havde fået af den administrerende direktør om påstået omfattende manipulation med værdierne af varelageret.
Højesteret fandt, at bestyrelsesformanden i varetagelse af sit hverv har levet op til sine forpligtelser som bestyrelsesformand. Det var dog en fejlvurdering, at bestyrelsesformanden på baggrund af sit mangeårige samarbejde med direktøren godtog den forklaring som direktøren gav ham efter en henvendelse fra en fratrådt økonomidirektør, der påstod at der var manipuleret med varelager og øvrige værdier i selskabet.
Efter en samlet vurdering fa Højesterets side mener retten dog ikke, at en enkeltstående fejl som denne er tilstrækkelig til, at pålægge erstatningsansvar.
Som det fremgik, havde en tidligere medarbejdere oplyst om manipulation med varelageret og det vil fremover være centralt for enhver bestyrelse dels at have sine kontrolfunktioner på plads, men også hvordan de såkaldte whistleblower-ordninger bliver anvendt fremover.
Højesteretsdommen viser, at bestyrelsesmedlemmer i virksomheder skal være opmærksomme på alle sine pligter, herunder kontrol, udover strategi.
I kontrol af virksomheden er det vigtigt at bestyrelsen sammensættes korrekt, at virksomheden organiseres tilfredsstillende, at forretningsordenen for bestyrelsen bestemmer hvad der skal ske på de enkelte bestyrelsesmøder og hvordan man indsamler materiale og tager beslutninger, herunder også hvorledes samarbejdet med revisor fungerer, bl.a. ift revisionsprotokol mv.
Endvidere er virksomhedens risikoprofil yderst vigtig for virksomheden, og den bør være kendt af såvel bestyrelsen og ledelsen som medarbejdere.
sl

Publiceret 13 May 2015 08:00