Pernille Falcon.

Pernille Falcon.

EN "FATTIG" RIGDOM

Hvidovre Kommunes største udfordring og problem er den borgerlige regering, der er i færd med at demontere det danske velfærdssamfund, skriver Pernille Falcon, Liste T i denne nytårskommentar:

I slutningen af tv-serien Krøniken møder Palle From den netop afgåede og desillusionerede socialdemokratiske statsminister Jens Otto Kragh i et tog på vej mod den jyske vestkyst. Kragh kommenterer de seneste meningsmålinger, hvor det daværende Fremskridtsparti spås en stormende fremgang på 25%. "Det er tankevækkende, at hver 4. person derude er parate til at stemme for nedlæggelse af vores velfærdssamfund" . Palle svarer, "Vi (socialdemokraterne) må have gjort noget forkert". Kragh, "Hvad kunne vi have gjort anderledes" ? Palle, "Måske skulle vi have prøvet at have forklaret, at velfærd ikke er det samme som velstand, men at det også handler om måden, vi er sammen på". Tankevækkende og stadigt aktuelle betragtninger, ikke mindst i lyset af det hidtil største stormløb mod velfærdssamfundet, hvor det er lykkedes for de borgerlige partier at udbrede den vildfarelse, at man er nødt til at skære ned på velfærdssamfundet for at kunne forsvare det. Milliard overskud og udgiftsstop I 2005 havde staten omkring 74 milliarder kr. i overskud. I 2006 forventes det at blive på omkring 100 milliarder kr. Til trods for, at det danske samfund aldrig har været rigere, fastholder den borgerlige regering og Dansk Folkeparti en meget stram økonomisk politik over landets kommuner med skatte- og udgiftsstop og en stram vækstramme. Dette sker samtidig med en strøm af flere krav om kontrol på snart sagt alle kommunale områder, hvor der må afsættes flere og flere ressourcer til bureaukrati og kontrol og færre ressourcer til at udføre og dermed sikre kvaliteten. Senest har regeringen lanceret den såkaldte kvalitetsreform, der i store træk går ud på at det kommunale personale skal rende hurtigere og arbejde mere for samme eller færre ressourcer. Det private forbrug stiger. Der er med billige lån og voldsomt stigende huspriser råd til nye samtalekøkkener, carporte, firehjulstrækkere og eksotiske ferier for mange med en ejerbolig. Mens den offentlige service udhules, så der er ikke råd til en tidlig kræftbehandling. Der mangler strålekanoner og uddannet personale, der kan betjene maskinerne. Ældreplejen er mange steder ikke i orden. Uddannelser forringes og skolernes klassekvotienter stiger. Mens personalet i den offentlige sektor må rende hurtigere og hurtige til en uanstændig lav løn og ringere normeringer. Danmark og Hvidovre har fået velstand som aldrig før, alt imens velfærden og den fælles omsorg skranter mere og mere. Hvidovre står efter Liste T's opfattelse over for 4 følgende store udfordringer: at få bygget de nødvendige plejehjemspladser og ældreboliger - at få tiltrukket og fastholdt kvalificeret personale - at få udbygget sundhedspolitikken og endelig at få hele børneområdet (daginstitutioner og skoler) op på et rimeligt niveau. Især personaleområdet bekymrer Liste T meget. Der er mange steder store problemer blandt andet på sundheds- ældre og daginstitutionsområdet, hvor der er mangel på kvalificeret personale. Stress belastningen er generelt for høj og der er et stort behov for efter- og videreuddannelse. Det kan under de nuværende betingelser ikke lade sig gøre at løfte alle ovenstående områder på en gang og næppe overhovedet, såfremt den borgerlige regering bliver siddende. Et væsentligt omdrejningspunkt bliver dette års forhandlinger om den kommunale økonomi mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Her må og skal alle gode kræfter stå fast og dermed sikre kommunerne flere ressourcer. 5 milliarder kroner mere svarende til blot 5 % af dette års overskud på statsbudgettet eller omsat til Hvidovreforhold med 50 mio. kr. mere til den lokale velfærd bør kunne være et mindstekrav. Såfremt kommunerne ikke får tilført flere ressourcer, vil man også i Hvidovre stå overfor krav om at skære ned på den lokale velfærd. Det vil kræve en fælles modstand og et samarbejde på tværs for at hindre forringelserne. Min opfordring til Socialdemokraterne er et samarbejde med venstrefløjen, der også kan være med til at lægge grunden for et regeringsskifte. Godt nytår med venlig hilsen Pernille Falcon, Liste T

Publiceret 09 January 2007 15:55