- Hvidovre er hårdt plaget af trafikstøj, mener Kim Østerberg...

- Hvidovre er hårdt plaget af trafikstøj, mener Kim Østerberg...

Trafikstøj hærger Hvidovre

- Mange Hvidovreborgere er dagligt udsat for en særdeles generende og sundhedsskadelig trafikstøj. Det må der gøres noget ved, mener Kim Østerberg...

l Miljøministeriet vurderer, at lidt over hver fjerde bolig - svarende til 700.000 boliger i Danmark - er belastet af vejstøj. Vedvarende høj støj fra trafik er mere skadelig for helbred og livskvalitet end de fleste forestiller sig. I følge Verdenssundhedsorganisationen WHO kan trafikstøj betyde gener som hovedpine, forhøjet blodtryk, forøget risiko for hjertesygdomme, stress og søvnbesvær. Selv om der ikke er forsket tilstrækkeligt på området, vurderes det, at børn er en særlig udsat gruppe. - Børn kan få problemer med indlæring og koncentration, siger Kim Østerberg, medlem af kommunalbestyrelsen (T). -Børn har sværere ved at blive motiveret og deres hukommelse og evne til at løse opgaver forringes. Her i Hvidovre generes mange af trafikstøj. Hvidovre er ved sin beliggenhed og som gennemfartskommune til og fra København gennemskåret eller delvist omkranset af stærkt trafikerede og støjafgivende veje. Fra Roskildevejen i Nord, Holbækmotorvejen i midt, Havnevejen fra nord til syd, Amagermotorvejen (E20) fra sydøstlig, sydlig og vestlig retning og endelig langs Køgevejen. Dertil kommer en række lokale veje, hvor fra der i perioder kommer generende støj... Støjen generer Kim Østerberg er udmærket klar over, at støj opleves forskelligt: - Ja, det kan da være mig, der blot er blevet sart. Jeg har derfor i de seneste uger spurgt en række borgere, om de føler sig generet af trafikstøjen. Svarene var næsten entydige. Der er mange andre Hvidovreborgere, der føler sig stærkt generet af støjen. Der er derfor al mulig grund til, at en samlet kommunalbestyrelse ikke alene sætter skarpt fokus på trafikstøjen, men også forsøger at gøre noget ved problemerne... En sovepude Ifølge bekendtgørelse nr. 717 af 13. juni 2006, der er blevet til efter et EU-direktiv, skal der i 2007 foretages en støjkortlægning og efterfølgende opstilles støjhandleplaner for hver kommune i Danmark, fortsætter Kim Østergerg. - Det er et godt initiativ, som jeg dog har nogle kritiske bemærkninger til. For det første er jeg blevet oplyst, at der ikke foretages en konkret støjmåling, men at kortlægningen i hovedtræk sker ud fra en slags simuleringsmodel, der først og fremmest tager udgangspunkt i trafiktællinger. Modellen tager efter min opfattelse ikke tilstrækkeligt hensyn til særlige lokale forhold, idet støj kan spredes, kastes tilbage, ja endog forsinkes i at dø ud, når den rammer høje huse og andre facader. Der er derfor behov for punktmålinger på en række strækninger. For det andet kan hele processen meget vel blive til en tidsmæssig sovepude, der forsinker igangsættelse af de nødvendige afværgeforanstaltninger. Jeg og andre behøver ikke at være eksperter eller få yderligere dokumentation for, at der er store støjproblemer for beboerne f.eks. langs E20 motorvejen. Hvorfor ikke allerede nu begynde at løse problemerne? Jeg kan pege på nogle realistiske afværgeforanstaltninger: Støjafskærmninger eller støjvolde og/eller udskiftning af vejbelægningen med en mere støjabsorberende asfalt. Men selv disse foranstaltninger tager tid at gennemføre. Mange instanser skal overbevises og samarbejde. Dertil kommer som altid den økonomiske side af sagen, nemlig finansieringen. Hvis staten ikke vil være med eller måske kun vil medvirke delvist, så må der skulle prioriteres i forhold til kommunens økonomi... Kim Østerberg opfordrer især Socialdemokraterne og borgmester Britta Christensen til at få støjproblemerne langt højere op på den "praktiske prioriteringsliste" end tilfældet er i dag: - Ja, og så undrer det mig, at ingen af de tre kandidater til at blive Socialdemokratisk folketingskandidat har fundet det nødvendigt at beskæftige sig med støjproblemerne i Hvidovre... oas

Publiceret 07 February 2007 10:07