TRÆFFER FØRST BESLUTNING I 2009

BORGMESTEREN om jernbaneudvidelsen:

Hvidovre Avis har i "Ugens kommentar" den 14. februar 2007 og tidligere gjort opmærksom på de konsekvenser forslaget om en jernbanelinje langs Holbæk-motorvejen eller et 5. spor langs den eksisterende bane kan få for Hvidovre Kommunalbestyrelsen besluttede allerede den 31. januar 2006, da Trafikstyrelsen fremlagde forslaget om jernbaneudvidelsen at sende et brev til trafikministeren og Folketingets Trafikudvalg med følgende ordlyd: "Såfremt en nybygningsløsning 2005 vil blive foretrukket, vil Kommunalbestyrelsen kræve at motorvejen og banen overdækkes på en 450 m lang strækning langs den tætte bebyggelse ved Hvidovrevej. Vi finder det helt uacceptabelt at der er lagt op til at 42 lejligheder skal eksproprieres. Kommunalbestyrelsen forventer at kommunen i videst muligt omfang inddrages i projektet". Trafikministeren svarede den 2. marts 2006, at de foreslåede linjeføringer kun er skitseret på et overordnet niveau. Forud for en egentlig beslutning om den mere detaljerede linjeføring skal der gennemføres en såkaldt VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkning for Miljøet). Ministeren skrev også, at en hensigtsmæssig linjeføring gennem Hvidovre vil være en af de store udfordringer og et tema, der vil blive bearbejdet meget detaljeret. Trafikministeren gav tilsagn om, at Hvidovre Kommune og borgerne vil blive inddraget i en konstruktiv dialog for at finde løsninger, der tilfredsstiller de forskellige interesser. Det lovforslag, som Folketinget behandler i øjeblikket er en bemyndigelse til ministeren om at tilvejebringe det mere præcise beslutningsgrundlag, herunder gennemførelse af VVM-undersøgelsen, således at Folketinget forventeligt i efteråret 2009 kan træffe en beslutning om linjeføringen. Vi er i kommunalbestyrelsen meget opmærksomme på denne sag og vi vil komme med kommunens krav og ønsker som led i planlægningsarbejdet. Vi regner også med , at de borgere, der bliver berørt af linjeføringerne, vil deltage med synspunkter. Britta Christensen, borgmester

Publiceret 21 February 2007 09:58