Mindre social uro i Avedøre Stationsby har medvirket til en mærkbar reduktion af fraflytningsprocenten.

Mindre social uro i Avedøre Stationsby har medvirket til en mærkbar reduktion af fraflytningsprocenten.

Et officielt farvel til et truet boligområde

Kommunalbestyrelsen fik på sit møde fornylig lejlighed til at kigge nærmere på en række statistikker fra Avedøre Stationsby. Tallene viser, at den befolkningsmæssige sammensætning er markant ændret og Stationsbyen er ikke længere et truet boligområde

l Det er nu 11 år siden, at Hvidovre Kommune overtog anvisningsretten på samtlige nyudlejninger i Avedøre stationsby. Kommunens Centralforvaltning har således siden 1996 arbejdet på at skabe en mere balanceret beboersammensætning for afdeling Nord, Syd og Store Hus. Ordningen med 100 procent kommunal anvisningsret fungerer indtil den 31. december 2009, hvorefter den skal genforhandles. Den "balancerede boliganvisning" som den kaldes, medfører, at samtlige boligansøgere bliver vurderet ud fra en række på forhånd politisk fastsatte kriterier. Formålet med fremgangsmåden er at videreføre intentionerne og den udvikling, som blev igangsat ved kvarterløftprojektet. Dengang gik områdets befolkningsmæssige sammensætning i retning af øget ghettodannelse, øget kriminalitet, og øget social depravation. Hvidovre Kommune så for efterhånden en del år siden - nærmere bestemt i midten af halvfemserne - at der var behov for en særlig og målrettet indsats mod den stigende sociale ulighed og ghettoisering af Avedøre Stationsby. Stationsbyen var et truet boligområde . Kommunen karakteriserer et truet boligområde, som et område, hvor en betydelig del af beboerne er uden fast tilknytning til arbejdsmarkedet og er på kontanthjælp eller lignende ordninger. Sådanne boligområder er også karakteriseret ved en lav gennemsnitsindkomst pr. husstand samt mange indvandrere og flygtninge fra tredjeverdens lande. Oftest også med en svag integration til det øvrige danske samfund. Sådan så situationen ud for Avedøre Stationsby for godt 15 år siden. Mindre social uro Truede boligområder udgjorde i halvfemserne et stadigt større problem for en række af landets kommuner og har mange steder dikteret den lokalpolitiske dagsorden. Således også i Hvidovre Kommune. Regeringen har også fokuseret på de truede boligområder og de uheldige følger, der er, hvis der ikke gribes ind. I 2004 vedtog Regeringen loven om modvirkning af ghettodannelse i truede boligområder . Loven giver muligheder for at iværksætte en række initiativer. Mange af disse initiativer er i øvrigt de samme, som Hvidovre Kommune har praktiseret siden 1996 via den balancerede boliganvisning. Effekten af den balancerede boliganvisning i Avedøre Stationsby ses nu på en række områder. Der er tale om direkte økonomiske besparelser, blandt andet i form af færre overførselsudgifter og sygedagpenge. Beboersammensætningen er også ændret og der er nu i Avedøre Stationsby en bedre balance mellem resursesvage og resoursestærke familier. Det betyder også, at andelen af selvforsørgere er stigende. Ifølge statistikken er der efterhånden også mindre social uro i området og der er sket en mærkbar reduktion af fraflytningsprocenten. Positivt resultat En koncentration af bestemte etniske grupper på et lille geografisk område vil ofte påvirke området negativt. Kommunalbestyrelsens medlemmer kunne på mødet i kommentarerne til det statistiske materiale læse, at den balancerede boliganvisning har fremmet en god balance mellem forskellige etniciteter. En god blanding af danskere og nydanskere fremmer integrationsprocessen, hvilket er en positiv sideeffekt. Det er ikke på nogen måde formålet via kriterierne i den balancerede boliganvisning at udelukke bestemte etniciteter. Formålet er først og fremmest at sikre, at nye beboere har tilknytning til arbejdsmarkedet og i øvrigt er i stand til at kunne forsørge sig selv og familien. Hvidovre Kommunes indsats har positivt medvirket til, at Avedøre Stationsby ikke længere står på Programbestyrelsens liste over ghettoiserede områder. Avedøre Stationsby opfylder nemlig ikke længere kriterierne for at stå på listen! 300 nye lejemål hvert år Effekten af den balancerede boliganvisning kan tydeligt aflæses i opgørelser over beboernes samlede forbrug af sociale ydelser. I flere år har disse opgørelser været positiv budgetlæsning. Det fremgår af det nyeste statistikmateriale - opgjort pr. 1. september 2007 - at man i år forventer en yderligere besparelse på ca. 14 millioner i forhold til tallet i 2006. Hvidovre Kommunes "Boligområde" modtager omkring 500 lejemål årligt til kommunal anvisning. Af disse er de 300 lejemål i Avedøre Stationsby. Det er i år lykkedes at udleje samtlige ledige lejligheder uden lejetab. Stort set opfylder alle nye lejere kriterierne for at styrke beboersammensætningen i området. Fraflytningsprocenten for Avedøre Stationsby er efterhånden helt nede på otte procent. Til sammenligning ligger den gennemsnitlige fraflytningsprocent på landsplan på 12,6 procent. En forsigtig fortolkning af procenterne indikerer en vis beboertilfredshed med at bo i Avedøre Stationsby. En analyse af fraflytningsstatistikken viser også, at mere end halvdelen af dem, der flytter fra Avedøre Stationsby, flytter til en anden bolig et andet sted i Hvidovre Kommune. Motivet for flytningen er ofte en større bolig, som passer bedre til familiens aktuelle pladsbehov. Sammenfattende blev det - i det til kommunalbestyrelsen omdelte materiale - konkluderet, at ordningen stadig må betragtes som værende en overordentlig stor succes , idet den balancerede boliganvisning i de 11 år, hvor ordningen har været praktiseret, gradvist har medført en på mange måder mere hensigtsmæssig balance i beboersammensætningen idet antallet af selvforsørgende udgør en stadig større andel af beboerne end personer på overførselsindkomster. - De menneskelige gevinster og de årlige økonomiske besparelser er så betydelige, at den balancerede boliganvisning bør udbredes til øvrige boligområder i kommunen , hedder det som afslutning på den statistiske redegørelse om Avedøre Stationsby... oas

Avedøre Stationsby står ikke længere på listen over

Avedøre Stationsby står ikke længere på listen over "ghettoiserede" områder.


Publiceret 05 December 2007 09:53