Området omkring Hvidovre Havn.
Midt i skitsen ses Hvidovre Havn og arealet frem mod Strandvejen til venstre. Den mørke trekant kan man kalde

Området omkring Hvidovre Havn. Midt i skitsen ses Hvidovre Havn og arealet frem mod Strandvejen til venstre. Den mørke trekant kan man kalde "Havnepladsen". Jagtklubben (1) foreslås nedrevet og en ny klubbygning opføres til venstre for Kajakklubben (4). Helhedsplanen foreslår nemlig, at "havneområdets sammenhæng med Hvidovre Strandvej skal styrkes". Man kan se, at hvis EAU også får fjernet det lille røde Havnefogedhus(8), så får "overgangen mellem Hvidovre Strandvej og havnen (...) en åben karakter" - som EAU ønsker det. Herved opnås nemlig frit udsyn til både havnebassinet og Kalveboderne, når man kører på Strandvejen! De øvrige bygninger er Sejlklubben "Suset"(2), Roklubben(3), Søspejderne(5), Kloakpumpestationen(6) og Ungdomsskolen(7). Syd for Havnen ses det lukkede område Strandsumpen, der støder op til parcellerne i den østlige ende af grundejerforeningen "Strandvang". Den i 1999 projekterede Sti gennem Strandsumpen er tegnet punkteret.

"Helhedsplan for Hvidovre Havn":

Regnefejl til 10 mio. kr.

- Planen koster 70 mio. kr. – heraf 22 mio. kr. til Hvidovre Strandvej. Alene den påtænkte havneplads ud til Strandvejen koster 7 - 8 gange mere end Stien i Strandsumpen, som til gengæld bliver fortiet. Men Helhedsplanen rummer da også fornuftige tiltag t

l Forslaget til "Helhedsplan for Hvidovre Havn" skal (sandsynligvis) behandles på Kommunalbestyrelsens møde den 11. december. Hvidovre Havn ligger i et naturskønt, rekreativt område. Rigtig mange mennesker lægger spadsereturen omkring Havnen, når de skal have lidt motion og samtidig se lidt på livet ved Kalvebodkysten. Der er også mange klubber hjemmehørende i Havnen, nemlig Søspejderne, Kajakklubben, Roklubben, Jagtklubben, Ungdomsskolen og Hvidovre Sejlklub "Suset". Helhedsplanen indeholder både stort og småt og er ganske omfattende. Den indeholder også mange fornuftige tiltag , som kan være til glæde for ganske mange hvidovreborgere. Tiltag som kan laves for rimelige penge. Men jeg vil i dette indlæg kun se på enkelte punkter i forslaget og kommer slet ikke ind på "problemer" med f. eks. lokalplaner og fredningsbestemmelser m.m. Helhedsplanens oprindelse Idéen til Helhedsplanen skyldes det tidligere byrådsmedlem, den konservative Peter Lougart, der i 2004 var formand for Ejendoms- og Arealudvalget (EAU). Lougart fremsatte sin idé under budgetforhandlingerne i sensommeren 2004. Siden blev EAU, som er det eneste politiske udvalg med borgerligt flertal , også projektansvarlig. Det skal her indskydes, at Peter Lougart, ud over at være formand for De konservative i Hvi dovre, også er formand for grundejerne ud for Strandsumpen lige syd Havnen. Selv bor han et par hundrede meter nede ad Hvidovre Strandvej. Det skal også nævnes, at det var grundejerne langs Strandvejen, der sidst i halvfemserne fik forpurret Kommunalbestyrelsens spændende forslag om en 600 m. lang natursti i sivene langs vandet. Stien, som skulle gå gennem den ellers lukkede kyststrækning fra Sejlklubben "Suset" og ned til dæmningen ved Langhøjskolen. ville have kostet knapt 3 mio. kr. Men i en læserbrevskampagne i Hvidovre Avis, hvor Peter Lougart selv var ivrig deltager, varslede strandvejsbeboerne store erstatningskrav, hvis stien skulle realiseres. Kampagnen fik de socialdemokratiske politikere til at ryste på hånden. - De lagde planerne for Strandsumpen til side. Og her i Helhedsplanen omtales Strandsumpen overhovedet ikke. Man fortier simpelthen dette smukke område. Havnen og Hvidovre Strandvej I Helhedsplanen skriver man, at hensigten ("intentionen") med planen blandt meget andet er, at " havneområdets sammenhæng med Hvidovre Strandvej skal styrkes " Det betyder derfor, at Jagtklubben skal rives ned og et nyt klubhus skal opføres lige vest for Kajakklubben. Derudover skal der bygges 3 nye, moderne 2-etagers huse med butikker og ejerlejligheder lidt nordligere end dér, hvor Jagtklubben nu ligger. Derved opnår man "sammenhæng med Strandvejen", så kørende dér får frit udsyn til havnebassinet og vandet ude i Kalveboderne. Ved det seneste møde i EAU den 8.november 2007 var dette dog ikk e tilstrækkeligt for det borgerlige flertal. Udvalget ønskede at " der arbejdes videre med bearbejdning af overgangen mellem Hvidovre Strandvej og havnen med henblik på en åben karakter ". Det vil i praksis ganske givet betyde, at udvalget vil nedrive det lille røde havnefogedhus med værksted og spil for slæbestedet. Derved får man bedre udsigt over havn og vand fra Strandvejen, og så kan EAU's ønske om "en åben karakter" måske tilfredsstilles? Havneplads til 22,5 mio.kr. En af de største poster i Helhedsplanens økonomioverslag er prisen på det, man kan kalde Havnepladsen. Det er ovennævnte område ved overgangen mellem Strandvejen og den vestlige del af havneområdet, - dér hvor bl.a. Jagtklubben og Havnens indkørsel nu ligger. Hvis man kigger nærmere på økonomioverslagets poster, kan man trække/skønne flg. poster ud, og derved se prisen på denne "havneplads" med tilhørende areal på Strandvejen: Nedrivning af Jagtklub m.m. - 180.000 kr. Ny Jagtklub ved Kajakklubben - 3.000.000,- P-pladser m.m. - 1.000.00,- 3 stk. huse til boliger/butikker - 10.000.000,- Uforudsete udg. 10% - 1.400.000,- Projektering, 15% - 2.400.000,- Moms 25% - 4.500.000,- Havneplads i alt 22.480.000 kr. - Ja, det er mange penge at bruge på udsigten fra Strandvejen. Og det er ganske pudsigt, at initiativet til dette projekt netop skal komme fra Peter Lougart og hans venner i det V/K-dominerede Ejendoms- og Arealudvalg. Det var jo som nævnt samme Peter Lougart og hans medlemmer ved Strandvejen, der for 8-9 år siden fik forhindret publikums adgang til kysten lige syd for Havnen. Mondæn indkørsel - men ingen natursti For godt 22 mio.kr. får vi således en virkelig mondæn indkørsl til Havnen, fra en havneplads med havudsigt. Men havnepladsen er ikke bare en indkørsl til Havnen og dens gæster. Nej, - strandvejsgrundejerne lige syd for Havnen får den samme havneplads og dermed en tilsvarende mondæn indkørsel til deres grundejerforening "Strandvang". Det protesterer grundejerforeningsformanden (Peter Lougart) vel næppe imod? Men det får sikkert også kun positiv afsmitning på ejendomspriserne. Jeg gætter på, at mange ganske almindelige borgere, der nyder naturen i området ved Havnen, hellere vil anvende nogle af disse mange penge til førnævnte natursti ned til dæmningen ved Langhøjskolens idrætsplads. Som det er i dag, er kysten dér jo spærret for offentligheden . Man er henvist til at spadsere ude på Hvidovre Strandvej, hvorfra der ikke er nogen havudsigt. Find selv regnefejlen! Helhedsplanens pris er 70 mio. kr. Når man ser referatet fra det nævnte EAU-møde den 8.november, står der at det "koster skønsmæssigt 38 mio. kr. at udvikle og forskønne havnen" , hvilket nøje svarer til Helhedsplanens økonomiske vurderinger. Men kigger man så nærmere på, hvordan prisen bliver 38 mio. kr ., ser man først, at Forvaltningen og/eller dens konsulenter NIRAS har lavet en regnefejl på 9,9 mio. kr.! (Læsere med hang til "simpel købmandsregning", kan hygge sig med at finde regnefejlen på Helhedsplanens side 26!) Ud over denne kæmpestore regnefejl kan man se, at den opgivne pris hverken indeholder udgifter til projektering eller moms. Hvis man medregner disse to poster, løber Helhedsplanens pris op på 70 mio.kr. 16 ugers høringstid er ønskelig EAU ønsker, at der kun skal være 8 ugers høringstid, nemlig fra 7.januar til 3.marts 2008. Men et så omfattende forslag som denne Helhedsplan, der oven i købet griber ind i det fredede område ved Kalveboderne, vil få stor indflydelse på et af Hvidovres væsentligste rekreative områder. Derfor mener jeg, at høringstiden på 8 uger er alt for kort - den bør være 16 uger. Der er i forslaget så mange detaljer og postulater , som borgerne bør have mulighed for at sætte sig ind i. Det kan slet ikke nås indenfor 8 uger, hvis der også skal være mulighed for en vis debat i Hvidovre Avis. Kultur- og Fritidsudvalget vedtog da også på sit møde den 26.november at anbefale en høringsperioden på 16 uger, gældende fra den 1.februar 2008. Det kunne være ønskeligt, hvis indsigelser/kommentarer i forbindelse med projektet også blev sendt til Hvidovre Avis, så indsigelserne kunne blive kendt af alle borgerne inden høringsperioden udløber. Det kunne måske være til inspiration for andre og dermed skabe øget interesse for projektet. Mon så ikke Hvidovre Avis, en passende tid inden høringsfristens udløb, kunne udgive indsigelserne som en samlet rapport? Som en slags NGO-rapport - dvs. en rapport, der hverken styres af Forvaltning eller af politikere. Og så kunne vi alle få et samlet overblik over, hvor stor interesse der egentlig er for projektets enkelte detaljer, - inden Helhedsplanen skal vedtages endeligt. Helhedsplanen, som fylder ca. 60 sider, kan findes på nettet via Google: " Helhedsplan for Hvidovre Havn fase 5 ". Et link til planen kan også findes på Kommunens hjemmeside under Referat fra EAU-mødet den 8.november 2007. Med venlig hilsen Thyge Lauritsen. P.S. Peter Lougarts efterfølger i Byrådet er den konservative Steen Ørskov Larsen , som ikke bor på Hvidovre Strandvej. Mon han er lige så interesseret i at bruge disse 70 mio. kr. på Hvidovre Havn og pladsen ved Strandvejsindkørslen?

Det lukkede område i Kalveboderne, set fra Dæmningen ved Langhøjskolen.
Til venstre ser man nogle af boligerne langs Strandvejen. I baggrunden til højre skimtes Søspejderhytten på Hvidovre Havn.

Det lukkede område i Kalveboderne, set fra Dæmningen ved Langhøjskolen. Til venstre ser man nogle af boligerne langs Strandvejen. I baggrunden til højre skimtes Søspejderhytten på Hvidovre Havn.


Find selv regnefejlen til næsten 10. mio. kr.

Find selv regnefejlen til næsten 10. mio. kr.


Thyge Lauritsen januar 2006

Thyge Lauritsen januar 2006


Publiceret 05 December 2007 09:53