Må du ikke rive dit hus ned?

l Hvis ikke du må rive dit hus ned, er det sandsynligvis værd at bevare for eftertiden. Dit hus er bevaringsværdigt, hvis det er optaget som bevaringsværdigt i Kommuneplan 2005 eller er omfattet af forbud mod nedrivning i en lokalplan eller byplanvedtægt. Bygningsforbedringsudvalget skal på sit kommende møde tage stilling til ansøgninger om økonomisk støtte til bevaringsværdige bygninger i Hvidovre Kommune. Økonomisk støtte kan ydes til bevaringsværdige ejer- og andelsboliger. Det er en betingelse, at boligen bebos af ejeren eller andelshaveren. Endvidere skal bygningen være opført før 1950, samt være væsentligt nedslidt. Støtte kan ydes til istandsættelse af bygningens klimaskærm. Der ydes ikke støtte til isætning af termoruder i vinduer og døre, heller ikke hvis de er sprossede. Istandsættelsesarbejderne, hvortil der søges støtte, skal udføres på en sådan måde, at bygningens bevaringsværdi opretholdes eller øges. Istandsættelsesarbejderne må først påbegyndes, når der er meddelt tilsagn om støtte. Støtten ydes i form af kontant tilskud, der kan udgøre op til 1/3 af de støtteberettigede udgifter. De samlede udgifter fra et momsregisteret håndværkerfirma skal være på mindst 75.000 kr. inklusive moms, idet udvalgets minimumsgrænse for at yde støtte er 25.000 kr. Ansøgning om støtte sker på et særligt ansøgningsskema. Til ansøgningsskemaet er udarbejdet en vejledning. Skema og vejledning kan hentes på www.hvidovre.dk eller hos Teknisk Forvaltning. Ansøgningsskema med bilag, herunder håndværkertilbud og aktuel tingbogsattest, skal sendes til Bygningsforbedringsudvalget, Teknisk Forvaltning, Høvedstensvej 45, 2650 Hvidovre. oas

Publiceret 13 May 2008 10:46