Det er endnu ikke besluttet hvor i Friheden de nye tagboliger skal placeres..

Det er endnu ikke besluttet hvor i Friheden de nye tagboliger skal placeres..

Penthouselejligheder i bebyggelsen Friheden

KAB vil etablere 30-50 tagboliger i Friheden. Kommu-nalbestyrelsen ser på projektet og ansøgningen med "principielt imødekommende" øjne..

l Da kommunalbestyrelsen i sidste uge holdt møde, skulle man tage stilling til en henvendelse fra KAB, der - på vegne af boligselskabet Friheden - ønskede at kende Hvidovre Kommunes holdning til etablering af C02-neutrale tagboliger i boligselskabets afdeling 1. Projektet lægger op til mellem 30 og 50 tagboliger og der var i kommunalbestyrelsen enighed om, at udvise en principiel imødekommenhed over for ansøgningen. Dog blev det fra flere sider i byrådssalen slået fast, at man skulle have erfaringerne fra et sammenligneligt projekt i Lejerbo i erindring. Her gik det nemlig langt hen ad vejen således, at de nye taglejere kom til at betale for hele den nødvendige renovering af tagene i boligblokkene. Boligselskabet Friheden har gennem længere tid drøftet renovering af tagene på Friheden 1, som alvorligt trænger til fornyet belægning. Idéen om tagboliger er ikke ny og der har da også tidligere været forelagt et projekt om tagboliger - svarende til 225 boliger. Et projekt, som af forskellige grunde ikke blev til noget. Men nu prøver man altså igen. De påtænkte "C02-neutrale" tagboliger skal udvikles på baggrund af et samarbejde mellem Velux, Rockwool International og MT Højgaard. Idéen er at udvikle og producere en ny type bæredygtige og energineutrale tagboliger. Boligorganisationen ønsker sig familieboliger af en penthouseagtig karakter. Lejlighederne bliver i størrelsen 100 - 110 m2 med altangang og elevator. I henvendelsen til Hvidovre Kommune pointeres det, at placeringen af boligerne endnu ikke er tænkt helt igennem. Boligorganisationen vil derfor gerne have mulighed for at placere tagboligerne andre steder i bebyggelsen - afhængig af hvordan det endelige projektforslag kommer til at se ud. Ny lokalplan Ansøgningen havde - inden den i tirsdags blev behandlet i kommunalbestyrelsen - været til udtalelse i teknisk forvaltning, som vurderer projektet således: - Idéen om etablering af tagboliger på de 4-etagers boligblokke i Friheden 1 er oplagt, bebyggelsens placering taget i betragtning. Området er beliggende stationsnært i forhold til Frihedens Station, der er udpeget som knudepunktsstation i Fingerplan 2007. I umiddelbar nærhed af bebyggelsen findes skoler, børneinstitutioner, sports- og idrætsfaciliteter, rekreative områder, bibliotek og indkøbscenter. Bebyggelsen fremstår i dag meget homogen, idet de forskellige boligblokke alle har ens facadeudtryk og ens flade tage... Det er forvaltningens vurdering, at etablering af tagboliger i Friheden - uanset udbredelse og antal - vil forudsætte forudgående udarbejdelse af lokalplan og samtidig udarbejdelse af tillæg til Kommuneplan 2005, idet "nye tagboliger ikke kan rummes inden for områdets nuværende rammebestemmelser om maksimal bygningshøjde, etageantal og bebyggelsesprocent". oas

friheden - udsigt udover hvidovre - maj 2008

friheden - udsigt udover hvidovre - maj 2008


Publiceret 13 May 2008 10:46