Selv om de er mange er de ikke mange nok. Hvidovre mangler elever til også i fremtiden at fylde 11 folkeskoler.

Selv om de er mange er de ikke mange nok. Hvidovre mangler elever til også i fremtiden at fylde 11 folkeskoler.

LUK EN SKOLE!

Kommunen foreslog ændringer af skoledistrikterne. Men realistiske høringssvar fra Hvidovres 11 folkeskoler peger på, at der bør lukkes en eller flere skoler. Kun en enkelt af skolerne kan i sit svar godkende kommunens forslag

Af
oas

Hvidovres skoler har de seneste år oplevet en nedgang i antallet af elever og det faldende elevgrundlag har allerede sat sit tydelige aftryk på antallet af klasser på mange af Hvidovres skoler. Da den seneste befolkningsprognose også peger på et faldende børnetal i Hvidovre i de næste mange år, besluttede skoleudvalget den 4. juni at sende et forslag om ændring af skoledistrikter i høring hos alle bestyrelser på skoleområdet samt på fritidshjem- og klubområdet. Høringen blev gennemført i perioden fra den 16. juni til den 4. september 2008. Hvidovre Avis har ved flere lejligheder - senest den 24. juni - detaljeret beskrevet de foreslåede distriktsændringer. Ved høringens afslutning var der indkommet 19 høringssvar. Fire fritidshjem, Hvidovre Lærerforening og - naturligvis - samtlige 11 folkeskoler har afgivet høringssvar. Hovedkonklusionerne fra de 19 høringssvar er, at en del skolebestyrelser og fritidshjem peger på, at forslaget ikke er bæredygtigt. De samme skolebestyrelser og forældrebestyrelser peger generelt på en skolelukning som et løsningsforslag - udover nødvendige distriktsændringer. Mange af høringssvarene henleder også opmærksomheden på, at det faglige niveau i skolerne, bæredygtigheden i økonomien og personalets vilkår er i fare med det foreliggende forslag. Hvidovre Lærerforening går dog mod strømmen og peger på, at der skal bevares 11 folkeskoler. Som en konsekvens af høringssvarene har skole- og kulturforvaltningen nu indstillet til skoleudvalget, at udvalget på sit møde onsdag i denne uge “ anmoder om beregninger af nye forslag til ændringer af skoledistrikterne. Dette omfatter også beregninger af tidligere udtrykte ønsker fra medlemmer af Skoleudvalget, herunder en eventuel skolelukning ”. Politisk styret I sit høringssvar udtrykker Holmegårdsskolen forundring over, at man for enhver pris ønsker at bevare 11 skoledistrikter på trods af et markant faldende elevtal . På Gungehusskolen kan skolebestyrelsen ikke tilslutte sig den foreslåede model med bibeholdelse af 11 skoler. Man anbefaler, at der lukkes en skole i stedet . Frydenhøjskolen melder ud, at forslaget ikke hænger sammen og udtaler, at der bliver færre midler til skolerne, hvis et faldende elevtal skal fordeles på 11 skoler. Dansborgskolen påpeger, at det faldende børnetal nødvendiggør en ændring af de 11 distrikter og efterlyser konsekvenser af fordeling af eleverne på 10 distrikter, frem for 11. Skolebestyrelsen på Langhøjskolen giver udtryk for, at Perspektivnotatet (som blev udarbejdet i foråret af forvaltningen, red .) var stærkt politisk styret, således at der mere eller mindre på forhånd var taget stilling til antallet af skoler. Man efterlyser beregninger på, hvad en eller to skolelukninger vil have af konsekvenser for skolernes økonomi og bæredygtighed. Risbjergskolen opfordrer kommunalbestyrelsen til at tage fat om nældens rod og få lukket det nødvendige antal skoler. Sønderkærskolen, Engstrandskolen, Præstemoseskolen og Enghøjskolen forholder sig primært til de foreslåede distriktsændringers konsekvenser for netop deres skole, mens Avedøre Skole ganske kort skriver, at man har drøftet og godkender ændringerne . Hvis Skoleudvalget onsdag aften følger indstillingen fra forvaltningen betyder det, forvaltningen igen skal trække i arbejdstøjet og finde frem til nye løsningsforslag til skoledistrikter og antal af skoler i Hvidovre. Disse nye løsningsforslag skal behandles på et møde i skoleudvalget den 8. oktober og der skal ændres i den tidligere vedtagne tidsplan for ændringer af skolestrukturen i kommunen.

Publiceret 22 September 2008 16:01