Besparelserne rammer hårdt og bredt

De lokale politikere kommer på overarbejde, inden de kan holde sommerferie

I går aftes var der møde i økonomiudvalget. Mødet blev afholdt efter avisens deadline og specielt et punkt på dagsordenen var interessant for stort set samtlige borgere i Hvidovre.

Af
oashvidovreavis.dk

Punktet handlede om en genrejsning - i det skriftlige oplæg til mødet kaldet reetablering - af kommunens budget for 2009. Hvidovre Avis har de sidste tre uger beskrevet konsekvenserne af den økonomirapportering, der den 31. marts 2009 viste, at der netto forventes et merforbrug på 73 mio. kr. i 2009 i forhold til budgettet. Serviceudgifterne overskrides med 35 mio. kr. og udgifter uden for servicerammen overskrides med 38 mio. kr.. På bordet foran sig havde medlemmerne i aftes et omfattende sparekatalog, udarbejdet af forvaltningerne og chefgruppen på Rådhuset. Hvad der blev besluttet i aftes, kan vi af naturlige årsager ikke skrive noget om. Men der kan ikke på nogen måde være tvivl om, at medlemmerne af økonomiudvalget ikke er gået storsmilende hjem efter aftenens møde. For sparekataloget er ubehagelig læsning. Det kommer til at ramme hårdt og bredt - uanset hvad økonomiudvalget har besluttet at sende videre til behandling i kommunalbestyrelsen, der mødes tirsdag i den kommende uge for at konfirmere de kedelige beslutninger. Konkrete spareforslag Merforbruget er dels konjunkturafhængigt, dels relateret blandt andet til de specialiserede social- og undervisningsområder, hvor også mange andre kommuner netop nu har store problemer. Med hensyn til den forventede budgetoverskridelse udenfor servicerammen på 38 mio. kr., hvor stort set hele overskridelsen relaterer sig til de budgetgaranterede områder; er det forventningen, at disse merudgifter helt eller delvist bliver kompenseret kommunen ved indeværende års midtvejsregulering og ved reguleringen af de generelle tilskud for 2009 i 2010. Derimod vil kommunen alt andet lige ikke blive kompenseret via de generelle tilskud for den negative udvikling i serviceudgifterne. Udgangspunktet er derfor, at det konstaterede merforbrug på serviceudgifterne skal imødegås via kommunale besparelser. Skabes der ikke balance i serviceudgifterne, vil kommunen kunne blive udsat for en sanktion i form af reduceret bloktilskud. I sparekataloget er der kalkuleret med en generel besparelse på 1,2 procent af forvaltningernes serviceudgifter. En restbesparelse op til de 35 mio. kr. fordeles forholdsmæssigt i forhold til forvaltningernes relative bidrag til budgetoverskridelsen. Det er hensigten, at de konkrete spareforslag, som der kan opnås politisk enighed om, iværksættes umiddelbart efter vedtagelsen i kommunalbestyrelsen den 16. juni. Det er så meningen, at en række uspecificerede besparelser konkretiseres med henblik på politisk vedtagelse i august måned 2009. Hvidovre Avis har bedt Pernille Falcon (T), Steen Ørskov (C), Niels Ulsing (SF) og Karl-Erik Høholt (V) om at kommentere sparekataloget. Læs deres kommentarer på side 3.

Publiceret 09 June 2009 10:15