k¯gevej/Aved¯re Havnevej

k¯gevej/Aved¯re Havnevej

Udbedring af farligt kryds dyrere end forventet

Krydset Gammel Køgevej Landevej/Hvidovrevej er et af de største og mest trafikerede vejkryds i kommunen. Og også et af de farligste

I forbindelse med Hvidovre Kommunes arbejde for at mindske antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken, blev der sidste år udpeget seks sorte pletter på kommunekortet.

Af
oashvidovreavis.dk

De seks lokaliteter blev fundet på baggrund af en analyse af uheld i hele kommunen og er de steder, hvor der er sket flest uheld med personskade til følge i en femårig periode fra 2002-2006. I alt fire vejkryds og to strækninger fik betegnelsen sort plet . Krydset Gammel Køge Landevej/Avedøre Havnevej er en smule mere sort end de øvrige sorte pletter og det blev derfor besluttet, at lade trafiksaneringen starte der. På teknik- og miljøudvalgets møde i januar i år frigav udvalget 1.600.000 kr. til at viske den sorte plet væk fra kommunekortet. Frigivelsen var baseret på en indstilling fra teknisk forvaltning til ombygning af krydset Gammel Køge Landevej/Avedøre Havnevej. Teknisk forvaltning har nu afsluttet detailprojektering og udbud for den planlagte ombygning af krydset. Det oprindelige overslag på 1.600.000 kr. - der var baseret på skitseprojekteringen af krydsombygningen - viser sig imidlertid nu ikke at holde, idet de samlede forventede udgifter nu kan opgøres til kr. 2.200.000 på basis af den gennemførte detailprojektering og de indkomne tilbud. Forskellen på kr. 600.000 fra skitseprojektering til detailprojektering og tilbud skyldes især, at udgifterne til midlertidig trafikafvikling har været stærkt undervurderet i skitseprojekteringen. Endvidere har det efterfølgende vist sig nødvendigt at skulle udskifte styreapparatet i signalanlægget. Med frigivelse af den resterende anlægsbevilling i 2009 kan ombygningen af krydset Gammel Køge Landevej/Avedøre Havnevej gennemføres som planlagt i løbet af sommeren 2009. Mange uheld Krydset Gammel Køgevej Landevej/Hvidovrevej er et af de største og mest trafikerede vejkryds i kommunen. Krydset er signalreguleret, og alle tilfarter er kanaliseret med separate vognbaner og med separat cykelsti helt frem til krydset. Teknisk forvaltning foretog i juni 2007 nogle mindre justeringer i selve signalanlægget, primært af trafikafviklingsmæssige årsager. Der er registreret seks personskadeuheld i perioden fra 2002 til 2006. I alt otte personer er kommet til skade, heraf fem alvorligt mens tre er kommet lettere til skade. Tre af personskadeuheldene er sket ved venstresving ind foran modkørende. I fem af de seks personskadeuheld har bløde trafikanter været involveret (tre fodgængere og to cyklister) - og i disse uheld har modparterne i fire tilfælde været bil og i et enkelt tilfælde en motorcykel. I alt er der talt 17 uheld i krydset Gammel Køgevej Landevej/Hvidovrevej. Undersøgelsen viser, at antallet af uheld er faldet fra fire i såvel 2004 som 2005 til to i 2006. I dette kryds sker der klart flest uheld om onsdagen og på månedsbasis flest i november. De fleste uheld sker midt på dagen. Der er registreret to uheld med hastigheder på over 100 km/t. Af alle de 17 uheld i perioden var der spiritus involveret i to uheld.

Der er registreret seks personskadeuheld i krydset gammel Køge Landevej - Hvidovrevej, fra 2002-2006.

Der er registreret seks personskadeuheld i krydset gammel Køge Landevej - Hvidovrevej, fra 2002-2006.


Publiceret 09 June 2009 10:15