gamle Êldre

gamle Êldre

Uspiselige besparelser

Det ser ud til at blive lettere at opnå politisk enighed om, hvor der ikke skal skæres end at finde frem til de nødvendige besparelser..

Kommunens budget skrider. Juni kommer til at stå i besparelsernes tegn. Men hvor skal politikerne finde de manglende millioner?

Af
oashvidovreavis.dk

- Det er totalt uforsvarligt at skære på skoler, institutioner og ældreplejen, udtaler Pernille Falcon (T): - De foreslåede besparelser vil betyde forringet kvalitet af undervisningen og klassesammenlægninger. Institutioner og klubber kan heller ikke holde til mere - de fik allerede sidste år begrænset åbningstiden og fik lukkedage og store skiftedag den 1. maj, ligesom der blev lukket daginstitutioner. Vi tager også skarpt afstand fra forslaget om fjerne de seks pædagogstillinger i Avedøre og undlade at ansætte gademedarbejdere. Det er meget uklogt at forringe indsatsen i Avedøre Stationsby. Ældreplejen kan heller ikke holde til at løbe stærkere. Det er derfor vores forventning, at store dele af besparelsesforslagene afvises politisk. Personale, forældre og andre borgere må mobiliseres og protestere samlet, så der lægges pres på regeringen. Strukturreformen alene har nu kostet Hvidovre kommune over 80 mill. kr. ekstra om året. Det kan ikke være rigtigt, at børn, undervisning og ældrepleje skal rammes så hårdt, fordi der ensidigt satses på skattelettelser i stedet for velfærd... Bruger for mange penge - Hos os har vi den klare opfattelse, at budgetskredet skal stoppes - det er uansvarligt ikke at reagere prompte, udtaler Steen Ørskov: (C) - Selv om vi som eneste parti stod udenfor budgetaftalen for 2009, er vi indstillet på at gå til opgaven og medvirke til at løse problemerne. Men det er jo langt fra sikkert, at forligsparterne har tænkt sig at inddrage os! Når der skal spares i det omfang, vil det gøre ondt en række steder. Nogle har talt om at fjerne flødeskummet , men der lægges helt klart op til at skære på kerneområder - også nogle steder, som vi ikke kan støtte. Vi har eksempelvis svært ved at se en lukning af Værestedet for Demente for os, da det i forvejen er et område, hvor vi nærmere ser behov for en styrkelse. Standsning af tilbuddet om hjemmehjælp efter omsorgskriteriet - som var del af budgetforliget i 2006 - var en tiltrængt forbedring af forholdene for særligt svage borgere med markante behov. Det bør ikke droppes. Forringelsen af rengøring via hjemmehjælp bør vi undgå og nedjusteringen af puljen til akut nødpasning i forbindelse med lukkedage finder jeg forkert. Børneinstitutioner er bygget, for at vi kan få passet børn ved behov, så jeg har svært ved at forstå, at man lukker på dage, hvor mange folk skal på arbejde! Endnu engang må jeg ærgre mig over, at der ikke var større vilje til at høre på vores forslag fra de seneste to år om at få analyseret, hvorfor vi i Hvidovre bruger klart flere penge på en række udgiftsområder end andre kommuner. Det handler nok ikke kun om et bedre serviceniveau - måske kan en række ting gøres anderledes, bedre og billigere... Går ud over de svageste - Umiddelbart er de fleste forslag til besparelser helt ¿uspiselige¿ for SF, udtaler Niels Ulsing. - Der er lagt op til, at forringe forholdene for de svageste grupper, samt til voldsomme serviceforringelser på alle kerneområder som ældreområdet, skole- og kultur, og ikke mindst socialområdet. Hvis ikke vi kan finde andre løsninger, kan det blive meget svært at nå sparemålet og vi kan derfor blive nødt til at kalkulere med en vis overskridelse af servicerammen. I SF vil vi forholde os afventende, så længe vi ikke kender forhandlingsresultatet mellem KL og regeringen. Formanden for Kommunernes Landsforening har meldt ud, at kommunerne skal kompenseres med 2,5 mia. for at imødegå udgiftspresset på det specialiserede socialområde, som er overtaget via kommunalreformen. Stort set alle kommuner har problemer med budgetterne på netop disse konti og det skyldes, at der ikke er givet en tilstrækkelig kompensation tilbage fra kommunalreformens indførsel. Det må der nu rettes op på. Hvis det ikke sker, er det regeringen som med reglerne omkring servicerammen, tvinger kommunerne til at forringe serviceniveauet på de kommunale kerneområder... Fastlåst politik - Kommunen skal tilpasse udgifterne og overveje det generelle serviceniveau, mener Karl-Erik Høholt (V)... - Forvaltningernes ¿sparekatalog¿, der skal bevirke, at servicerammen ikke overskrides, er ikke morsom læsning. Men det er værd at bemærke, at forhandlingerne mellem Kommunernes Landsforening og regeringen endnu ikke er tilendebragt, hvorfor man skal være forsigtig med, at male ¿en vis person¿ på væggen. At kommunens økonomi er presset hersker der ingen tvivl om. Og det er klart for enhver, at der skal ske en tilpasning af økonomien. Men også det generelle serviceniveau skal gennemgås og tages op til overvejelse. Venstre har igennem mange år advaret mod den økonomiske udvikling i kommunen, hvor flertallet i kommunalbestyrelsen blot har ladet et trecifret millionbeløb, der siden 2001 er skabt gennem gunstige konjunkturer med deraf følgende øget skatteindtægtsgrundlag, indgå i den ¿daglige¿ drift af kommunen. Nu skal ¿regningen¿ betales. Venstre er ikke tilhængere af en gradvis beskæring af serviceydelserne. Vi ser hellere en overordnet gennemgang og tilpasning af serviceniveauet. Vi er dog helt på det rene med, at det vil komme en del på tværs, idet Socialdemokraterne, SF og Liste T har ført en meget fastlåst politik på dette område, hvor man næsten kategorisk har nægtet, at forholde sig til virkeligheden - her tænker jeg på antallet af skoler og biblioteker. Liste T har i øvrigt klart har meldt ud, at man ikke vil medvirke i nogen budgetter, der måtte indeholde besparelser, ligesom man vil trække sig ud af forliget omkring budget 2009, hvis besparelser kommer på tale - ikke den store troværdighed overfor indgåede aftaler! Venstre vil gerne tage ansvar overfor økonomien i kommunen, men vi kan desværre ikke gøre det alene. Et bredt samarbejde i kommunalbestyrelsen ville være ønskværdigt...

Publiceret 09 June 2009 10:15