Tryghedsopkald som principsag

Ældrerådet i Køge kommune ønsker at orientere om et problem opstået i forbindelse med de såkaldte "tryghedsopkald".
Tryghedsopkald er en telefonkæde oprettet af Ældre Sagen, således at en person hver dag ringer til et antal ældre, for at forvisse sig om, at alt står vel til. Hvis der ikke svares på opkaldet, undersøges sagen nærmere.
Og her opstår så problemet. I en konkret sag retter en bekymret borger, der en weekend oplever, at der ikke svares på et opkald, henvendelse først til plejecenter Møllebo, der henviser til plejecenter Sandmarksbo, for at anmode om assistance.
Borgeren afvises, med den begrundelse, at sagen ligger udenfor centrenes kompetenceområder.
Sagen endte så på ældrerådets bord, som en principsag. Ældrerådet oversendte sagen til kommunens sociale udvalg med anbefaling om at søge en løsning der i al sin enkelthed kunne være etablering af en kontakttelefon, udenfor forvaltningens åbningstider.
Det er vigtigt, at en borger der har en begrundet mistanke om, at en anden borger er nødlidende og har akut hjælp behov, vel at mærke på sin aflåste hjemadresse, ved hvor man kan henvende sig om hjælp.
Og her siger man, i det sociale system, klar jer selv.
Den holdning er Ældrerådet lodret uenig i. Det bør vel være via det sociale system, at tryghedsskabende initiativer iværksættes.
Derfor er det stadig Ældrerådets opfattelse, at man i Socialudvalget bør tilvejebringe en procedure for kontaktmuligheder i tilfælde af, at der skønnes at være behov for borgerhjælp.
Således vedtaget i Ældrerådet.

Publiceret 12 June 2009 16:45