(Colourbox).

(Colourbox).

Visualiseringer af jernbanen er på vej

Af
Per Møller

Folketingets trafikudvalg har nu bedt transportminister Lars Barfoed om at få jernbaneløsningerne visualiseret.
Banestrækningen København-Ringsted skal forbedres. Til efteråret skal der politisk vælges løsning:
Enten nybygningen med to nye spor via Køge eller 5. sporet med et nyt spor mellem København og Høje-Taastrup.
Løsningerne har været i høring og flere høringsparter har peget på det urimelige i, at løsningerne ikke er visualiseret.
Men Trafikstyrelsen fastholder, at løsningerne ikke skal visualiseres. Men nu træder Folketingets Trafikudvalg til.
Udvalget har nu bedt transportminister Lars Barfoed om at tage initiativ til at få løsningerne visualiseret.
Især nybygningen påvirker omgivelserne i et stort omfang med to helt nye spor fra København til Ringsted via Køge.
Linjeføringen vil få markante visuelle virkninger i bymiljøer og i landskabet med en linjeføring på flere dæmninger i op til 8 meters højde.
Der er brugt 230 mio. kr. på VVM-redegørelser, men i høringsmaterialet er der kun foretaget visualiseringer i et meget begrænset omfang.
Derfor har flere høringsparter efterlyst visualiseringer af det omfattende anlæg. Men det har ikke gjort indtryk på Trafikstyrelsen.
Det fremgår af Trafikstyrelsens kommentarer til høringssvarene. Nu er Trafikudvalget gået ind i sagen og ønsker begge løsninger visualiseret på hele strækningen.
Udvalget peger på visualiseringerne af motorvejsprojektet ved Silkeborg som model.
Det fremgår af et brev fra Trafikudvalget til transportminister Lars Barfoed.
Det sker, efter at 10 kommuner, der sammen foretrækker 5. sporet, i sidste uge har gjort Trafikudvalget opmærksom på de manglende visualiseringer.
- Uanset om man foretrækker den ene eller anden løsning, så er det helt afgørende for en vurdering af løsningerne, at de visualiseres. Det giver en direkte og uteknisk forståelse af løsningerne. Egentligt skulle visualiseringerne være en selvfølge i et så stort projekt. Det er godt, at Trafikudvalget er opmærksomt på den bekymring, der kommer til udtryk i flere høringssvar. Det er at tage høringssvarene og høringsparterne alvorligt, siger borgmester Michael Ziegler, Høje-Taastrup.
Den 13. august afholder de 10 samarbejdende kommuner i Roskilde en åben høring om København-Ringsted-projektet.
Formålet med høringen er at få en politisk debat om, hvorfor den ene løsning foretrækkes frem for den anden.
Transportminister Lars Barfoed har givet tilsagn om at deltage. Inden sommerferien vil bl.a. Folketingets Trafikudvalg og de kommuner, der er kommet med høringssvar, blive inviteret til høringen.
- I vores arbejde med de to løsninger er vi faldet over en række afgørende problemstillinger, der er utilstrækkeligt belyst. Det har vi bl.a. peget på i vores høringssvar, men vores anbefalinger er ikke blevet fulgt. Derfor holder vi nu en åben høring, hvor de to løsninger skal debatteres politisk. Virksomheder, foreninger, borgere og kommuner er mere end velkomne til at deltage i høringen og stille spørgsmål til politikerne. Visualiseringerne af de to løsninger kan være med til at skabe interesse for høringen, siger borgmester Niels Hörup, Solrød.
Når kommuner udarbejder planer for nye anlæg, skal der foretages omfattende visualiseringer, for at borgerne kan se konsekvenserne. Staten er ikke på samme måde forpligtet til at visualisere løsninger for nye anlæg.
I den politiske debat af motorvejsprojektet ved Silkeborg indgik visualiseringerne som et væsentligt omdrejningspunkt, inden en løsning politisk blev besluttet.
- Vi har gjort Trafikudvalget og transportminister Lars Barfoed opmærksom på en række mangler i beskrivelsen af de to løsninger. Der er blevet lyttet til os. Med transportminister Lars Barfoeds tilsagn om at deltage i en åben høring og Trafikudvalgets anmodning om visualiseringer tror vi på, at vi får bedre beskrivelser af løsningerne og en kritisk gennemgang af økonomien. Der må ikke herske tvivl om grundlaget, når der skal tages et politisk ansvar for en løsning, siger borgmester Poul Lindor Nielsen, Roskilde.
Borgmestrene Michael Ziegler fra Høje Tåstrup, Niels Hörup fra Solrød og Poul Lindor Nielsen, Roskilde, udtaler sig på vegne af ti sjællandske kommuner, der alle arbejder for 5. sporsløsningen.
Det drejer sig om: Greve, Holbæk, Høje-Taastrup, Ishøj, Kalundborg, Lejre, Odsherred, Roskilde, Solrød og Vallensbæk.
Kommunerne tæller i alt ca. 400.000 indbyggere.

Publiceret 14 June 2009 16:00