En af to fælles tandreguleringsklinikker skal måske placeres i Hvidovre.

En af to fælles tandreguleringsklinikker skal måske placeres i Hvidovre.

Samarbejde om børnenes tænder

Måske skal den ene af to fælles kommunale tandreguleringsklinikker placeres i Hvidovre

Økonomiudvalget besluttede i sidste uge, at indstille til kommunalbestyrelsen, at der arbejdes videre med planerne om en fælleskommunal tandreguleringsklinik.

Af
oashvidovreavis.dk

Baggrunden for beslutningen er et fælles håndslag mellem socialcheferne i Hvidovre, Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Høje-Taastrup, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk. I 2008 blev der således givet et principielt tilsagn om, at disse kommuner ville deltage i analysearbejdet om et samarbejde om driften af en fælles tandreguleringsklinik. Samtlige kommunalbestyrelser fik efterfølgende forelagt sagen. I Hvidovre konfirmerede kommunalbestyrelsen det principielle tilsagn om at indgå samarbejdet den 29. april 2008. Rødovre har efterfølgende valgt at trække sig ud af projektet. Kommunernes ni forvaltningschefer udgør projektets styregruppe og de anbefaler fortsat, at der etableres en fælles kommunal tandreguleringsklinik. Det sker på baggrund af oplæg udarbejdet af en tværkommunal arbejdsgruppe bestående af overtandlæger og konsulenter fra de deltagende kommuner. Det anbefales, at der etableres en klinik beliggende i Hvidovre og en klinik i Albertslund. Det forudsættes, at klinikkerne etableres stationsnært på hver sin S-togs linje, så alle børn kan transportere sig til klinikken med det offentlige. Stordriftsfordele Når kommunalbestyrelserne i de ni kommuner har behandlet sagen endnu en gang, vil styregruppen komme med en udmelding, hvoraf det vil fremgå hvilke kommuner, der deltager i det videre forløb. Derefter nedsættes en række tværkommunale arbejdsgrupper til at udarbejde konkrete bud på organisering, etablering og driftsøkonomi for et fælles kommunalt selskab for tandregulering. De deltagende kommuners kommunalbestyrelser vil derefter få forelagt konkrete indstillinger med budget for anlæg, etablering og drift. Hvidovres social- og sundhedsforvaltning er af den opfattelse, at stordriftsfordele og forsyningssikkerhed skal kunne finansiere eventuelle merudgifter til etablering og drift af en fælles tandreguleringsklinik. Forvaltningen vil arbejde for at projektet realiseres inden for de aftalte og eksisterende rammer på området. Kommunalbestyrelsen er lovmæssigt forpligtet til at tilbyde alle unge under 18 år med bopæl i kommunen vederlagsfri forebyggende og behandlende tandpleje, herunder også tandregulering. Der er over hele landet en udbredt mangel på specialtandlæger i tandregulering. I Hvidovre Kommune varetages funktionen aktuelt af en ekstern konsulent. Manglen på specialtandlæger giver store problemer med at rekruttere unge specialtandlæger, som helt naturligt stiller krav om blandt andet daglig faglig sparring med andre specialtandlæger. Det er kommunernes klare forventning, at etableringen af en fælles klinik på flere måder vil skabe mere attraktive rammer og betingelser for arbejdet med tandregulering i kommunalt regi.

Publiceret 15 June 2009 17:28