Sct. Josefs Børnehave fortsætter som en de mest værdsatte børnehaver

Hermed offentliggør bestyrelsen for Sct. Josefs Børnehave sin redegørelse ang. den pædagogiske praksis til Skole- og børneudvalget af 20. maj 2009: "Den 12. maj har Skole- og børneudvalget bedt om en redegørelse for, "hvilken betydning målsætningen" i vedtægternes paragraf 2 stk. 2 har "for den fremtidige pædagogiske praksis i institutionen og for metodefriheden for personalet." Bestyrelsen skal hermed svare, at den fremtidige pædagogiske praksis skal leve op til den i paragraf 2 stk. 2 angivne målsætning, nemlig "at give børnene værdier og holdninger, så de opdrages til demokrati og frihed under ansvar, rummelighed, ligeværd og respekt, hensynsfuldhed og omsorg. Børnene skal i Sct. Josefs Børnehave kunne udvikle sig under faste og trygge rammer til gavn for både det enkelte barn og for fællesskabet." Børnehavens pædagoger nyder metodefrihed for at opnå denne målsætning. En kristen katolsk børnehave er en børnehave, hvor børnene tilbydes tryghed, hvor det tilstræbes, at børnene udvikler sig til at være såvel åbne og selvstændige som at kunne indgå i et fællesskab, og hvor der gives børnene mulighed for at udforske omgivelserne, så deres erfaringsområde og aktiviteter fremmes. Disse opgaver søger de katolske børnehaver at løse under hensyntagen til børnenes alder og udvikling og uden at lede børnene i en bestemt kirkelig retning. Sct. Josefs Børnehaves konkrete samarbejde med den katolske kirke udmønter sig i en aftale imellem bestyrelsen, ledelsen og Skt. Laurentii menighedsråd om, at børnene kommer over i kirken to-tre gange om året i forbindelse med de kirkelige højtider. Formålet med disse besøg er, at børnene får kendskab til den kristne kirkes traditioner. Forældre kan framelde deres børn fra disse besøg." Den 9. juni 2009 har Skole- og børneudvalget godkendt børnehavens nye vedtægter. Da er ikke tale om at børnehaven bliver katolsk. Den har altid været katolsk, siden den blev indstiftet som selvejende institution af Søstreordenen Visdommens Døtre i 1975, og den har længe haft driftsoverenskomst med kommunen. I de af kommunen godkendte vedtægter af 2001 var henvisningen til det katolske tilhørsforhold ved en fejl blevet glemt. Derfor blev denne vedtægtsændring aldrig godkendt af biskoppen. Nu foreligger der af kommunen og biskoppen godkendte vedtægter, hvor der igen henvises til, at det er en kristen katolsk børnehave. Dermed burde der intet stå i vejen for et fortsat godt samarbejde, siden der ikke er tale om ændringer i den nuværende pædagogik. Der er tale om 2-3 årlige kirkebesøg, som forældrene kan framelde deres børn, hvis de ønsker det. Som i alle andre katolske institutioner og skoler i Danmark vil børn af katolske forældre som regel udgøre et mindretal ved siden af børn af folkekirkemedlemmer, ateister, muslimer og andre. Dermed er der ikke tale om en "menighedsbørnehave" med stort M, men om et af de mangfoldige daginstitutionstilbud, som forældrene i Roskilde er glade for. Bestyrelsen er fuld af tillid til, at byrådet i sit ansvar overfor forældre og børn træffer en fair og hensynsfuld beslutning, der støtter et mangfoldigt frem for et ensrettet demokratisk samfund i Roskilde. Alt efter byrådets beslutning den 24. juni vil bestyrelsen for Sct. Josefs Børnehave fortsætte enten med driftsoverenskomst eller som privat børnehave, med tryghed for børn og ansatte.

Publiceret 16 June 2009 12:04