Gungevej 17, den tidligere Fona-bygning, skal nu laves om til boliger. Lige nu er der tale om et konkursbo.

Gungevej 17, den tidligere Fona-bygning, skal nu laves om til boliger. Lige nu er der tale om et konkursbo.

52 ældreboliger på Gungevej

Tidligere kontorer og lagerbygninger skal måske ombygges til flotte og moderne ældreboliger

Der er et stort behov for boliger til ældre i Hvidovre - især boliger til ægtepar. Omkring 150 borgere er skrevet på ventelisten til en ældrebolig i Hvidovre. Men måske er der lys forude?

Af
oashvidovreavis.dk

En ansøgning fra Hvidovrebo om en principgodkendelse af etablering af 52 almene ældreboliger på Gungevej blev i sidste uge behandlet i økonomiudvalget og kan måske bane vejen for, at toppen af ventelisten kan barberes væk. Ejendommen Gungevej 17 står tom i øjeblikket og er på nuværende tidspunkt et konkursbo. Nye ejere har nu erhvervet ejendommen efter konkursboet, dog betinget af at projektet med ældreboliger kan gennemføres. Projektet indebærer ombygning af de eksisterende 2.288 m2 bygninger, nyopførelse af 1.150 m2 samt etablering af yderligere 770 m2 til bl.a. fællesaktiviteter for boligerne. Friheden Development ApS, som er ejendomsudvikler på projektet, har haft en arkitekt til at foretage en indledende vurdering af mulighederne for antal og størrelse på boligerne. Arkitektens forslag er, at omkring en tredjedel boliger skal være på ca. 65 m2 mens to tredjedele af boligerne skal være noget større - nemlig på ca.68 m2 til 89 m2. Dette forslag giver mulighed for en fordeling på godt, en tredjedel af boligerne til enlige og to tredjedele af boligerne til par. Det endelige projekt vil skulle gennemarbejdes yderligere, men på nuværende tidspunkt indeholder projektet 52 lejligheder. Hvidovre Kommunes ældre- og handicapafdeling oplyser, at der er venteliste til ældreboliger, og særligt til boliger til ægtepar. På nuværende tidspunkt er der 150 på venteliste til en ældrebolig i Hvidovre. Den årlige husleje er som udgangsounbkt sat til 1.150 kr. pr. m2, årligt. Det ender med en husleje på omkring 6.700 kr. månedligt for en bolig på 70 m2 og 8.600 kr. for en bolig på 90 m2. Teknisk Forvaltning har oplyst, at der ikke planmæssigt er noget, der forhindrer, at der etableres almene boliger på ejendommen, idet lokalplanen blot fastlægger anvendelsen til etageboliger og tæt-lav boliger. Kommunens ældreråd og handicapråd er endnu ikke blevet hørt vedrørende projektet, idet der foreløbig er tale om en principiel forelæggelse af ansøgningen for kommunalbestyrelsen. Hvis projektet gennemføres, skal kommunen yde en grundkapital på 7 % af anskaffelsessummen på ca. 82.000.000 kr., altså en grundkapital på ca. 5.700.000 kr. Økonomiudvalget så positivt på projektet. Man ønskede dog en uvildig førsynsrapport som skal sandsynliggøre, at de eksisterende bygninger på ejendommen er egnede til ombygning til ældreboliger. Ligeledes betinger Hvidovre Kommune sig, at kommunen bevarer den fulde anvisningsret til de almene ældreboliger. Et enigt økonomiudvalg besluttede at sende sagen videre til behandling i social- og sundhedsudvalget.

Publiceret 22 June 2009 16:12