Forårspakken vedtaget

Store omlægninger af skattesystemet forestår

Traditionen tro var der hektisk aktivitet i Folketinget i den sidste uge inden sommerferien. Cirka 70 nye love blev det til, og emnerne spændte vidt fra en ny selskabslov til forbud mod hold af ræve. Blandt de mange nye love findes også nogle store omlægninger af skattesystemet, der var samlet i den såkaldte Forårspakke 2.0. Forårspakke 2.0 bestod af 13 love, som alle blev vedtaget i næsten uændret form i forhold til den aftale Regeringen og Dansk Folkeparti havde indgået i begyndelsen af marts.

Skattenedsættelser på ca. 29 mia. kr. Hovedelementerne i Forårspakke 2.0 er markante nedsættelser af skatten på arbejde. Bundskatten sænkes, mellemskatten afskaffes og grænsen for, hvornår man skal betale topskat øges. Samlet betyder de nye love, at den højeste marginalskat på arbejdsindkomst reduceres fra ca. 63 til ca. 56 pct. inkl. AM-bidrag. For personer, der fortsat skal betale topskat, indebærer det, at de har ca. 18 pct. mere tilbage af en ekstra tjent krone efter reformen, end de har i det gældende skattesystem. For den gruppe af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, der slipper for mellemskat og for topskat, som følge af forhøjelsen af topskattegrænsen, sænkes marginalskatten med næsten 21 procentenheder. For denne gruppe vil der være omkring 55 pct. mere tilbage efter skat af en indkomstfremgang. Forårspakke 2.0 skønnes at medføre en umiddelbar nedsættelse af personskatterne mv. med godt 29 mia. kr., og de fleste skattenedsættelser får virkning fra årsskiftet. Afskaffelsen af mellemskatten og nedsættelsen af topskatten modsvares af færre særordninger for erhvervslivet og ved tiltag, der er målrettet de indkomstgrupper, der opnår fordel ved nedsættelsen af topskatten og bortfaldet af mellemskatten. Det sker bl.a. ved et loft på 100.000 kr. over indbetalinger til ratepension, ligesom skatteværdien af store rentefradrag får mindre værdi, fordi værdien af de ligningsmæssige fradrag fra 2012 til 2019 sænkes med 8 pct.-enheder. Endvidere indgår, at skattefordelen ved medarbejderobligationer og 15 pct. regel for aktier afskaffes, og der indføres en multimediebeskatning på arbejdsgiverbetalt bredbånd, fri telefon mv. samt et miljøtillæg for fri bil. Højere skatter og afgifter for 10 mia. kr. Som en del af Forårspakke 2.0 bliver afgifterne på forurening og forbrug af energi øget. Samlet øges afgifterne inden for energi, klima og miljø med knap 8 mia. kr. Som kompensation indføres en indtægtsbestemt grøn check på 1.300 kr. for alle over 18 år med tillæg på 300 kr. pr. barn for højst to børn. Derudover omfatter reformen en række afgiftsforhøjelser på fedt, chokolade og cigaretter mv. med henblik på at styrke sundheden. Samlet øges afgifterne på disse områder med 2 mia. kr.

Publiceret 22 June 2009 16:12