Forurenet grundvand trækkes ind i Hvidovre

Forurenet vand fra gammelt kemikaliedepot ved Damhusåen kan medføre indeklimaproblemer i huse ved Kystagerparken

Utætte kloakker og et usædvanligt lavt grundvandsspejl i det nordlige boligområde ved Kystagerparken betyder, at forurenet vand trækkes over mod en række ejendomme i Grundejerforeningen Strandøre.

Af
key

I en Rambøll-rapport fra december vurderes det, at værdierne for svovlbrinte og benzen i området er uventet høje. Svovlbrinte kan have en skadelig effekt på husenes konstruktioner, og benzen kan, hvis det er tæt på husenes terrændæk, give alvorlige indeklimaproblemer, fordi det danner dampe, der kan være kræftfremkaldende. I rapporten er de anslåede værdier for benzen ikke så høje, at der er grund til alarm, men de er dog alligevel på et så højt niveau, at de skal undersøges nærmere, og Teknisk Forvaltning indkaldte derfor i sidste uge de berørte beboere på dele af Schradersvej, Strandbovej, Nordre Kystagervej og Engstykkevej til et møde om problematikken. Gammel forurening Det forurenede vand kommer fra det gamle affaldsdepot ved Renseanlæg Damhusåen i Valbyparken, der frem til 1974 blev brugt som kemikalieaffaldsdepot. Igennem årene blev der dumpet både medicinalaffald, olie- og benzinrester og en lang række andre giftige sager, der siden da har sat sit spor i Hvidovres undergrund, og formentligt vil gøre det i en lang årrække fremover. Det forurenede grundvand siver således fra det tidligere depot under Harrestrup Å og direkte over i den nordligste del af det boligområde, der ligger op til Kystagerparken. For at mindske problemerne med det indsivende forurenede vand, forede Hvidovre Kommune i 1990"erne og igen i 2006 de mest utætte kloakker i området. På den måde blev der ikke trukket så meget vand ind i kloakkerne og grundvandsspejlet blev hævet, så det nærmede sig grundvandsspejlets niveau under kemikalieaffaldsdepotet i Valbyparken. Dermed blev der ikke trukket så meget giftigt vand ind i Hvidovre.Af uforklarlige grunde viser det sig imidlertid nu, at grundvandsspejlet i boligområdet igennem et par måneder har været lavere end det har været i meget lang tid, og det betyder, at det ikke er muligt at lave en såkaldt afværgepumpning, der kan mindske indsivningen af forurenet vand. - For nyligt skete der en stor lokal grundvandssænkning i området, hvor vi kunne se, at noget var helt galt. Vi har finkæmmet området og har gået alle kloakledninger igennem, men kan ikke give et svar på hvorfor, det er sket. Så hvis I kender til nogen, der har startet en grundvandssænkning, vil vi meget gerne vide det, sagde Hvidovre Kommunes miljøchef, Carsten Raad Petersen, på mødet. Den unormale grundvandssænkning har betydet, at forureningen så at sige vælter ind i Hvidovre. - Der er ingen grund til panik, men det er noget vi skal tage os af, som vi ikke bare kan lade ligge. Vi har ikke ønsket at skabe panik, men vi vil gerne fortælle, hvad vi gør, og hvordan vi arbejder på det, sagde kommunens miljøchef. Når grundvandsspejlet er stabiliseret er det således planen, at der i samarbejde med Region Hovedstaden, der har overtaget ansvaret for det tidligere kemikaliedepot, laves en midlertidig et år lang afværgepumpning for at se, hvordan det påvirker de giftige stoffers niveauer i området. Afværgepumpningen vil foreløbig kun være midlertidig, og det er en kendsgerning, at det er svært at løse problemet definitivt. - Forureningen kan ikke inddæmmes, det tror jeg ligger helt uden for Region Hovedstadens økonomiske formåen. Så der vil nok altid sive noget ind i området, sagde Carsten Raad Petersen. Grunden til at der ikke kan sættes en afværgepumpning i gang før grundvandsspejlet er stabiliseret skyldes, at mange huse i området er funderet på et tørvelag af gammel havbund. Laget tåler ikke at blive for tørt, fordi husene så kan sætte sig. Man skal derfor være meget varsom med at påvirke grundvandsniveauet i området. Den nuværende situation påvirker desuden grundejerne på den måde, at Teknisk Forvaltning er forpligtet til at oplyse nye købere af ejendomme om, at der er en mistanke om forurening i området.

Publiceret 22 June 2009 16:12