VI FØLGER SAGEN TÆT

TEKNISK FORVALTNING med svar på læserbrev om “Skoda-grunden”:

Teknisk Forvaltning har 29. september 2009 gennem Hvidovre Avis fået stillet en række spørgsmål fra Flemming Groth vedrørende ejendommen på Hvidovrevej 135, også kendt som Skoda-grunden. Disse spørgsmål vil vi besvare i det følgende:

Det er ejers pligt at rydde op på sin ejendom. Den skal efter byggeloven holdes i en under hensyn til beliggenheden sømmelig stand. Vi har igen den 30. september 2009 været på tilsyn ved ejendommen og vores vurdering er stadig, at grunden ikke er i sådan en stand, at man kan anvende bestemmelsen i byggeloven til at sende et påbud om oprydning. Retspraksis gør det nemlig meget svært at anvende bestemmelsen. Det er ligeledes ejers pligt at sørge for rydning af fortovet for sne, at træffe foranstaltninger mod glat føre på fortovet og at renholde fortovet. Hvis man vurderer, at dette ikke overholdes, kan man kontakte Teknisk Forvaltnings Vej- og Parkafdeling. Naboer skal være enige om vedligeholdelsen af fælleshegn. Naboer har i første omgang selv et ansvar for at tale sammen og få lavet en aftale, hvis man har problemer med hegn. Hvis dette ikke er muligt, kan man kontakte Hegnssynets sekretariat i Teknisk Forvaltning og bede om, at få foretaget et hegnssyn. Byggeriet på grunden kan principielt gå i gang når som helst. Ejendommen er kortlagt som forurenet, men Region Hovedstaden har vurderet, at forureningen ikke udgør en trussel overfor recipienter og drikkevandsinteresser eller en fare for mennesker ved den nuværende eller planlagte anvendelse. Det er dog altid op til ejer, om denne ønsker at udnytte de byggemuligheder, der er indeholdt i lokalplanen. På baggrund af ovenstående vurderer vi, at vi ikke kan gøre mere i sagen på nuværende tidspunkt. Men vi vil som hidtil følge sagen tæt. Med venlig hilsen Teknisk Forvaltning

Publiceret 13 October 2009 09:00