Kender politikerne i Stevns kommune konsekvenserne af deres beslutninger?

Det tror vi ikke, de gør. Budget 2010 vil flere politikere gerne have det til at fremtræde, som om der ikke sker besparelser/nedskæringer/forringelser, når man blot ser et område under ét.
Her tænker vi ikke på omstruktureringen af folkeskolerne, hvor man end ikke har lyttet til de personer, der har advaret, og som er valgt til at hjælpe kommunalbestyrelsen.
Helt ser bort fra alle formelle krav, indtil den bliver trængt op i et hjørne. Var dette sket i en privat virksomhed, ville der ikke være langt for den chef eller mellemleder til køen i jobcentret, der ikke har advaret mod noget sådant.
Men vi tænker på områder inden for Børneudvalget, hvor der er store konsekvenser på nogle områder, selvom budgettet samlet set måske har samme beløb i alt inden for udvalget.
I det nuværende budget 2009 blev der foretaget en reduktion på godt 0,7 mio. kr. i tilskud til efterskoleophold.
Det blev besluttet, at der fra skoleåret 2009/10 ikke længere bevilges individuelt kommunalt tilskud til efterskoleophold. Beslutningen er i øvrigt godt gemt i budget 2009, og er ikke umiddelbart at finde.
Kommunen fortolker folkeskoleloven, at der kan ydes tilskud til efterskoleophold, men at man ikke er forpligtet til det, i stedet for at fortolke at man gerne må yde tilskud.
Når vi i det efterfølgende skriver specialundervisning, mener vi specialundervisning i dansk af normalt begavede børn med læsevanskeligheder.
Det er denne gruppe af elever, der lider under beslutningen om ikke kan kunne modtage tilskud til ophold på en efterskole med speciale i læsevanskeligheder. Får disse elever ikke de nødvendige læsefærdigheder i dansk, vil indlæringen i øvrige fag blive betydelig vanskeligere, i værste fald umulige.
Hvad er konsekvensen, at der ikke ydes tilskud uanset om det er en "stærk" eller "svag" elev. Konsekvensen er, at de svage elever, hvor det af socialpædagogiske årsager vil være en fordel at have ophold på en specialskole, heller ikke kan opnå tilskud.
Hvis forældrene ikke har de nødvendige økonomiske ressourcer til egenbetalingen af et sådan ophold, bliver disse elever i folkeskolen og fortsætter den igangværende specialundervisning.
Formålet med den foreslåede strukturreform for skolevæsenet i Stevns kommune, er færre klasser, og alt andet lige giver det flere elever i klasserne.
En undervisningslektion på 45 minutter giver således i gennemsnit kun 2 minutter pr. elev, hvis der er 22 eller flere elever i klassen. 22 eller flere elever i klasserne vil efter dagspressen blive det almindelige.
Det giver læreren et stort arbejdspres, hvilket igen øger risikoen for stress. Sådanne faktorer kan være medvirkende til et dårligere arbejdsmiljø med deraf større sygdomsfravær igen til skade for eleverne og især for den bogligt svage elev.
Det vil være de bogligt svage elever, der risikerer at blive "tabt", da disse ikke kan nøjes med den meget korte undervisningstid. Resultat bliver, at flere elever skal have specialundervisning.
Netop denne undervisningsform er meget ressourcekrævende, og hvad gør Børneudvalget så i sit budget 2010, man nedsætter budgettet for specialundervisningen med 1,5 mio. kr.
Specialundervisninger er en af flere muligheder, der gives som socialpædagogiske bistand, hvis elevens skolesituation giver anledning til alvorlig bekymring.
Formålet med specialundervisning er beskrevet i bekendtgørelse 1373 af 15 -12-2005 om specialundervisning i folkeskolen, citat "at fremme udviklingen hos elever med særlige behov i overensstemmelse med de krav, der er angivet i folkeskoleloven, herunder at eleverne ved skolegangens ophør har forudsætninger for fortsat uddannelse, erhvervsmæssig beskæftigelse eller anden beskæftigelse" citat slut.
Nu kan love og bekendtgørelse til tider være vanskelige at blive klog på, derfor har Undervisningsministeriet udsendt en vejledning om specialundervisning. Citat herfra "der kan ikke i vurderingen henvises til manglende økonomiske ressourcer. For en gruppe af folkeskolens elever betyder det, at deres særlige undervisningsbehov bedst tilgodeses i en specialskole" citat slut.
Undervisningsministeren har gentagne gange udtalt det samme – altså økonomiske grunde kan ikke bruges som grundlag for et afslag i tilskud til ophold på efterskole for børn med læsevanskeligheder, når specialundervisningen i skoleregi ikke giver, det ønskede resultat. Alle muligheder skal afsøges.
Det er det enkelte barns tarv, der har prioritet. Det er kommunens skoler, der har ansvaret for gennemførelsen af specialundervisningen inden for de rammer, de bliver tildelt af kommunalbestyrelsen, men det er kommunalbestyrelsens ansvar, at de har de nødvendige ressourcer.
Vi er overbeviste om, at skolerne gør, hvad de kan, men begrænses af de økonomiske ressourcer, de skal arbejde indenfor, rammer som fastsættes af kommunens Børneudvalg.
Der er ikke sammenhæng i kommunalbestyrelsens beslutninger og Børneudvalgets administration. Det ansvar kommunalbestyrelsen er pålagt i bekendtgørelsen om specialundervisning, og som Børneudvalget administrere, kan efter vores bedømmelse ikke efterleves, når budgettet hele tiden bliver beskåret.
Hvis specialundervisningen bedst tilgodeser eleven på en specialskole, og skole og hjem er enige om det, kan/må kommunens økonomi ikke standse muligheden.
Men det er netop, hvad Stevns kommune gør. Vi vil vove den påstand, at kommunalbestyrelsen med sin beslutning på områderne specialundervisning og efterskoleophold af socialpædagogiske årsager, "tisser i bukserne".
Det hjælper på budgettet her og nu, men når eleven forlader skolen, er der stor risiko for, at han/hun stiller sig op i køen af dem, der ikke bliver selvforsørgende.
Vi tør slet ikke tænke på det, der er værre. Men så er det ikke Børneudvalget budget, der skal betale. Hvor er helheden? Det er kommunalbestyrelsens ansvar at give vore børn den nødvendige ballast, så de senere kan blive selvforsørgende borgere til gavn for samfundet.
Det er netop det statsministeren har påpeget i sin åbningstale – at tage hånd om vore unge så de ikke kommer ind på en skæv løbebane, før de har begyndt deres voksenliv.
Vi hører jer ofte sige, at I skal prioritere, og det skal I også, men I skal også efterleve de retsregler der findes, selvom det her og nu kan koste lidt mere.
Forebyggelse koster som bekendt penge, men alle, måske lige med undtagelse af Børneudvalget i Stevns kommune, er enige om, at det på længere sigt er billigere at forebygge end at helbrede, oversat - give de svageste børn de nødvendige boglige kundskaber evt. på en efterskole, hvis elev og forældre ønsker det.
Men vigtigst af alt er, at der kommer velfungerende børn ud af anstrengelserne, og det tvivler vi på, der gør med den politik som Børneudvalget fører på vegne af kommunalbestyrelsen.
Kære nuværende og kommende politikere i Stevns kommune, for disse 2 områder må det være en OMMER.
Det kan nås endnu, men det forudsætter, at I har viljen.

Publiceret 19 October 2009 10:30