Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune er særdeles tilfreds med, at Hvidovre Kommune har fået kortlagt specialundervisningsområdet.

Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune er særdeles tilfreds med, at Hvidovre Kommune har fået kortlagt specialundervisningsområdet.

Specialundervisning sat under lup

Udgifterne til specialundervisning er i Hvidovre Kommune steget med over 60 procent siden 2007!

En konsulentrapport fra Kommunernes Landsforening (KL) peger på, at Hvidovre Kommune kan få bedre greb om udgifterne til specialundervisning af børn og unge ved at sætte fokus på en tidlig og fælles indsats og en mere detaljeret økonomistyring.

Af
oashvidovreavis.dk

- Jeg er meget glad for, at vi med rapporten har fået kortlagt forholdene omkring det dyre og meget komplekse specialundervisningsområde. Kommunen vil nu granske KL¿s anbefalinger og derudfra udarbejde en handleplan, som kan danne grundlag for det videre arbejde med at nedbringe udgifterne til specialundervisning af børn og unge, siger kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune... Han understreger, at kommunen i arbejdet med at styre bedre og visitere skarpere til specialundervisningsområdet fortsat skal have fokus på at skaffe børn og unge det bedste tilbud. Voldsom udgift I november bad Hvidovre Kommune KL¿s konsulenter undersøge baggrunden for de stadigt stigende udgifter til specialundervisning af børn og unge i Hvidovre - de udgifter, som kom i fokus i forbindelse med budgetforhandlingerne i efteråret 2009. Konsulenter fra Kommunernes Landsforening har fra januar til marts sat fokus på, hvordan visiteringen til specialundervisningstilbuddene på børne- og ungeområdet i praksis foregår og analyseret budgetterne på specialundervisningsområdet. Desuden er der lavet en sammenligning af udgifterne i Hvidovre og en række tilsvarende kommuner. KL konkluderer blandt andet, at udgifterne til specialundervisning i Hvidovre Kommune i perioden 2008-2009 er højere end både lands- og regionsgennemsnittet. Det konkluderes også, at udgifterne til specialundervisning i Hvidovre Kommune i perioden 2008-2009 er højere end i sammenlignelige kommuner samt at udgifterne til specialundervisning i Hvidovre Kommune har været stærkt stigende fra 2007 og frem til i dag. Endelig fremhæves det i KL¿s analyse, at der i dag mangler generelle tildelingskriterier og mål for effekten af specialundervisningsindsatsen. Tidligere indsats Den 66 sider lange rapport munder ud i en række anbefalinger til, hvordan Hvidovre Kommune på sigt kan få en bedre balance i udgifterne til specialundervisning uden at tilbuddene til de berørte børn og unge forringes. KL anbefaler bl.a. en række tiltag, der kan skærpe økonomistyringen på det specialiserede område, herunder bl.a. månedlig budgetopfølgning. Endvidere anbefales det, at Skole- og Kulturforvaltningen og Social- og Sundhedsforvaltningen fremover i langt flere tilfælde skal give fælles og tidlige tilbud om støtte til børn og unge med særlige behov. Det foreslås også, at PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) fremover får ansvaret for selv at visitere børn og unge til de tidligere og mindst indgribende tilbud Der efterlyses også, at der findes en mere fornuftig balance mellem tilbud og økonomi. Dette opnås blandt andet ved en tidligere indsats og ved at give skolerne mere råderum.

Publiceret 27 April 2010 09:00