Det rene spil for galleriet?

Hvorfor er det at planlægningen af et mastodont projekt på en af Roskildes bedst beliggende grunde indtil videre har kunnet foregå næsten uimodsagt? Det drejer sig om kommunens forslag til lokalplan 549 kommuneplantillæg 2 - for hotel og konferencecenter i Himmelev. I et område hvor den almindelige tilladte byggeprocent er på 25 overvejer man nu at give grundejer – AKF Holding – tilladelse til at bebygge 48% af grunden. Det bør yderligere understreges at dette ikke inkluderer arealer anvendt til parkering. Tages dette areal med – anslår vi at omkring 70% af grunden vil kunne komme til at blive dækket af mere eller mindre æstetiske byggerier. Grundejer udlejer i dag den eksisterende bygningsmasse til Comwell som driver kursus og konferencecenter på stedet. Comwell der har en flerårig lejeaftale med AKF Holding, har udtrykt et ønske om at udvide sin virksomhed til også at omfatte almindelig hoteldrift. De indebærer et ønske om at udvide fra 100 værelser (104 enkeltværelser) til over 250 værelser (hvoraf 77 nye dobbeltværelser) samt at etablere spa og wellness faciliteter. Comwell har ytret at en udvidelse er en forudsætning for at forlænge lejeaftalen. Spørgsmålet er hvor alvorlig man skal tage en sådan ”trussel”? Det hører nemlig med til billedet at AKF Holding – på linje med mange holding selskaber – har en ugennemskueligt ejer struktur hvor Comwell dog selv ejer 10%. Der kan ikke herske nogen tvivl om at konference centeret ligger på en af de mest attraktive grunde i Roskilde, højt beliggende og med udsigt til Roskilde Fjord. Netop denne kvalitet ved stedet gør at jeg finder det usandsynligt at stedet skulle risikerer at stå uden interesserede nye lejere. Et andet interessant aspekt er at man skal regne med at betale omkring kr. 3000 per kvadratmeter grund i dette området i dag. Vi skal derfor også have med i vores betragtning at der er en ikke ubetydelig gevinst for grundejer i at fylde så meget som muligt ind på denne grund. Som en af de naboer med beliggenhed ud til virksomhedens indkørsel – har den store øgning i aktiviteten de seneste år - særlig i form af trafik til stedet, ombygninger og rejsning af diverse flag og reklamestænger betydet en betydelig forringelse af vores trivsel. Vi er dagligt tilskuere til en væsentlig trafik bestående af privat bilisme, buskørsel, varekørsel og taxa kørsel. Idet områdets veje ikke er dimensioneret for denne trafik kan vi jævnligt observere trafikfarlige situationer i form at bussers og lastbilers bakken, ureglementeret parkering nedad Vestre Kirkevej (Stryhnsbakken) samt hidsig taxakørsel. Det hele i kritisk samspil med børn på vej til og fra skole. Som vist ovenfor ønsker Comwell at udvide rom kapaciteten til det dobbelte. På kommunens spørgsmål om hvad Comwell forventede at dette ville få af betydning trafikalt, blev der svart at man ikke regnede med at dette ville få den helt store betydning. Det er her det begynder at blive interessant. Hvordan kan en sådan stor ændring i virksomhedstype og størrelse undgå at få en væsentlig betydning på mængden af færdel sam trafikfordelingen til stedet? Embedsmændene i Roskilde Kommune har indtil videre taget dette udsagn for god vare. Lyder det ikke usandsynligt naivt? Vi skal dog til deres forsvar fremhæve at der blev lave en halvhjertet trafiktælling i området udenfor rushtiden…..Vi vil i den anledning fremhæve at pågældende vej er skolevej for omkring 145 børn som bor i Veddelev og går på Himmelev Skole. Adkomsten til Hotellet via Vestre kirkevej er problematisk under alle omstændigheder idet den er i direkte forlængelse af en gang og cykelsti og et vigtigt rekreativt område for borgerne i området. Som nærmeste nabo skal jeg nu dagligt tørre havebordet af for sort partikelstøv. Det er en trist forandring som alle der går tur i området bliver påvirket af. I det hele taget - virker det seneste lokalplanforslag fra kommunen mere som en salgstale i favør af bygherre end en kvalificeret vurdering af om dette nu virkelig er en god idé. Dette bekræfter de jo selv ved følgende formulering i forlaget:”Roskilde Byråd vil gerne medvirke til at sikre virksomhederne i kommunen gode udviklingsmuligheder og har derfor udarbejdet denne lokalplan for at øge byggemulighederne på grunden”. I det perspektiv bør man vurdere om denne virksomheden kan anses som en væsentlig arbejdsplads mht beskæftigelse i Roskilde med sine ca 25 ansatte? Kan den anses som en vigtig skatteyder til vores kommune ? Efter det jeg er blevet oplyst betaler Comwell ikke skat i Roskilde. Set fra mit ståsted, opleves hele processen omkring denne sag som en kamp mod vindmøller.Vores oplevelse er at beslutningen i realiteten allerede er taget. I det hele taget har timingen i denne sag været påfaldende idet det hele stort set har fundet sted i sommerferien: Den 24 juni beslutter Byrådet at forslaget til ændring af lokalplanen skulle fremlægges. En eventuel klage til Naturskadenævnet skulle ha været indsendt i slutningen af juli, borgermødet fandt sted 19. august – det var et held at vi var kommet hjem fra ferie. Der kom heller ikke flere en 20 mennesker til borgermødet! Og jeg tør sige at det ikke er fordi dette projekt ikke får betydning for rigtig mange mennesker i nærområdet. Min oplevelse under borgermødet var at de tilstedeværende kommunale ansatte talte kapital interesserne efter munden – og at folkedemokratiet og naturlige rimelighedsbetragtninger var fuldstændig sekundære. Det var som om formanden for Teknik og miljøudvalget, Torben Jørgensen, for enhver pris søgte at undgå en ”reprise” av PENSAM sagen i Himmelev. Det er bekymrende dersom politikerne skal beslutte på det grundlag der foreligger. Lokalplanforslag kan ses på: www.roskilde.dk/lokalplan hvor der også er interessant billedmateriale i form af visualiseringer af den foreslåede nye bygningsmasse. Visualiseringen på forslagets side 11 er særlig interessant. Teksten der ledsager denne fremstilling er endnu en salgstale på vegne af bygherre: ”Visualiseringen viser at ændringerne bliver af begrænset omfang, bl.a. fordi de nye værelsesfløje mod sydvest vil blive skjult af eksisterende beplantning.” – Hva så når bladene falder af til vinter? Det foreslåede byggeri kommer til visuelt at lukke himmel linjen og udsigten ind mod Roskilde i væsentlig grad sammenlignet med den nuværende bygningsmasse. Er det virkelig rimelig og fornuftig forvaltning af området? Jeg tror embedsmændene her har stirret sig blinde på at området er reguleret til at være ”byzone”. I praksis er det jo overhovedet ikke en byzone men et vigtigt rekreativt område og en uundværlig skolevej for børnene i Veddelev. Af Tale Øksendal Engholmparken 10 4000 Roskilde

Publiceret 09 September 2010 07:00