Hvert eneste selvmord er ét for meget

Flere børn forsøger selvmord i Roskilde, skriver Roskilde Avis 8. september. Sidste år var 16 børn under 15 år ifølge avisen indlagt på sygehuset for selvmordsforsøg, og i år er tallet allerede oppe på 20. Desværre er det stigende antal børn og unge, der forsøger selvmord, en landsdækkende tendens. Stigningen har nærmest været eksplosiv fra 2000 frem til 2009. Og mens antallet af gennemførte selvmord generelt falder, så stiger det for børn og unge. Det skal vi ikke acceptere. Vi kan og skal selvfølgelig ikke bare se til, at unge, der har livet foran sig, vælger denne ultimative udgang på deres problemer. Den humanitære organisation Livslinien peger på, at selvmordsforsøg er et råb om hjælp og social kontakt. Unge føler, at de skal præstere mere. De har i dag ofte mere overfladiske for-hold til andre gennem facebook og sms. Og forældrene har ofte sværere ved at tackle problemer og høre børnene, før problemerne har vokset sig store. Der skal radikale metoder til for at blive hørt. Det kan fx være at skære sig selv eller forsøge at begå selvmord. Vi hører signalerne, vi er opmærksomme på dem, og vi lægger ikke ansvaret fra os i kommunen. Tværtimod. Sundhedsplejen har i skolen samtaler med alle børn og unge om hvordan de trives. Men alle socialrådgivere, behandlere, misbrugsmedarbejdere, pædagoger, SSP-medarbejdere, lærere, psykologer og andre personer med offentlige hverv skal være opmærksomme på signaler om, at unge under 18 har behov for særlig støtte. Og de skal indberette det til kommunen. Vi har også en åben anonym rådgivning for børn og unge i Familiecenteret på Frederiksborg-vej, hvor børn og unge altid kan henvende sig. Det kræver ingen henvisning. Man kan gå lige ind fra gaden og tale med en professionel om de problemer, man har, tirsdage og torsdage fra 14 til 18. Vi vil her også meget gerne gøre opmærksom på, at børn, unge og deres foræl-dre kan få en akut henvisning til Familiecentret på Frederiksborgvej og få hjælp straks. Men der er også brug for andre og nye måder at få fat i de ulykkelige unge, helst før de er selvmordstruede. Roskilde Kommune har i øjeblikket et projekt om socialt udsatte unge, som vi gennemfører sammen med erhvervsuddannelserne og 10. klassecenteret. Rådgiverne har oplevet mange henvendelser fra de unge om bl.a. ensomhed, mistrivsel, lavt selvværd, mobning og selv-mordstanker. Og 41 unge har været inde i egentlige rådgivningsforløb. Succesen skyldes, at rådgiverne er tæt på de unge, de er synlige på skolen, og de er tilgæn-gelige. Og de møder de unge i øjenhøjde, hvor de er lige nu. International forskning viser, at kontakter udenfor de etablerede systemer er en god metode til at få kontakt med en sårbar person, før det går galt. Det kunne fx være ungerådgivere, der i højere grad møder børn og unge i deres eget miljø. Eller det kan være frivillige, der har et andet forhold til de sårbare end myndighederne. Kommunens indsats alene kan nemlig ikke nå alle. Vi er meget optaget af, hvordan vi i for-hold til de unge kan bruge frivillige i det sociale arbejde. Vi har brug for alle gode kræfter for at forebygge, at unge vælger døden som løsning på deres problemer. Hvert eneste selvmord er ét for meget. Henrik Stougaard, formand for Skole- og Børneudvalget Joy Mogensen, formand for Forebyggelses- og Socialudvalget Roskilde Kommune.

Publiceret 09 September 2010 11:38