Kommunen undersøger hvem der skal tage skraldet fremover.

Kommunen undersøger hvem der skal tage skraldet fremover.

Skal kommunen selv tage skraldet?

Sidste års skraldekonflikt var stærkt generende for Hvidovres borgere. Konflikterne på dagrenovationsområdet satte derfor Hvidovre Kommune i gang med at se nærmere på mulighederne for en ¿hjemtagelse¿ af renovationsopgaven - altså at oprette et kommunalt

I april i år traf teknik- og miljøudvalget beslutning om, at ¿der arbejdes videre med hjemtagning til Teknisk Forvaltning af opgaven med indsamling og transport af dagrenovation¿.

Af
oashvidovreavis.dk

Til udførelsen af udvalgets beslutning har kommunen indhentet juridisk og teknisk rådgivning og bistand fra et advokataktieselskab samt fra et rådgivende ingeniørfirma. Dette har resulteret i en rapport: Beslutningsgrundlag - hjemtagning af indsamling og transport af dagrenovation. På baggrund af denne rapport indstiller Teknisk Forvaltning nu til teknik- og miljøudvalget, at udvalget på dagens udvalgsmøde anbefaler, at kommunalbestyrelsen beslutter at dagrenovationsopgaven hjemtages til Teknisk Forvaltning. Udførlig rapport Rapporten indeholder fem kapitler og hele 14 bilag. Kort fortalt beskrives først den nuværende aftale og situationen i forbindelse med renovationsstrejkerne i 2009. Siden er rammerne for organisering af dagrenovationsordningen beskrevet. Kommunalbestyrelsen er forpligtet til at etablere indsamlingsordning og der er intet, som forhindrer, at udførelsen af en indsamlingsordning foretages internt i kommunen. Ansvaret for arbejdsmiljø påhviler arbejdsgiveren. Erfaringerne fra strejkerne i 2009 viser - ifølge rapporten - at der er behov for i kommende kontrakter at sikre beredskab og beføjelser, som sikrer, at kommunens serviceforpligtelser over for borgerne kan opfyldes. Endelig beskrives forholdene vedrørende hjemtagelse af opgaven med indsamling og transport af dagrenovation til Vej- og Parkafdelingen. Til sidst konkluderes det, at opgaven med indsamling og transport af dagrenovation inden for lovens rammer kan hjemtages til Vej- og Parkafdelingen. Kommunen overtager problemerne Til brug for en vurdering af de økonomiske konsekvenser ved en eventuel hjemtagning, er der foretaget en prissætning af opgaven ved hjemtagelse. Til opgaven planlægges ansat 15 renovationsmedarbejdere og 1,3 årsværk til ledelse og administration. Der påregnes anskaffet fem renovationsbiler. Medarbejderne ansættes på fast løn, og opgaven løses uden brug af akkord. Ved en hjemtagning af opgaven er Hvidovre Kommune som arbejdsgiver forpligtet til at sikre, at alle relevante arbejdsmiljøregler overholdes ved udførelsen af opgaven, hvor det under den nuværende ordning er den eksterne entreprenør, der som arbejdsgiver er ansvarlig. Det bliver således Hvidovre Kommune, der som arbejdsgiver skal forholde sig til eventuelle uoverensstemmelser med medarbejderne ved vurdering af, hvorvidt for eksempel forholdene på en enkelt ejendom mv. er uforenelig med gældende arbejdsmiljøregler. Ved en hjemtagning af opgaven skal der indkøbes materiel til brug for udførelsen af opgaven. Den altovervejende udgiftspost vil i den forbindelse være indkøb af de nævnte fem renovationsbiler. Det vurderes, at anlægsudgiften til skraldebilerne bliver på 5,5 mio. kr. Det bliver dyrere Den eksisterende kontrakt med renovationsfirmaet HCS A/S udløber den 31. marts 2011. Hvidovre Kommune har dog aftalt en forlængelse af kontrakten til september 2011 og har således skabt forsyningssikkerhed i en periode, der er hensigtsmæssig i forhold til kommunens overvejelser og beslutning om løsning af opgaven med indsamling og transport af dagrenovation. Det fremgår af et af de 14 billag, at udførelsen af entreprisen på årsbasis kan opgøres til omkring en mio. kr. dyrere end den pris, som gælder efter den eksisterende kontrakt. Den øgede udgift skal dækkes af gebyrindtægter for indsamling af dagrenovation, hvilket fra 2012 og frem vil medføre øgede dagrenovationsgebyrer.

Publiceret 02 November 2010 09:00