(Colourbox).

(Colourbox).

Nævning eller domsmand - er det lige dig?

Nævninger og domsmænd kaldes under ét for lægdommere. Lægdommere medvirker ved afgørelse af strafferetssager og er ligestillede med de juridiske dommere. Når sagerne skal afgøres, fremsætter lægdommerne deres synspunkter på baggrund af det, der er fremkommet i retten.
For at blive udtaget som nævning eller domsmand kræver det, at du er optaget på en såkaldt grundliste, som et særligt udvalg i kommunen – kaldet Grundlisteudvalget - skal udarbejde én gang i hver valgperiode. Den kommende grundliste gælder for perioden 1.1.2012 – 31.12.2015 – d.v.s. en periode på 4 år.
Grundlisten i Stevns Kommune skal indholde ialt 73 personer, og sammensætningen skal udgøre et alsidigt sammensat udsnit af befolkningen. Der skal tilstræbes en repræsentation af de forskellige aldersklasser, af mænd og kvinder og af etniske minoriteter svarende til deres andel af befolkningen.
Til nævning eller domsmand kan udtages enhver uberygtet mand eller kvinde, der har valgret til Folketinget. Det gælder dog ikke personer, der fylder 70 år i løbet af de 4 år, udtagelsen gælder.
Personer, der på grund af åndelig eller legemlig svaghed, herunder også tunghørighed eller utilstrækkeligt kendskab til det danske sprog, kan heller ikke udtages. Grundlisteudvalget afgør, om personer er egnet til optagelse på grundlisten.
Grundlisteudvalget arbejder i øjeblikket med sammensætning af den nye grundliste. I den forbindelse opfordres borgerne til at melde sig til optagelse på grundlisten. Særligt borgere mellem 18 og 30 år og borgere af anden etnisk herkomst er velkomne, så Grundlisteudvalget kan få sammensat en grundliste, der så godt som muligt lever op til alsidighedskravet.
Du kan læse mere om hvervet som lægdommer fra linket øverst til højre på denne side. Her kan du også udskrive en anmodning om optagelse på grundlisten, som du kan sende til os.
Er du interesseret, så send en mail til Fællessekretariatet faellessek@stevns.dk inden udgangen af november måned. Skriv gerne navn, adresse og stillingsbetegnelse. Grundlisteudvalget tager herefter stilling til, om du kan optages på grundlisten.
Se www.stevns.dk .
pm

Publiceret 08 November 2010 15:15