(Arkivfoto).

(Arkivfoto).

Tilladelse til undersøgelsesboringer

Køge Kommune har givet tilladelse til en række undersøgelsesboringer i forbindelse med den kommende bane til Ringsted
Formålet med etableringen af pejleboringer samt en pumpeboring er at opnå kendskab til kalkens hydrauliske parametre. Undersøgelserne udføres som en del af forundersøgelserne til det kommende banetracé mellem København over Køge til Ringsted.
Afgørelsen kan påklages inden 4 uger fra offentliggørelsen. Klageberettiget er enhver, der må antages at have en væsentlig, individuel interesse i sagens udfald samt visse klageberettigede organisationer.
Eventuel klage skal indsendes til Køge Kommune, Natur og Miljø, Torvet 1, 4600 Køge eller på TMF@koege.dk .
Se tilladelse til etablering af 12 moniteringsboringer samt en pumpeboring på www.koege.dk .
pm

Publiceret 08 November 2010 14:15