Læserbrev:

Skolestruktur uden visioner

Medlem af skolebestyrelsen på Engstrandskolen Elo Bruun Djernæs kritiserer rapport om ny skolestruktur i Hvidovre

Kære politikere

Med rapporten om skolestruktur i Hvidovre Kommune kan man finde en meget lang række påstande og formodninger og dette læserbrev vil måske blive tolket på samme måde, men jeg finder det nødvendigt at få flere facts frem i lyset, da det ikke har været muligt for mig at nå udvalg og kommunalbestyrelse på anden måde.
Rapporten er ganske vist udarbejdet loyalt i forhold til den stillede opgave og som det ikke er formuleret officielt, så har det i mine øjne været målet at skaffe nye lokaler til Hjemmeplejen og genoptræning, få opbakning til budget og ikke så meget besparelser.
På Engstrandskolen, har kommunens folk længe før udvalget der skulle lave rapporten blev nedsat, haft folk fra bl.a. Hjemmeplejen ude at måle op på skolen og rygtet om at Hjemmeplejen skulle flytte ind på Engstrandskolen har været spredt i kommunen gennem Hjemmeplejens samtaler under besøg i de små hjem. Det var på den måde at vi på Engstrandskolen først erfarede, at der var en skjult dagsorden i kommunen.
På Engstrandskolen har vi alle kæmpet hårdt for igen at blive kommunens lokomotiv på folkeskoleområdet efter nogle hårde år med de problemer det giver at have et ledelsesskift og få beskåret sit skoledistrikt. Nu er Engstrandskolen igen med i første række som rollemodel på alle fronter.
I rapporten og i den almindelige omgang med information er små skoler blevet udråbt til at være dårlige og urentable, have dårlige resultater og værende ude af stand til at være skoler med udviklingsmuligheder og valgmuligheder for elever og ansatte. I rapporten henvises der til andre rapporter, men uden citater der kan understøtte skolestrukturrapporten. Hvis vi tager Krevi's rapport, så vil rapportens 3 konklusioner være det første der springer i øjnene - citat:
·         Økonomisk vil der være stordriftsfordele ved at lukke eller sammenlægge skoler med færre end 200 elever.
·         Fagligt er der tegn på, at større skoler øger fagligheden, men skolestørrelsen har kun en meget begrænset betydning for elevernes faglige præstationer.
·         Det tyder ikke på, at skolelukninger forårsager tilbagegang i lokalsamfundene.
Der er tale om den tredjedel af landets skoler der har under 200 elever der kan være stordriftsfordele ved at sammenlægge eller lukke. Ingen af Hvidovres skoler har under 200 elever.
Fagligt siges det at større skoler har en meget begrænset betydning for elevernes præstationer og dette kan sammenholdes med UNI-C's analyser for Rejseholdet, som i deres beskrivelser siger - citat: ”forældrebaggrund har den stærkeste forklaringskraft, og da de samtidig er stærkt korreleret til hinanden, kan elevtallet i en sådan analyse ikke bidrage med yderligere signifikant statistisk forklaringskraft. Et andet sted konkluderes at større skoler generelt søges af forældre med videregående uddannelse. Her kan vi altså have en forklaring på nogen af forskellene i de enkelte skolers karaktergennemsnit.
På Engstrandskolen kan det yderligere nævnes at op til 12 elever i en afgangsklasse er modtaget fra andre skoler, hvor de ikke kunne inkluderes. Det har altså ikke været et undervisningsforløb som Engstrandskolen har haft den fulde indflydelse på og vil af samme grund have et samlet karaktermæssigt resultat der ikke afspejler baggrunden for resultatet.  Det positive i at Engstrandskolen allerede nu er en inkluderende skole bliver således vendt til en negativt vejende faktor i skolestrukturrapporten.
Den sidste konklusion i Krevi's rapport  har jeg ikke gået i dybden med da den relaterer sig til små skoler i mindre samfund.
Hvis en lille skole skulle være ”dårlig”, så kan vi da også rette blikket mod Esajas Skolen og konkludere at det nok går meget godt.

Økonomi

I rapporten tales der om mange besparelser eller færre udgifter, men de steder hvor der er tale om det modsatte er der pinlig tavshed. Vi har tidligere set hvordan Ungdomsskolens flytning pludselig stoppede da udgifterne til ombygninger og flytninger kom frem i lyset og det samme vil vi sikkert også kunne ses ved en flytning af Engstrandskolen.
Jeg vil godt have lov at gætte, når nu der ikke er sat beløb på udgifterne i rapporten. Dansborgskolen skal ombygges så den kan rumme Engstrandskolens elever og det samme gælder fritidshjemmene (der i forvejen har 20 % overbelægning fremover i alt 350 børn). Mit gæt lyder på et beløb der hurtigt runder mindst 10 mill. skattekroner.
Tilsvarende skal Hvidovres flagskibpå skoleområdet ombygges så den kan rumme Hjemmeplejen, som i øvrigt ligger på Dansborgskolen i dag. Skal vi gætte på mindst 10. nye mill. skattekroner. Vi skal også have bygget Engstrandskolen om til Genoptræningscenter og her vil jeg ikke gætte på hvad det koster, da jeg ikke har nogen føling med omfanget.  Der er desværre heller ikke plads på lærerværelset på Dansborskolen til de mange nye lærere, så der skal vi også have spenderbukserne på. Det skal dog ikke overses at der vil blive sparet et grundbeløb på 2. mill. kr. som der frigives ved en nedlæggelse af en skole, men der nedlægges ikke en skole – heller ikke Engstrandskolen, for det er jo meningen at lave en fortsættende lille skole med 10. klasserne. Der spares altså heller ikke et grundbeløb. Muligvis bliver det endda større, hvis vi skal sammenligne med Sønderkærskolen der modtager et yderligere lilleskole-tillæg på ekstra 1½ mill. kr.

Bedre læring – ikke for alle

Bliver folkeskolen i Hvidovre forbedret af en lukning af Engstrandskolen? Nej det  ville være synd at sige. Læsecentret med sine skrøbelige elever er allerede blevet flyttet flere gange og nu skal 300 andre elever fra Engstrandskolen også ud på en rejse. Hvad koster det i indlæring? Generelt vil et skoleskift betyde at der mistes op til et års læring og med så stor tilgang til Dansborgskolen vil det givet have samme effekt på denne skoles elever og vi kommer på den måde til at sætte 5-600 læringsår overstyr. For eleverne i de mindre klasser vil det måske kunne indhentes over de kommende år, men for eleverne i udskolingen vil det ikke kunne kompenseres. At der generelt tilføres 4. og 5. klassetrin en ekstra dansktime gavner intet her.

Arbejdspres og stress

På ledelsessiden vil det alt andet lige betyde at arbejdspresset vil blive øget betydeligt gennem flere medarbejdersamtaler o.lign.  Det er min klare forventning at der skal tilføres yderligere administrative resurser til Dansborgskolen, hvilket mindsker den fiktive økonomiske gevinst der forventes opnået.

Skolevejen, sikkerheden og trygheden

Det går nok, men det er ikke godt nok. Bare et barn der mister livet i forsøg på at krydse Gl. Køgelandevej/Hvidovrevej krydset i myldretiden vil være en skamplet på denne skolestruktur, men det kan da løses med en gangtunnel eller et par broer, så børnene kan nå sikkert over Gl. Køge Landevej  og forbi busterminalen. Hvad mon sådan et projekt koster? Det står der ikke noget om i rapporten. Der er jo ikke slået nogen børn ihjel i det kryds siden det blev lavet mere trafiksikkert, men der har tilsvarende heller ikke været 300 børn der skal passere i myldretiden.
Da skoledistrikterne også søges ændret for andre skoler vil der også skulle laves 2 -3 ekstra lyskryds på bl.a. Brostykkevej. Der er stadig ingen priser i rapporten.

Tvivlsomme bilag

I det materiale der omhandler skoledistrikter er anvendt manipulerende visuel farvelægning. Der er flere gange inden materialet samlede udsendelse gjort opmærksom på dette, men det er åbenbart ikke muligt for forvaltningen at ændre farvekodning af Engstrandskolens distrikt. Først i sidste planche hvor der er skitseret lukning af Engstrandskolen forsvinder farvekodningen af industriområdet Avedøre Holme, hvor der alligevel ingen elever er. Engstrandskolen kommer således til at fremstå som om skoledistriktet er enormt. Det er faktisk reduceret sidste år for at tvinge Engstrandskolen til at blive en et-sporet skole. Grundet søgningen er der alligevel indskrevet børn nok til 2 spor.
Jeg finder bilagsmateriale 8 mangelfuldt idet der udelukkende fokuseres på valgte skoler. Det ville nok være rimeligt at medtage alle skoler, da alle skoler rent principielt er i spil, men det er vel lidt beskæmmende for kommunen/skolevæsenet at 2 af de skoler der valgt til at være i spil, måske er de eneste der uden væsentlige problemer har en sådan standard at de kan anvendes til andre formål.
Jeg finder det beskæmmende at udvalget har læst og tolket deres referencemateriale – perspektivnotat, Rejseholdsrapport og Krevi – så lemfældigt og finder derudover referencelisten mangelfuld. Almindelig netsøgning vil fx vise universefonden.dk som er forskning støttet af Danfos Universe og mange andre meget fornuftige og indholdsrige hjemmesider der peger mod bl.a. de gode sider ved små skoler i Finland og de meget dårlige sider ved storskoler i USA, innovative investeringer i skolestruktur på Djurs, Esbjerg og andre steder.
Min samlede konklusion er, at det er en ommer, men at jeg godt forstår, at der generelt har været en holdning i Hvidovre Kommune der kunne forlede os til at se en løsning på alle kommunens problemer ved at nedlægge og sammenlægge skoler. Jeg har selv haft samme holdning og har i dag en anden holdning. Jeg er blevet klogere, men nu har jeg også gjort mig den ulejlighed at læse det meste af det materiale der er tilgængeligt. Jeg har lyttet til eksperter og forskere og er blevet klogere på visioner for læring, læringsmiljøers betydning for læring og folkeskolens udvikling i fremtiden. Jeg er også gået styrket ud af denne proces i min tro på Engstrandskolen, som et godt bud på fremtidens skole.
Jeg kan derfor kun anbefale at ombygge samtlige andre skoler i Hvidovre, så de får lige så gode læringsmiljøer som på Engstrandskolen.
I rapporten er der ikke taget stilling til den indflydelse det vil have på hele Friheden, at miste det kulturelle omdrejningspunkt, men i min verden er der ikke megen forskel på strukturen omkring Engstrandskolen og på Enghøjskolen i Stationsbyen. Er det hvad vi ønsker for borgerne og erhvervslivet i området Friheden? Skal området fremover blive et særligt indsatsområde! Vil børnefamilier søge deres fremtidige bolig i området Friheden hvis skolen i nærmiljøet forsvinder?
Styrk folkeskolens udvikling i Hvidovre og Engstrandskolens i særdeleshed og husk at en folkeskole der ikke er i udvikling – er i afvikling.
Venlig hilsen
Elo Bruun Djernæs
Skolebestyrelsesmedlem Engstrandskolen

Publiceret 16 November 2010 08:00