Brandalarm på Rådhuset

Tiden har indhentet og overhalet det eksisterende alarmsystem

Da Hvidovre Rådhus blev opført for omkring 50 år siden, stillede den på det tidspunkt gældende byggelovgivning ikke krav om, at der blev installeret et automatisk brandalarmeringsanlæg. Et sådant anlæg sender automatisk alarm til brandvæsenet, hvis anlæggets detektorer konstaterer forhøjet temperatur eller udvikling af røg.

En større renovering eller ombygning, der nødvendigvis skal følge bestemmelserne i den nu gældende byggelovgivning, udløser krav om, at der - i hvert fald i den del af bygningen, sagen drejer sig om - bliver installeret et sådant anlæg. I forbindelse med den nu igangsatte renovering af tagetagen på Rådhuset, bliver der derfor nu stillet krav om installering af et såkaldt ABA-anlæg - Automatisk Brand Alarmering - i minimum tagetagen samt på adgangsvejene - altså på trapperne. - Af såvel sikkerhedsmæssige som økonomiske årsager er det formålstjenligt, at der samtidig installeres ABA-anlæg også i Rådhusets øvrige fløje og etager, således at komplekset som helhed er beskyttet af et ABA-anlæg... Således skriver teknisk forvaltning i en indstilling til økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen. Videre skriver forvaltningen: - Sikkerhedsmæssigt tænkes naturligvis først på personsikkerheden, men også sikringen af bygninger og indhold spiller en afgørende rolle. Bl.a. vil en brand af en vis størrelse medføre et ikke uvæsentligt driftstab for kommunen. Teknisk og økonomisk ligger der en stor fordel i at kunne installere anlægget på en gang, således at arbejdet kan udføres rationelt og til mindst mulig gene for det administrative personale og borgerne. Tillige giver det størst mulig sikkerhed for et velfungerende anlæg, at dette udføres som en samlet installation... Det nye alarmanlæg kommer til at koste næsten to mio. kr. oas

Publiceret 23 November 2010 09:00