Den nye jernbane over Ølby

Borgmester Marie Stærke taler ikke på det samlede byråd egne vegne med hensyn til den nye jernbane over Ølby og en tilhørende mulig Kombiterminal. Hun har næppe heller de faglige forudsætninger.
I stedet for faglige argumenter bruger hun  næsten religiøse vendinger. Demokratilistens omfattende faglige indsigelser mod projektet findes på hjemmesiden www.demokratilisten.dk, men er  sammenfattet nedenfor.
Følger for grundvandet og naturområder:
(Kursiv, er fra Trafikstyrelsens redegørelse)
”Udvidelsen vurderes med de beskrevne afhjælpende foranstaltninger at kunne ske uden væsentlige påvirkninger af naturområder samt dyr og planter”. Der er altså alene tale om en vurdering af, hvilke påvirkninger jernbanen udgøre på naturen! Er det godt nok?  
”De afhjælpende foranstaltninger vil betyde, at der ikke sker væsentlig påvirkninger af naturområder og levesteder for planter og dyr”. Det er ikke beskrevet hvor grænsen går mellem væsentlige og uvæsentlige påvirkninger af naturen. Er det godt nok?
Nybygningsløsningen foreslås placeret i et af de for Østsjælland inklusive København vigtigste områder med drikkevandsforsyning. På trods af, at ”der som en generel hovedregel ikke må placeres grundvandstruende aktiviteter indenfor kildepladszonerne, selv med en lille risiko”, skriver Trafikstyrelsen:
”For at imødegå denne risiko etableres der derfor en vandtæt membran af ler eller lignende under baneanlægget indenfor kildepladszonerne, så nedsivning af vand fra banestrækningen begrænses”.
Man kan kun undres over hvornår vådt ler blevet helt vandtæt, og hvorfor det skal bruges til at mindske  en risiko for forurening i netop dette område. Er det virkeligt godt nok?
Der påtænkes også en Kombiterminal til containergods på en 35 - 50 ha stor plads med omlastning af alle typer gods - også kemisk. Det erkendes at der kan ske uheld, og det er netop derfor, at drikkevandet skal beskyttes.
”Da permanente grundvandsænkninger søges undgået, etableres de aktuelle anlæg så vidt muligt som vandtætte konstruktioner. Skal der gennemføres permanente grundvandsænkninger, skal de udføres, så de påvirker vandvindingsinteresserne i de berørte områder mindst muligt. Nybygningsløsningen vurderes ikke at udgøre en trussel for forurening af grundvandet”. Det er svært at  se  logikken?
Økonomi og lokalmiljø.
”En række konsekvenser kan ikke umiddelbart opgøres i kroner og ører, fx tids gevinster, støj og uheld. Disse værdisættes i stedet ved hjælp af undersøgelser af brugernes betalingsvilje. Derefter kan der ske en sammenligning med de monetære konsekvenser…..”. ”En række af disse er vurderet i en supplerende kvalitativ analyse, som viser hvilken retning, de skønnes at påvirke resultatet af den samfundsøkonomiske analyse”. Hvad menes der helt klart?
"Der vil ske opsplitning af levesteder for dyr og planter”. Dette vil også ske for landsbyer, eksisterende vejforbindelser osv..”
Materiale- og arealforbrug:
Nybygningsløsningen kræver 12 gange mere beton, 7 gange mere stabilgrus, 6 gange flere skærver, 10 gange mere armeringsstål, 4 gange flere stålskinner og 7 gange flere betonsveller. Der skal opgraves 27 gange så meget jord og laves 23 gange så meget jordpåfyldning. Der medgår 3 gange så stort et nyareal, der skal eksproprieres 5 gange så mange landbrug, bedrifter, parcelhuse og kolonihaver. En på alle måder voldsom miljøpåvirkning i forhold 5 spors løsningen.
Miljøeffekter - CO2-udledning:
”Der vil ikke ”automatisk” ske en stor overflytning af bilrejser til togrejser, når banen er etableret. Erfaringerne viser, at kun en mindre del af bilisterne skifter over til tog alene på grundlag af forbedring i togtrafikken”.
  ”den forventede nedgang i antallet af personbiler vil sandsynligvis mindske kødannelserne i myldretiden. Det vil bidrage til en mere jævn kørsel og dermed sandsynligvis mindre udledninger fra personbiltrafikken. Det har dog ikke været muligt at beregne de miljømæssige effekter af dette”.
   Jamen hvorfor så lave den løsning bør borgere i Køge Kommune spørge sig selv, og om vi har den rette borgmester?
Finn Buch Petersen, Byrådsmedlem Køge (D).     
Erling Fundal, Formand liste D, Køge.

Publiceret 09 January 2011 10:45