Langsom sagsbehandling

P-pladser solgt i 2008 - først nu er kommunen klar med aftale til underskrift

Som omtalt, er der tale om et kompliceret forløb i sagen om P-pladserne bag Aldi ved Hvidovre Station.

I et notat til økonomiudvalget kan man læse, at kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2008 besluttede at sælge arealet til K/S Hundige-Hvidovre, der ejer ejendommen, hvori Aldi har lejet et butiksareal. Arealet var dengang en del af et kommunalt parkeringsareal. De 16 kommunale P-pladser skulle sammatrikuleres med købers ejendom.Kommunalbestyrelsens beslutning om salg af p-pladsen blev meddelt køber i et brev den 30. oktober 2008. I brevet blev betingelserne fastsat, herunder at der skulle ske betaling af 390.000 kr. ved den endelige overdragelse. Det blev ikke forudsat, at der skulle udarbejdes en egentlig skriftlig købsaftale, men altså at købesummen skulle betales ved den endelige overdragelse. Efterfølgende var Teknisk Forvaltning involveret i den matrikulære sag om en sammatrikulering. Den matrikulære berigtigelse fandt sted i Kort og Matrikelstyrelsen i januar 2010. Idet der var tale om overførsel af et p-areal, forudsatte den matrikulære berigtigelse ikke, at der forelå et tinglyst skøde som dokumentation for ejerforholdet. Kort og Matrikelstyrelsen forudsatte alene, at der fra kommunen som vejmyndighed forelå godkendelse af arealoverførslen. Fra januar 2010 tilhørte de omhandlede p-areal altså i matrikulær henseende køber. Lang sagsbehandling Aldi indgik maj/juni 2010 en aftale med Car Park. Køber har ingen selvstændig del i denne aftale. Køber skulle efter det oprindeligt aftalte betale købesummen ved ¿den endelige overdragelse af arealet¿. I notatet står der, at ¿det retfærdigvis må siges¿, at køber i 2010, efter den matrikulære berigtigelse, fremsendte et udkast til skriftlig købsaftale. Når denne var underskrevet, ville køber betale købesummen og handelen ville være endeligt afsluttet. Beklageligvis er der efterfølgende gået lang tid med at få færdiggjort aftalen til underskrift fra kommunens side. Købsaftalen er derfor først nu klar til underskrift og køber vil efterfølgende betale købesummen.Der er nu, med omtalen i Hvidovre Avis rejst tvivl om effektueringen af arealoverdragelsen og købers ret til at råde over arealet. Juridisk Kontor har derfor vurderet sagen på ny og et spadestik dybere, og skriver: - Det kan diskuteres, hvornår overdragelsen af arealet har fundet/finder sted og fra hvilket tidspunkt køber har været berettiget til at disponere over arealet. Som udgangspunkt finder overdragelsen af en ejendom sted, når der indgås en købsaftale, og der betales en købesum. Men i den foreliggende sag er det Juridisk Kontors opfattelse, at man med rimelighed kan argumentere for, dels at en bindende aftale med køber om overdragelse blev indgået med kommunens brev af 30. oktober 2008. Dels at kommunen med bemyndigelsen til arealoverførelse i marts 2009 gav tilladelse til, at arealet blev overført til købers areal. Dels at kommunen med bistanden til Aldi omkring skiltningen vedrørende parkeringsrestriktionerne har været bekendt med og givet tilladelse til denne. Og endelig at det ikke beror på købers forhold, at den endelige formelle afslutning af handelen ikke skete umiddelbart efter fremsendelsen af en købsaftale i 2010. Det findes derfor ikke i den foreliggende sag afgørende, at den skriftlige købsaftale endnu ikke er underskrevet, og at købesummen ikke er betalt. Det er på denne baggrund Juridisk Kontors opfattelse, at køber (og dermed Aldi som købers lejer) har været berettiget til at disponere over arealet og indgå aftale med Car Park. Og at der derfor ikke er grundlag for at anfægte købers/Aldis dispositioner... oas

Publiceret 01 March 2011 09:00