Gry Mylov fra Køge Kyst i sit foredrag om den store udvikling der er i gang i Køge. (Foto. DS).

Gry Mylov fra Køge Kyst i sit foredrag om den store udvikling der er i gang i Køge. (Foto. DS).

Velbesøgt årsmøde hos Ældre Sagen Køge

Søndag eftermiddag holdt Ældre Sagen i Køge årsmøde på Teaterbygningen i Køge.
På mødet kunne formand Hanne Renholt i bestyrelsens beretning bekendtgøre, at der fortsat er positiv udvikling i Ældre Sagen på landsplan. 2010 har været endnu et godt år for Ældre Sagen til trods for den finansielle krise. Ældre Sagen tæller nu ca. 572.000 medlemmer på landsplan.
- I hele Køge kommune er vi ca. 5.200 medlemmer, hvoraf ca. 1.700 er medlemmer i Skovbo. I Køge er vi ca. 4.500. Vi er 2 selvstændige foreninger, men har naturligvis et samarbejde, når det er formålstjenligt, sagde Hanne Renholt.
Over hele landet har Ældre Sagen arbejdet på at styrke den lokalpolitiske indsats.
I 2010 har temaerne været genoptræning, trafik, hjemmehjæp, den medicinske patient, ældre-  og plejeboliger, Ældre Sagen og mediern.
- Vi kan sikkert alle være enige om at genoptræning og vedligeholdelsestræning har meget stor betydning for livskvaliteten. Det er meget vigtigt at komme hurtigt igang efter sygdom eller ulykke. Ældre Sagen har et samarbejde med en række handicaporganisationer, hvor det er formålet at opnå kortere ventetider, sammenhængende forløb og rimelige kørselsordninger, fortalte Hanne Renholt.
I foråret 2010 skar mange kommuner ned på hjemmehjælpen. Især den praktiske hjælp. Ældre, som havde fået hjælp hver uge eller hver anden uge måtte nu nøjes med hjælp hver tredje eller hver fjerde uge. Lidt over 25%  af kommunerne havde skåret ned på hjælpen.
Køge kommune er stævnet for at reducere hjælpen til ældre, som er visiteret til hjælp. Denne reducering  er sket uden, at den ældres situation er forbedret.
I 2010 er indsatsen øget for de medicinske patienter. Sidste år blev der nedsat en styregruppe under Sundhedsstyrelsen med fokus på de medicinske patienter. Her blev Ældre Sagen inviteret med.
- Der er kommet en omfattende pensionshjemmeside  "aeldresagenpension.dk" Her kan seniorer få fuld indsigt og planlægge den økonomi, der skal erstatte lønindtægten.
I december 2010 lanceredes hjemmesiden "Familieuniverset.dk". Her findes råd, vejledning og støtte til at hjælpe svækkede ældre. Der kan oprettes et privat familierum, hvor familiemedlemmer, venner, naboer m.fl. kan planlægge og dele opgaver i familien. Projektet er finansieret af satspuljemidler fra Velfærdsministeriet, sagde Hanne Renholt.
- Vi fra lokalbestyrelsen vil rette en stor tak til vores 3 kontordamer og den ene herre, som gør et stort stykke arbejde, for st få mange af vores aktiviteter til at hænge sammen. Også i år skal der lyde en særlig tak til vores næstformand Flemming Thomsen for en stor og værdifuld indsats. Bedre sparringsartner kan man ikke ønske sig. Også vores kasserer Alf Olsen yder et stort stykke arbejde. Alf er fantastisk god til at styre vores økonomi på en meget kompetent og fornuftig måde. Tak for det Alf.
Tak til vores sekretær Kirsten Carstens for arbejdet i lokalbestyrelsen og for at være referent her i dag ved vores årsmøde. Tak til Jens Karoli, som sammen med ugeaviserne udfører et flot stykke arbejde med udarbejdelse af annoncer og som takket være gode kontakter til pressen er med til at promovere vores lokale indsats. Tak til Skovbo Ældre Sag med Ella Kirkeby Pedersen i spidsen for et rigtigt godt samarbejde i koordinationsudvalget. Også tak til vores medlemmer af Ældrerådet Grethe Hansen og Per Thestrup, som gør et godt stykke arbejde i rådet , når der er behov for at tage sager op for vores medlemmer i Køge Kommune. Tak til alle de frivillige, som gør en uvurdelig indsats, til glæde for rigtig mange af vores medlemmer. Tak til kommunen, ikke mindst til Socialudvalgsformand Randi Hansen, som vi ved, gør hvad du kan, for at skabe gode rammer for det frivillige arbejde i den udstrækning det politisk er muligt, sagde Hanne Renholt.
Efter årsmødet fortalte Gry Mylov fra Køge Kyst om udviklingen af Køge by.
pm

Publiceret 14 March 2011 10:00