Et større anlægsarbejde, som Garteha er i gang med ved Boholte-centret i Køge

Et større anlægsarbejde, som Garteha er i gang med ved Boholte-centret i Køge

Garteha – Kloak, anlæg og vedligehold

Stadig flere firmaer og ejendomsselskaber vælger at outsource plejen og vedligeholdelsen af de udendørs arealer

Af
Søren Dam

-  En af vores basale kompetencer er kloakeringsarbejdet, indleder Claus Hansen, der ejer firmaet Garteha A/S sammen med Lars Teigen, der har autorisation som kloakmester.
- Kloakeringsopgaverne udføres f.eks. i forbindelse med byggemodningsopgaver ved nybyggerier, ved udvidelse af kloak- og afløbsinstallationer i forbindelse med om- og tilbygninger, eller når der på en eller anden måde er problemer med de eksisterende kloakinstallationer.
- Når kloaksystemerne giver "ubehagelige" problemer råder vi over professionelt udstyr til fejlsøgning, forklarer han videre. – Vi har foto- og optageudstyr til at dirigere rundt i kloaknettet, så vi præcist kan lokalisere problemet og problemets art, forklarer han. – Vi får på den måde hurtigt overblik over problemet, ligesom vi kan dokumentere det i form af video-optagelser. – Men allervigtigst: - Det gør os først og fremmest i stand til at løse problemet effektivt, understreger han.

Omfangsdræn og pumpebrønd

- Vi bor i et lavtliggende område med husejere, som gr. fugtighed i undergrunden ofte slås med de udfordringer, som et fugtigt miljø medfører for kældre. - Husejerne er nødt til at overveje, hvordan de kan gardere sig mod indtrængende vand – selvom vi desværre ikke har ekspertise i at undgå oversvømmede boligområder, smiler han: Det la'r vi kommunerne tage sig af!
- Vi har derimod ekspertisen i at udføre afhjælpningsopgaver med henblik på at undgå indtrængende vands ødelæggende virkning på ejendom og indemiljø, fortsætter han.
- En af metoderne er at lægge et omfangsdræn rundt om ejendommen. Omfangsdrænet har en god og effektiv virkning, og kan suppleres med en vandafvisende behandling af ydermuren under jordniveau. - En løsningsmodel, som mange ejendomsbesiddere er blevet meget glade for, idet den sænkede fugtighed i kælderen gør kælderarealerne langt mere anvendelige, påpeger han.
- Ofte bør indsatsen mod indtrængende vand og fugtige kældre suppleres med etablering af pumpebrønd og spærringsanordning mod indtrængende vand fra afløbssystemet. Men også her skal man være forsigtig, og være opmærksom på, at etablering af en pumpebrønd mv. kræver autorisation som kloakmester, ligesom det kræver tilladelse fra kommunen, som vi gerne sørger for!

En af partnerne bag Garteha, Aut. kloakmester Lars Teigen, har også helt styr på belægningsopgaverne...

En af partnerne bag Garteha, Aut. kloakmester Lars Teigen, har også helt styr på belægningsopgaverne...

Arealpleje

- Mange firmaer, ejendoms- og boligselskaber tegner aftaler med os om den løbende vedligeholdelse af udenomsarealerne til ejendommene.
- Den faste aftale, som ligger til grund for alt vores arbejde, fastlægger eksakt hvilke opgaver vi skal løse, herunder med hvilken frekvens, forklarer han. - Typisk tager vi os af fejning af fortove og gangarealer, opsamling af affald, ukrudtsbekæmpelse, hækklipning og græsslåning.
- En anden vigtig opgave er vedligeholdelsen af ejendommens træer og buske. - Det kræver løbende korrekt pleje, og ikke mindst udtynding og beskæring at bevare en flot beplantning. – Manglende pasning fører til at bevoksningen må fjernes fuldstændig på et tidspunkt, og på den lange bane er det ikke nogen billigere løsning, påpeger han.

Anlægsopgaverne i Boholte-centret omfatter store arealer, hvor der skal udføres helt nye belægninger...

Anlægsopgaverne i Boholte-centret omfatter store arealer, hvor der skal udføres helt nye belægninger...

Visitkortet

– Der lægges vægt på, at ejendommene fremstår præsentable og velvedligeholdte, da en ejendoms omgivende arealer jo i vid udstrækning udgør firmaets visitkort udadtil, forklarer han.
-Der lægges stor vægt på, at ankomsten til en virksomhed eller organisation allerede fra ankomsttidspunktet skal signalere ordentlighed, akkuratesse og omhyggelighed, idet det jo ofte bl.a. er de synonymer, virksomheden gerne vil kendetegnes af.
- For at sikre at den opgave udføres løbende er det altså muligt at lave en fast aftale med os om at varetage denne, præcis på samme måde, som mange firmaer har indgået aftale om snerydning og glatførebekæmpelse med os.

Skovdrift og træfældning

- Vi har fået tildelt en stor opgave fra Slots- og Ejendomsstyrelsen, hvor vi nu står for vedligeholdelen af skovarealerne omkring Fredensborg Slot, fortæller Claus Hansen videre. – Opgaver som træfældning i forbindelse med udtynding af skoven, topkapning af træer samt rodfræsning er opgaver, som nu indgår som kernekompetencer hos Garteha!
Så har man træfældningsopgaver, eller andre skovrelaterede opgaver, der kræver professionelt mandskab og ekspertise, kan vi nu også tilbyde vores assistance på det område, slutter han.
Garteha kan kontaktes på telefon 2210 3505, og du kan se mere om firmaet på www.garteha.dk.

Publiceret 01 May 2011 17:15