(Arkivfoto: DS).

(Arkivfoto: DS).

Ny planstrategi for Solrød kommune

Byrådet i Solrød vedtog 26. april Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden. Planen vil være fremlagt i offentlig høring i perioden fra 6. maj til 1. juli, begge dage inklusive.
Solrød Kommune er ifølge planloven forpligtet til at offentliggøre en kommuneplanstrategi og en Lokal Agenda 21 strategi inden udgangen af første halvdel af den kommunale valgperiode.
Kommunen kalder arbejdet med Lokal Agenda 21 strategien for ”Den Grønne Dagsorden”. Solrød Kommune har samlet kommuneplanstrategien og kommunens Grønne Dagsorden i én samlet plan: Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden.
Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden udpeger de emner, som Byrådet særligt ønsker at fokusere på de kommende år. Planstrategien er på den måde et vigtigt redskab til at udstikke retningen for arbejdet med den kommende revision af kommuneplanen.
Planstrategien anvendes som udgangspunkt for dialog med kommunens borgere og erhvervsliv samt staten og andre interesserede forud for revisionen af kommuneplanen.
Konkret følges Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden op af Kommuneplan 2013-2025. Her indarbejdes planstrategiens visioner, strategier og indsatser i relation til fysisk planlægning. Solrød Kommune har valgt at:
Konsekvensrette Kommuneplan 2009-2021 med udgangspunkt i planstrategiens temaer. Der foretages dermed en temarevision af den gældende kommuneplan.
Miljøvurdering
I henhold til Lov om Miljøvurdering af planer og programmer er lokalplanforslaget blevet screenet med henblik på at vurdere, om planens påvirkning af miljøet har en karakter og et omfang, der kræver, at der skal gennemføres en egentlig miljøvurdering.
Byrådet har vurderet, at Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden ikke skal miljøvurderes. Denne afgørelse kan påklages Natur- og Miljøklagenævnet. Klagen skal i så fald være indgivet skriftligt inden 4 uger efter offentliggørelsen af denne annonce.
Byrådet afholder borgermøde om Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden mandag 23. maj kl. 19.30 i Rådhusets kantine.
Planstrategi 2011 og Den Grønne Dagsorden kan ses på kommunens hjemmeside, www.solrod.dk, i Borgerservice på Solrød Rådhus samt både på Solrød Bibliotek og på bibliotekets udleveringssted i SuperBrugsen i Havdrup i den sædvanlige åbningstid.
Har man ændringsforslag eller bemærkninger til planen, kan disse sendes pr. mail til teknisk@solrod.dk eller pr. brev til Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand, så de er kommunen i hænde senest 1. juli.
pm

Publiceret 08 May 2011 12:00