kettevej

kettevej

Nyt lokalcenter bliver godkendt

Så er høringsvarerne behandlet og lokalplanen til det nye center ved Kettevej klar til godkendelse

Kommunalbestyrelsen godkendte sidste år - på sit møde den 14. december - at forslag til Lokalplan 452 - Lokalcenter ved Kettevej - blev sendt i offentlig høring.

Af
oashvidovreavis.dk

Den nye lokalplan er udarbejdet efter ønsker om henholdsvis udvidelse af en dagligvarebutik, syd for Kettevej, samt opførelse af en ny dagligvarebutik, nord for Kettevej. Det nye forslag til lokalplan indebærer bl.a. en udvidelse af den eksisterende dagligvarebutik (Netto) til 924 m² samt opførelse af en helt ny dagligvarebutik på 1.050 m² på Kettevej 10. Den nye dagligvarebutik skal bygges på den grund, der er placeret som nabo til Statoil. Bygningerne på parcelhusgrunden vil, ved opførelsen af ny dagligvarebutik, blive revet ned. En ny og overordnet lokalplan betragter hele området som ét sammenhængende lokalcenter med et samlet butiksareal på maksimalt 3.000 m2 - altså en udvidelse med et nyt butiksareal på 2.080 m2. Intentionen er, at lokalcentret opleves som ét lokalcenter på tværs af Kettevej. Ingen konsekvenser Kommunalbestyrelsen besluttede i december også, at der i høringsperioden skulle udarbejdes en plan for trafiksikkerhed for Kettevej og Avedøre Havnevej - altså i forbindelse med etableringen af det nye lokalcenter - til sikring af skolevejen. Forslag til Lokalplan 452 - Lokalcenter ved Kettevej har været offentligt fremlagt i perioden fra den 22. december 2010 til den 15. februar 2011. Ved høringsfristens udløb var der modtaget 13 høringssvar. Alle indkomne høringssvar påpeger problemer ved den nuværende trafikale situation i området. En løsning af den trafikale belastning kan dog ikke behandles i lokalplanen, da den ikke kan fastlægge bestemmelser for overordnede trafikale forhold, der reguleres via vejlovgivningen. Forvaltningen vurderer, at på trods af at et en udbygning af lokalcentret vil skabe mere trafik i området, vil de øgede trafikmængder begrænse sig til lokalplanområdet og derfor ikke have større konsekvenser for de bagvedliggende boligområder. Mulige forbedringer Teknisk Forvaltning foreslår derfor, at der på baggrund af de indkomne høringssvar, indsættes et kort afsnit i redegørelsen for Lokalplan 452, der belyser de nuværende trafikale forhold, herunder også kommunens vejstruktur. På den baggrund indstiller Teknisk Forvaltning at Lokalplan 452 vedtages endeligt med de foreslåede ændringer. I et notat giver Teknisk Forvaltning sin vurdering af både de nuværende og de fremtidige trafikale forhold efter udbygning af lokalcenteret og Teknisk Forvaltning opstillet i notatet også mulige tiltag til forbedringer. Overordnet set vurderer forvaltningen, at de trafikale konsekvenser af udbygning af lokalcenteret ikke i sig selv giver anledning til overvejelser om nye tiltag til sikring af skolevejen i området. Dette skal ses i lyset af, at de kritiske strækninger og krydsninger på skolevejen allerede i dag er tilpas sikrede, hvilket de øgede trafikmængder i forlængelse af udbygningen af lokalcenteret grundliggende ikke vil ændre på. - Det kan dog af andre grunde, primært af hensyn til tryghed på skolevejen og forbedret trafikafvikling, overvejes, om der bør udføres tiltag der forbedrer situationen, hedder det i notatet...

Publiceret 10 May 2011 09:00