Nu bliver det ikke længere nødvendigt med et Skt. Hans-bål, hvis man vil finde rundt på havnen i mørket..

Nu bliver det ikke længere nødvendigt med et Skt. Hans-bål, hvis man vil finde rundt på havnen i mørket..

En sti i mørket

Nu kommer der lys og el på havnen

Som omtalt i sidste uges avis, vedtog kommunalbestyrelsen på sit møde den 26. april at Hvidovre Havn skal have renoveret el- og vandforsyningen.

Af
oashvidovreavis.dk

Økonomiudvalget havde mandag sagen på sin dagsorden. Af det skriftlige oplæg til mødet fremgår, at de eksisterende vand- og elstandere skal fjernes. I stedet opsættes nye standere til vand og el af. De nye standere placeres langs med molekanten i stedet for midt på molen, hvor de er placeret i dag. Det betyder, at der skabes øget tilgængelighed for borgerne som færdes på havnen, idet ledninger ikke kommer til at ligge på kryds og tværs af molen, men i stedet for langs molekanten. Desuden giver den nye placering også mulighed for, at sejlerne kan komme hurtigere til en el- og vandstander. Endelig får hver el-stander et nedadgående lys, som tændes ved mørke -og der bliver således en lille markeret ¿sti¿ ud af molerne. På denne måde kan brugere også se stikkene om aftenen. Hvidovre Havns moler ligger i område med fredningsbestemmelser og strandbeskyttelseslinjer. Teknisk Forvaltning har forespurgt de forskellige myndigheder i forhold til ændringen og der er givet accept hertil. Teknisk Forvaltning har afholdt orienteringsmøde for klubberne/foreningerne på havnen og alle synes det er et godt projekt og de glæder sig til at få gavn af de nye standere. Kapaciteten for Sydmolen forøges til over det dobbelte og er dimensioneret så det opfylder gældende lovgivning. I dag er der 32 el-stik på sydmolen og seks vandhaner. Ved det nye anlæg øges det til 78 el-stik og 12 vandstandere. Det nye anlæg er dimensioneret til at kunne klare et større forbrug, så det også er fremtidssikret. Tidsplanen for Sydmolen er, at gravearbejdet påbegyndes i juni og anlæggene forventes at være klar til brug i august/september. Tidsplanen for Inder- og Nordmole er, at arbejdet udføres fra august til oktober.

Publiceret 17 May 2011 09:00