Ole Find Jensen (S), borgmester i Frederikssund Kommune

Ole Find Jensen (S), borgmester i Frederikssund Kommune

Muligheder og udfordringer for Hornsherred

Nytårsstatus fra Frederikssund Kommunes borgmester

Af
Af Ole Find Jensen (S)

borgmester i Frederikssund

Det er en fornøjelse i denne nytårsudtalelse at kunne byde Lokalavisen velkommen til her ved årsskiftet at overtage lokalavisdækningen i Hornsherred. Redaktøren har fortalt om spændende planer og nye initiativer fra avisen, og jeg håber selvfølgelig, at det vil blive til glæde for borgerne i herredet og sætte fokus på de mange spændende initiativer, som karakteriserer livet i Hornsherred.
Samtidig vil jeg sige tak til Medieselskabet Nordvestsjælland for 27 års udgivelser af ?Lokalavisen for hele Hornsherred?
Redaktøren har bedt mig primært fokusere på Hornsherred . Det gør jeg mig glæde, men indledningsvis nogle få betragtninger, der gælder for hele Frederikssund Kommune, idet grundvilkår for at drive kommune i de kommende år ikke bliver lette.
Finanskrisens globale karakter påvirker i høj grad også Danmark og med udsigt til underskud på statens finanser på mere end 100 milliarder i det kommende år i høj grad kommunerne, som står for mere end halvdelen af de offentlige udgifter.
Det er indlysende, at nødvendige nationale initiativer til at forbedre den situation i høj grad kommer til at inddrage kommunerne.
Nye kommunale initiativer i de kommende år vil derfor ikke komme fra større statstilskud, men via omstillinger og vanskelige prioriteringer. Det er dog min opfattelse, at der også ad den vej vil være muligheder.
Byrådet har nemlig gennem de senere års budgetlægning sikret sig et godt udgangspunkt, idet budgettet for 2012 - 2015 indeholder stadig stigende driftsoverskud. Overskud som er nødvendige, hvis vi i kommunen også fremover skal have plads til anlæg, investeringer og udvikling.
De senere års store anlægsvirksomhed vil fortsætte i de kommende år - bl.a til glæde for kommunens børn og unge.
En meget omfattende – og tiltrængt – renovering af Marbækskolen i Skibby har over en treårig periode været med til markant at forbedre rammerne om det visionære arbejde, der foregår på skolen.
I Skibbyhallen er omklædningsrum blevet renoveret samtidig med, at et mangeårigt ønske om bedre banekapacitet blev opfyldt ved indvielsen af kunstgræsbanen i Skibby
Den står til rådighed for alle klubberne vest for fjorden i vinterperioden og er i fodboldsæsonen blevet rammen om et flot anlæg med opvisningsbane for Skibby IK , der her i 2012 fejrer 100 års jubilæum.
Af andre anlægsinitiativer fra 2011 kan nævnes det nyetablerede psykiatriske værested i Jægerspris og det åbne bibliotek i Jægerspris, der fra starten er blevet en stor succes med markant flere besøgende.
Den længere åbningstid med mulighed for selvbetjening tiltrækker brugere i alle aldre, og i 2012 vil en tilsvarende ordning blive etableret i Skibby. Bibliotekerne kan dermed føje en ny dimension til det aktive kulturliv i Hornherred, hvor ildsjæle gennem frivilligt arbejde giver livet i herredet karakter.
Selv om idrætsanlæggene, Rejsestalden, Medborgerhuset i Kulhuse og Huset på Nyvej i Skibby m.fl er kommunalt ejede, er det de mange frivillige, der driver værket og sikrer et indhold, hvis værdi så langt overstiger de kommunale udgifter, der er forbundet med anlæggene.
Et flot eksempel på et mangeårigt frivilligt arbejde uden kommunalt tilskud er Skibby Kino. Den forøgede konkurrence, udgifter til digitalisering og finanskrisens generelle tilbageholdenhed gør imidlertid, at dette kulturflagskib i Hornsherred er løbet ind i problemer. Forhåbentlig vil det i 2012 være muligt at finde løsninger, der sikrer, at biografen også fremover vil være en del af områdets kulturliv.
Man kan ikke beskrive året i Hornsherred uden at tale om busdrift . Efter et turbulent år er nogle af ønskede ændringer gennemført: Omlægning af 230R, så alle ture kører gennem Jægerspris og omlægning, så 318 atter kører i den østlige del af herredet over Gerlev.
Alligevel må vi konstatere, at der stadig er plads til forbedringer. Der er taget initiativer til at forbedre arbejdet både i den kommunale forberedelse og i samarbejdet med Movia, ligesom bedre inddragelse og dialog med passagerer og Nettbuss skal være med til at forbedre busdriften.
Når der tales om udvikling i Frederikssund kommune, har der de senere år været fokus på ?Den ny by ved St. Rørbæk? - forståeligt i og med, at området på 350 ha er det største samlede bolig- og erhversområde i Hovestadsregionen.
Byrådet har lagt vægt på, at de oprindelige visioner skulle iklædes en realistisk økonomi. Det er bl.a sket ved at kommunen har erhvervet mere end 110 ha af det samlede areal - 40 ha af det nordlige Cleantech erhvervsareal og 70 ha til den centrale by omkring en kommende s-togstation.
Med dette afsæt ser Byrådet frem til at kunne igangsætte den egentlige udvikling af byen med budget i 2012 til byggemodning og markedsføring.
Og så fik området jo endelig sit navn ?Vinge? - efter en konkurrence, der i høj grad engagerede kommunens borgere.
For Vinge, men også for den øvrige udvikling i kommunen, er de statslige infrastrukturinvesteringer af afgørende betydning . Det gælder også Hornsherred, hvor der er ganske store arealer til rådighed for byudvikling - især i Skibby og Skuldelev.
I Jægerspris bremses en række muligheder stadig af manglende afklaring af omfanget af forsvarets virksomhed. Det betyder, at de begrænsninger, som støjzonen omkring skydeterrænet påfører Jægerspris stadig bremser initiativer til byrenovering.
Støjzonens udstrækning har længe skullet justeres, og der vil i det kommende år blive taget nye kommunale initiativer til, at denne sag tages op med forsvaret.
Indtil videre er der, bla på grund af finanskrisen, en forståeligt afventende tilgang til at sætte nye initiativer i gang, men når der atter bliver stigende investeringslyst, er ordentlig infrastruktur afgørende.
Motorvej, En ny Fjordforbindelse og en s-togstation i Vinge. Alle statsinvesteringer og alle medtaget i de seneste trafikforlig i Folketinget ! Forligene er fra 2009 og 2010 og er tiltrådt af alle partier i Folketinget, på nær Enhedslisten. Det skulle betyde garanti for, at de også gennemføres, men trafikdebatten de seneste måneder har til gengæld antydet, at der er skabt tvivl om hvornår - og i hvilket omfang.
Der er derfor fortsat brug for en tværpolitisk påvirkning af beslutningstagerne i Folketinget både fra lokalpolitikere og borgere. Byrådets partier er meget bevidst om opgavens vigtighed, og græsrødderne er klar til en fornyet indsats.
Den seneste udvikling omkring Fjordforbindelsen taler sit tydelige sprog. I trafikforliget var det besluttet, at Sund og Bælt skulle udarbejde en rapport til Folketingets partier om en mulige brugerbetalingsløsning og ?betalingsvillighed? ved en ny fjordforbindelse. Rapportens konklusion var, at en ny fjordforbindelse kunne finansieres ved betaling på både en ny forbindelse og på og den nuværende bro!!!
Det er selvfølgelig uacceptabelt, hvis borgerne i vores kommune – som det eneste sted i landet – skal betale for at komme fra den ene del af kommunen til den anden, så den ide må blankt afvises – både fra de politiske partier i Byrådet, som har kontaktet deres partifælles på Christiansborg - og fra borgerne
En stor cadeau til det græsrodsinitiativ, der i løbet af kort tid har indsamlet mere end 5000 underskrifter mod ideen.
Jeg er sikker på, at initiativet gør indtryk også i Folketinget, og der bliver brug for det fælles fodslag mellem borgere og lokalpolitikere, når kampen for trafikinvesteringer i vores kommune fortsættes – og vigtigt er det at huske: Vi har trafiktallene, der berettiger investeringerne !
Den kommunale planlægning, der skal understøtte disse investeringer, vil have særlig fokus, når arbejdet med den en ny kommuneplan i 2012 går i gang. Byrådet godkendte i november Planstrategien – det idemæssige grundlag bag kommuneplanen, og nu skal ideerne konkretiseres.
Af særlig betydning for Hornsherred bliver indsatsen for, at der i kommuneplanen åbnes muligheder for at sikre reelt liv i landsbyerne – mulighed for at man kan bygge boliger, etablere eller ombygge virksomhed, indrette nedlagte landbrugsbygninger til nye formål og understøtte, at der stadig er plads til foreningsliv i landsbyer og landområder.
Ingen tvivl om, at dette arbejde rummer udfordringer, bl.a i planlovens landzonebegrænsninger, så det bliver nødvendigt på nogle områder i vores kommuneplanoplæg at udfordre dette grundlag – dette kan imidlertid gøres i respekt for både landsbyerne og det åbne lands karakter og miljø.
Et andet indsatsområde bliver via planlægningen at sikre tilgængelighed til de mange smukke områder vores kommune er så rig på, således at også den naturbårne turisme får mulighed for at præsentere de mange fjordlandskaner, der karakteriserer Hornsherred – og hele vores kommune.
Det var en stor fornøjelse i 2011 at kunne indvie en ny etape af Fjordstien fra Færgegården til Skuldelev Havn, da denne strækning et godt eksempel på de enestående kvaliteter, vores fjordkyster langs Isefjord og Roskilde fjord rummer.
Som det fremgår, rummer Hornsherred både mange muligheder og udfordringer, som Byrådet vil tage op de kommende år. Jeg ser frem til samarbejdet om dem og ønsker alle - både i Hornsherred og i hele kommunen - et glædeligt nytår.

Publiceret 03 January 2012 01:00