Hvis de gamle skraldestativer skal skrottes - hvordan skal dagrenovationen så fungere i fremtiden?

Hvis de gamle skraldestativer skal skrottes - hvordan skal dagrenovationen så fungere i fremtiden?

Borgerne bliver spurgt!

Men det er IKKE kommunen, der spørger sine borgere..

Sammenslutningen af Grundejerforeninger i Hvidovre (SGH) efterlyser dialog om det nye forslag til dagrenovation og nu bliver borgerne spurgt om deres holdning til forslaget.

Af
oashvidovreavis.dk

SGH har nemlig sat en undersøgelse i gang blandt sine medlemmer. Man vil finde ud af hvordan grundejerne forholder sig til, at teknik og miljøudvalget har besluttet at arbejde videre med et forslag om at ændre den nuværende dagsrenovationsordning: Fra at skraldespanden i dag tømmes en gang om ugen, er det ifølge udvalgets forslag meningen at ændre ordningen, således at dagrenovationen i stedet afhentes hver 14 dag - dog undtaget de varmeste sommermåneder juni, juli og august. - Det forslag vil vi meget gerne høre vores medlemmers mening om, og derfor har vi netop igangsat en undersøgelse blandt medlemmerne om deres holdning til forslaget, siger formanden for SGH, Flemming J. Mikkelsen, som tilføjer, at SGHs bestyrelse er kritisk over for forslaget, som efter SGHs mening rejser en masse spørgsmål, der kræver svar inden ordningen gennemføres... SGH undrer sig også over, at teknik og miljøudvalget ikke har haft lyst til at drøfte den slags med borgerne inden man lægger sig fast på et specifikt forslag med vidtrækkende konsekvenser: - Vi finder det noget besynderligt, at det her forslag nærmest kommer som et lyn fra en klar himmel. Forslaget har store konsekvenser for borgerne i kommunen og derfor kan det undre, at man fra politisk hold ikke har haft lyst til en dialog om forslaget. Grundejerne, som forslaget jo i høj grad rammer, er i hvert fald ikke blevet hørt i den her sag. Det er uforståeligt set i lyset af, at SGH¿s bestyrelse flere gange om året mødes med teknik og miljøudvalgets formand, Finn Gerdes (A) for sammen med forvaltningen at drøfte aktuelle emner, siger Flemming J. Mikkelsen... Stinkbomber Teknik- og miljøudvalget har drøftet tre forskellige forslag til ændring af kommunens dagrenovation og udvalget har besluttet at gå videre med et forslag, hvor den ugentlige afhentning af en plastpose bliver erstattet af en ordning, hvor der som hovedprincip kun afhentes dagrenovation hver 14. dag. Det valgte forslag indebærer ifølge udvalget ingen nævneværdige miljøgevinster for borgerne. - Ændringen sker primært ud fra et ønske om at forbedre arbejdsmiljøet for renovationsmedarbejderne. Forslaget er heller ikke koordineret med, hvad der fra centralt hold - altså fra regeringen - eventuelt kan komme af ændringer inden for affaldssortering og det er heller ikke funderet på egne erfaringer i kommunen. Forslaget indebærer også, at affaldscontainere, som grundejerne selv skal indkøbe og renholde, placeres helt ude ved fortovskanten... Det rejser ifølge SGH mange spørgsmål, som bør lægges ud til diskussion med borgerne: - Om store containere med dagrenovation placeret ved skel pynter eller ej, er en smagssag. Men man kan vel ikke blive uenige om, at synet af containerne normalt ikke højner det æstetiske miljø? - For slet ikke at tale om hele det sundheds- og hygiejnemæssige aspekt. Forestillingen om containere som nogle stinkbomber i de lune forårsmåneder ligger vel lige for, slutter Flemming J. Mikkelsen...

Publiceret 24 January 2012 09:00