Naturstyrelsens indsigelse betyder sandsynligvis, at der kan sættes et stort kryds over vindmøllerne..

Naturstyrelsens indsigelse betyder sandsynligvis, at der kan sættes et stort kryds over vindmøllerne..

Nej til dispensation

Her et par centrale punkter i Naturstyrelsens indsigelse:

Naturstyrelsens indsigelse er dateret den 8. februar, da det var høringsfristen for projektet og den er adresseret til Københavns Kommune.

Af
oashvidovreavis.dk

Hvornår den præcist er kommet til Hvidovre Kommunes kendskab ved redaktionen ikke. Men det er sandsynligt, at det er sket i forbindelse med mødet mellem Hvidovre og København. Da mødet var på embedsmandsplan, havde Hvidovres embedsmænd kommunalbestyrelsens høringssvar som ¿mandat¿. Her følger - for overblikkets skyld - nogle af de centrale indsigelser fra Naturstyrelsen: * Naturstyrelsen Roskilde fremsætter indsigelse mod manglende redegørelse for en særlig planlægningsmæssig eller funktionel begrundelse for placering af store vindmøller indenfor kystnærhedszonen på Kalvebod Syd. * Naturstyrelsen Roskilde fremsætter indsigelse mod planforslaget i forhold til manglende redegørelse i forhold til bestemmelserne i Fingerplan 2007 om de indre grønne kiler, herunder manglende konkret vurdering i forhold til placering af vindmøller i Fingerplanens indre grønne kile med Kalvebod Syd. * Det er Naturstyrelsen Roskildes vurdering, at det ikke kan udelukkes, at opstilling af vindmøller på Kalvebod Syd vil kunne have en negativ indvirkning på fuglebeskyttelsesområdets udpegningsgrundlag * Naturstyrelsen Roskilde finder ikke, at der på det foreliggende grundlag vil kunne meddeles dispensation fra strandbeskyttelseslinjen. * Det er Naturstyrelsen Roskildes vurdering, at opstilling af vindmøller umiddelbart ud til Kalveboderne vil have en betydelig visuel indvirkning på kystlandskabet. * Der kan endvidere ikke gives dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 15, hvis det ansøgte kan beskadige eller ødelægge yngle- eller rasteområder i det naturlige udbredelsesområde for de dyre- og plantearter.

Publiceret 27 March 2012 09:00