Den nye skulestruktur efterlader 15.000 m2 ledige lokaler - heraf en stor del på Enghøjskolen.

Den nye skulestruktur efterlader 15.000 m2 ledige lokaler - heraf en stor del på Enghøjskolen.

En ny køber på banen?

VUC sagde nej - men nu har en potentiel køber meldt sig som interesseret i Enghøjskolens lokaler

Det står endnu ikke helt klart, hvad de to kommende tomme skoler - Enghøjskolen og Sønderkærskolen - skal anvendes til i fremtiden.

Af
oashvidovreavis.dk

Økonomiudvalget besluttede nemlig på sit møde i sidste uge at udskyde behandlingen af et punkt på sin dagsorden, som handlede om den fremtidige anvendelse af de lukkede skoler, Enghøjskolen og Sønderkærskolen. Sagen drøftes på et møde senere i denne måned. På økonomiudvalgsmødet tilbage i februar fik forvaltningen ellers mandat til at afdække mulighederne for et eventuelt salg af Enghøjskolen. Baggrunden var, at VUC Hvidovre/Amager havde vist interesse for måske at købe en del af skolen. VUC har siden - som omtalt tidligere i Hvidovre Avis - meddelt kommunen, at de ikke længere har interesse i Enghøjskolens lokaler. På den baggrund skal der nu tages fornyet stilling til den fremtidige brug af de lukkede skolebygningskomplekser. Men nu har kommunen modtaget en ny henvendelse om eventuelt køb af Enghøjskolen. Der skal således tages stilling til, om kommunen skal fortsætte arbejdet med eventuelt salg af skolen til tredje part, eller om der skal igangsættes en proces rettet mod at bruge skolebygningerne til kommunale formål. 15.000 m2 tomme lokaler Samlet set råder kommunen med de to tomme skoler over ca. 15.000 brutto m2 frie lokaler. Lokalerne fra Enghøjskolen bliver ledige til sommer, mens lokalerne på Sønderkærskolen først bliver ledige i sommeren 2013, hvor eleverne flytter til Gungehusskolen. Af dagsordenen til sidste uges møde i økonomiudvalget - som altså nu er udskudt til behandling på et senere tidspunkt - fremgår det, at forvaltningen har gennemført et forstudie af mulige kommunale tilbud, som enten ud fra en faglig eller økonomisk vinkel med fordel vil kunne samles på de lukkede skoler: - Da det er forbundet med omkostninger til ombygninger, at flytte allerede etablerede kommunale tilbud, er det vigtigt, at der enten skabes en ny faglig synergi ved at samle forskellige tilbud på samme adresse eller at der er en økonomisk gevinst eksempelvis ved, at kommunen kan opsige eksterne lejemål, hvor lejebesparelsen vil kunne medgå til finansiering af udgifterne forbundet med flytningen. Det er på denne baggrund forvaltningens anbefaling, at der i første omgang fokuseres på at finde det bedste bud på en fremtidig anvendelse af Enghøjskolen, så tiden hvor skolebygningerne står tomme minimeres mest muligt, og så der samtidig søges en optimering af kommunens lokaleforbrug.... Lokalt kulturhus eller bibliotek? I relation til Sønderkærskolen anbefaler forvaltningen, at arbejdet med at konkretisere den fremtidige brug af dette bygningskompleks afventer beslutningen om brugen af Enghøjskolen. Derved kan arbejdet fokuseres om Enghøjskolen, så der kan komme en hurtig afklaring og samtidig vil der være viden om, hvilke tilbud og funktioner - der efter beslutningerne relateret til Enghøjskolen - er relevante at vurdere nærmere i forhold til Sønderkærskolen. Forvaltningen har som udgangspunkt set bort fra at benytte Enghøjskolen til en generel samling af institutionstilbud fra Stationsbyen. Dette af hensyn til boligorganisationer og det forhold, at mange af lejemålene har lange opsigelsesvarsler, som binder kommunen til lejemålet mange år frem. I det oprindelige politiske forlig om ny skolestrukturen er der peget på, at Enghøjskolen kunne omdannes til kulturformål for området, bl.a. ved at flytte Avedøre bibliotek over på skolen som et kulturelt omdrejningspunkt for samling af andre kulturtilbud. Herudover kunne andre tilbud inden for kulturområdet eksempelvis være et lokalt kulturhus, et folkekøkken, selskabslokaler og lignende. Et andet såvel fagligt som økonomisk fornuftigt tiltag, kunne være at bygge et ungdomscenter op på Enghøjskolen. Et sådan center kunne rumme forskellige skoletilbud uden for folkeskolerne som for eksempel Ungdomsskolen, særtilbud som Springet og Sporet samt eventuelle nye tilbud rettet mod de unge. Også kommunens vejledere fra Uddannelses- og Ungdomsvejledningen kunne blive en del af et sådant center, ligesom Arbejdsmarkedsområdets ungeindsats kunne indgå i det. Beskæftigelsesindsatsen Et tredje område, hvor det vil være relevant at undersøge perspektivet i at samle forskellige funktioner og tilbud på Enghøjskolen er beskæftigelsesindsatsen. Inden for dette område har der tidligere været set på mulighederne for at samle de tilbud som kommunen i dag har på forskellige adresser og lejemål. En samling af disse tilbud kan dels skabe faglig synergi og en bedre koordination i indsatsen, dels frigøre lejemål hos private, som vil kunne indgå i finansiering af de omkostninger, der vil være forbundet med ombygning af skolelokalerne til nye formål. Det sidste område der synes relevant at bringe i spil, er forskellige administrative funktioner. Et mål for dette kunne være at sikre en aktivitet i bygningskomplekset der på en dynamisk måde kan bidrage til liv og miljø i området. Det kunne være undervisningslokaler til de mange interne efteruddannelsesforløb som kommunens medarbejdere deltager i, lærernes efteruddannelse og andre administrative kommunale funktioner.


En ny køber til har vist interesse for eventuelt køb af Enghøjskolen.

En ny køber til har vist interesse for eventuelt køb af Enghøjskolen.

Publiceret 01 May 2012 09:00