Hvad skal der ske? Først besigtigelse - og så ekspropriation

Den første besigtigelsesforretning for den nye bane København-Ringsted er netop gennemført i Greve og Solrød kommuner.

Af
oashvidovreavis

Og forløbet her er en udmærket rettesnor for, hvordan besigtigelsen kommer til at foregå i Hvidovre. De to anlægsmyndigheder - Banedanmark og Vejdirektoratet - forbereder sammen besigtigelsen. I Greve og Solrød blev en 8,5 km lang delstrækning af den kommende jernbane - det var her godt 90 grundejeres ejendomme og grunde - besigtiget. Det var både private huse, landbrugsejendomme og virksomheder. Grundejerne havde fire uger inden besigtigelsen modtaget en skriftlig invitation fra Kommissarius for Statens Ekspropriationer på Øerne sammen med materiale, der viser det areal, som er nødvendigt at ekspropriere. Ekspropriationskommissionen, som ledes af Kommissarius, arbejder uafhængigt af Banedanmark og Vejdirektoratet og dens opgave er at gennemføre de nødvendige arealerhvervelser til staten. Forberedelse til besigtigelse Som forberedelse til besigtigelsen har Banedanmark og Vejdirektoratet gennem det seneste år holdt individuelle møder med grundejerne langs banen og motorvejen. På et fællesmøde for grundejerne fik de godt 60 fremmødte information om besigtigelsesprocessen og mulighed for at gennemgå den enkelte grundejers forhold ved store skærme med Banedanmarks elektroniske kort over banen. På den første besigtigelsesdag blev der holdt et stormøde for alle grundejerne, som skal eksproprieres. Her forklarede Banedanmark overordnet, hvordan den nye bane skal bygges, hvordan stier og veje skal anlægges, hvor der skal erstattes naturområder osv. Efter mødet begyndte besigtigelsen i marken. Ekspropriationskommissionen så alle de områder, som skal eksproprieres. Arealerne var forinden afmærket med forskellige farver flag, som markerer areal til permanent eller midlertidig ekspropriation. Grundejerne kan ved besigtigelsen komme med spørgsmål, indsigelser og forslag til kommissionen. Næste skridt er ekspropriation Efter besigtigelsen skriver ekspropriationskommissionen en protokol, som indeholder en beskrivelse af den kommende bane, placering af arbejdsarealer og adgangsveje, etablering af hegn m.m. Senere kommer kommissionen igen ud på strækningen for at foretage ekspropriation. Kommissionen har bemyndigelse til at udmåle erstatninger for den tabte ejendom, og det sker efter princippet om, hvad ejendommen i almindelig handel og vandel kan sælges til. Kommissionens afgørelse om ekspropriation kan ikke ankes af grundejeren eller anlægsmyndigheden, men det er muligt at anke erstatningssummen. Når en ejendom er blevet besigtiget, kan grundejeren stadigt blive i sit hus eller firma. Det er først, når ejendommen er eksproprieret, at man skal flytte ud, så anlæg af jernbanen kan gå i gang. Besigtigelsesrunden i Hvidovre strækker sig over fire dage.

Publiceret 01 May 2012 09:00