- Set i lyset af de ændrede rammevilkår har vi med spænding gennemført 2 undersøgelser i 2011. Ud fra borgerundersøgelsen kan vi se, at der fortsat er en generel høj tilfredshed med at bo i Solrød Kommune, siger borgmester NielsHörup.

- Set i lyset af de ændrede rammevilkår har vi med spænding gennemført 2 undersøgelser i 2011. Ud fra borgerundersøgelsen kan vi se, at der fortsat er en generel høj tilfredshed med at bo i Solrød Kommune, siger borgmester NielsHörup.

Solrød præsenterer flot 2011 resultat

Regnskabsresultatet for 2011 og første budgetopfølgning for 2012 giver et godt udgangspunkt for budgetlægningen for 2013-2016.

SOLRØD: Byrådet i Solrød kommune har netop behandlet regnskabet for 2011 og den første budgetopfølgning for 2012.
Budgetlægningen for 2011-2014 var en meget vanskelig budgetlægning. Der havde gennem de seneste år været en stigende ubalance i kommunens økonomi.
Der var akut behov for at skabe balance i kommunens økonomi gennem færre udgifter og flere indtægter. Det var derfor vigtigt for Byrådet at få skabt balance i driftsøkonomien, og gennemførte derfor nødvendige reduktioner på en række områder og en skattestigning, der samlet set fik balance i driftsøkonomien i 2011 og også i overslagsårene.
- Vi har som følge heraf sagt farvel til gode kollegaer og medarbejdere, samtidig med der er sket ændringer i serviceniveauer og rammer for det daglige arbejde. Denne omstilling er klaret utroligt flot af ledere og medarbejdere, der skal have en stor tak for deres indsats, siger borgmester Niels Hörup.
- Set i lyset af de ændrede rammevilkår har vi med spænding gennemført 2 undersøgelser i 2011. Ud fra borgerundersøgelsen kan vi se, at der fortsat er en generel høj tilfredshed med at bo i Solrød Kommune, samtidig med at der er en lille stigning i tilfredsheden med forholdet mellem service og skat. 87% af kommunens ansatte deltog i trivselsmålingen, der overordnet set viser en generel høj trivsel og tilfredshed, der er højere end i andre kommuner. Den høje grad af trivsel er en grundlæggende forudsætning for, at vi kan løse vores opgave som kommune og yde en god borgerservice, fortsætter en tilfreds Solrød-borgmester.
Kommunerne skal overholde de aftalte rammer for kommunernes økonomi både ved budgetlægningen, og når regnskabet gøres op, ellers er der individuelle og kollektive sanktioner i form af reduceret bloktilskud fra staten.
Det var derfor vigtigt for Solrød Byråd at lægge et robust driftsbudget med et serviceniveau, der også er råd til i fremtiden. Personalereduktionerne blev derfor budgetteret med 2/3 effekt, men en del af reduktionerne blev gennemført hurtigere bl.a. som følge af ubesatte stillinger og frivillige aftaler om nedsat tid.
Byrådet afsatte også en risikopulje til aftaleoverholdelse bl.a. i forventning om anvendelse af opsparede ØD-midler fra tidligere år. Men der har tværtimod sket en øget opsparing. Det ledelsesmæssige fokus på sygefraværet er fortsat i 2011. Sygefraværet er faldet fra 5,22% til 4,9%, hvilket har medført et mindre behov for vikarer.
Alt dette har været med til at der er brugt 45 mio. kr. mindre til serviceudgifter end budgetteret, hvoraf godt 15 mio. kr. er overført til 2012. Samlet er der et driftsoverskud i 2011 på 103 mio. kr.
Den første budgetopfølgning for 2012 viser, at der kan tilføres kassen knap 67 mio. kr., primært fra optagelse af lån. Serviceudgifterne viser et samlet merforbrug på 3 mio. kr., der kan finansieres af de afsatte puljer.
- Det kan dog blive en udfordring at overholde servicerammen for 2012, hvis overførslen af driftsmidler fra 2012 til 2013 bliver mindre end fra 2011 til 2012, men dette vil der blive taget hånd om, at vi også i 2012 overholder servicerammen, hvilket vil være niende år i træk, slutter Niels Hörup.
pm

Publiceret 01 June 2012 05:45