Modelfoto: Mostphotos

Modelfoto: Mostphotos

"Meta Mariehjemmet er ikke dyrere end kommunale plejehjem"

Sæt fokus på samarbejde, dialog og fornyelse af plejehjemsområdet

Læserbrev af Mette Fjord Nielsen, Formand for friplejehjemmet Meta Marie
 

Det er en central intention med friplejeboligloven at bidrage til dannelsen og udviklingen af konkurrencesituationen på området både i forhold til pris og kvalitet. I loven om Friplejehjem er der fastsat 3 statslige takster for betaling af en plads på et friplejehjem. Ud fra en kommunal visitering fastsættes pleje- og omsorgsbehovet, hvorefter taksten for opholdet oplyses friplejehjemmet.
Lørdag den 8. september 2012 bragte TV Syd et indslag om Billund Kommunes udgifter til friplejehjemspladser i Filskov. Lignende indslag blev i forsommeren bragt i nyhederne, idet en journalist på baggrund af beregninger fra Vejle Kommune berettede om kommunens bekymring i forhold til åbningen af Meta Marie. Begge indslag handlede om kommunernes bekymring i forhold til udgiften til betalingen af ophold for plejehjemsbeboere.
I Billund Kommune forlyder det, at det koster kommunen kr. 100.000 i merudgift pr. borger pr. år. I Vejle Kommune refereres til, at det koster kr. 231.000 i merudgift pr. borger pr. år, såfremt en borger vælger at bo på et friplejehjem. Som formand for Friplejehjemmet Meta Marie i Gadbjerg vil jeg gerne supplere med faktuelle oplysninger og baggrunden for at drive et friplejehjem.
Den takst, der afregnes fra kommunernes side til friplejehjemmene, er som sagt statslige takster – det er takster, der er fastsat på baggrund af erfaringer fra kommunal plejehjemsdrift. Lignende afregning foregår, hvis en borger ønsker at gøre brug af retten til frit valg og vælger at søge en plejehjemsplads i en anden kommune end hjemkommunen.
Meta Mariehjemmet er en selvejende non-profit institution, der ikke på nogen måde er interesseret i at "lænse" kommunekassen. Når Vejle Kommune udregner merudgiften i forhold til, at en borger vælger at bo på et friplejehjem indgår bl.a. skønnede udgifter på manglende ophold på egne kommunale plejehjemspladser. Herudover kan der være en række udgifter, som for friplejehjemmenes vedkommende skal dækkes under den statslige takst, hvor de kommunale plejehjem må formodes at kunne hente support i den kommunale forvaltning.

Forhindringsløb med mange barrierer

Tanken om at etablere et friplejehjem i Gadbjerg opstod, da den daværende Give Kommune nedlagde plejehjemmet i Gadbjerg. På den baggrund tog lokale ildsjæle initiativ til at etablere et friplejehjem i Gadbjerg i samarbejde med Fonden Mariehjemmene .
Friplejehjemmet Meta Marie i Gadbjerg er et moderne nybygget plejecenter med plads til 28 beboere, som åbner den 15. november 2012. Meta Mariehjemmet har været 10 år undervejs, hvilket bedst kan sammenlignes med et forhindringsløb på de klassiske 3.000 meter. Den første halve runde vil man ikke møde nogen forhindringer, men på hver af de resterende omgange vil man støde på 4 forhindringer. Alle ved, at det kræver held/talent, planlægning, taktik og kondition, når målet er både at vinde forhindringsløbet og drive et friplejehjem i Gadbjerg. Derfor er det ærgerligt at blive skudt i skoene, at friplejehjemmet betyder flere udgifter for beliggenhedskommunen – og at kommunen lige før målstregen har parkeret bussen med de økonomiske argumenter. Meta Mariehjemmet er hverken billigere eller dyrere for borgeren eller kommunen end de kommunale plejehjem.

Vi ønsker udvikling og fornyelse

Bestyrelsen vil gerne give indsigt i - og komme med et bud på - hvordan livet kan leves på Meta Mariehjemmet. Bærende værdier på hjemmet er åbenhed, værdighed og selvbestemmelse. Vi ønsker at personalet arbejder rehabiliterende, således at beboerens ressourcer kortlægges og styrkes. At arbejde rehabiliterende betyder, at vi ønsker at have fokus på de små forskelle i hverdagen, der kan have stor betydning for den enkelte beboers mestring af hverdagen.
Det kontante spørgsmål er, hvordan vi selv kunne tænke os et liv på Meta Mariehjemmet, hvis vi eller vores nærmeste skulle bo der?
Bestyrelsen er meget optaget af, hvordan vi sikrer et værdigt hverdagsliv, der tager udgangspunkt i beboerens ønsker, behov og vaner samt tidligere livsstil. Det er noget vi ved ansættelse af medarbejdere i høj grad vil tydeliggøre. Arbejdslivet på Meta Marie skal tilrettelægges ud fra en tanke om, at intet er umuligt, og at vi strækker os langt for at skabe fleksibilitet i forhold til den enkelte beboers ønsker og behov. Vi vil være åbne overfor både "vilde" og kreative idéer, ligesom vi er løsningsfokuserede i forhold til dilemmaer og udfordringer.
Vi ønsker at fokusere på dialog, og har et ønske om at indgå i et tæt og professionelt samarbejde med kommunale og private plejehjem. På denne måde er der mulighed for at skabe synergiske processer, således at vi sammen kan sætte fokus på udvikling, inspiration og fornyelse af området. Vi tror på, at en privat socialøkonomisk virksomhed som Meta Mariehjemmet bygger sin indsats på en folkelig tradition med selvejende institutioner med en valgt bestyrelse som topledelse. Denne kobling mellem det offentlige og private bør kunne skabe udvikling og fornyelse for beboere, ansatte og civilsamfundet. Det er væsentligt, at vi skal have fokus på at være omkostningsbevidste samt arbejde med at fastholde og udvikle den faglige kvalitet til gavn for alle i samfundet.
Muligheder for at holde sig i form
Vi mener, at det er et grundvilkår for os alle at kunne holde sig i god form - og få mulighed for at motionere og træne. Til det formål har vi indgået aftale med den lokale idrætsforening om etablering af et fitnesscenter på Meta Mariehjemmet. Centeret er åbent for hele lokalsamfundet, hvilket passer med vores ønske om, at den enkelte beboer skal se sig selv som en del af det omkringliggende samfund. Vi har valgt at invitere samfundet ind på hjemmet, ligesom pårørende også kan benytte faciliteterne. Selv ved høj alder kan den fysiske funktionsevne trænes og vedligeholdes. Erfaringer viser, at de fleste gerne vil træne på trods af høj alder - og måske også sygdom. Motion og bevægelse styrker livsgnisten, og der skal være tid til både konkurrence og morskab på Meta Mariehjemmet.

Beboerne har ikke brug for det samme

Vi er optaget af, at et plejehjemsforløb kan bestå af mindst fire livsfaser. Der er mange forskellige individuelle forløb, men det væsentlige er, at medarbejderne på Meta Mariehjemmet har viden og kompetencer inden for de 4 faser.
Den første fase omhandler indflytning, som ofte kan være en vanskelig forandringssituation, hvor den enkelte borger har brug for vejledning og støtte. Det betyder meget, at der foregår en aktiv støtte eller matchning med henblik på at skabe tryghed og samvær med andre på plejehjemmet. Mon ikke ord som "god morgen", "har du sovet godt" og "solen skinner i dag" samt handlinger, der møder beboerne på en positiv måde, bliver som en slags smøreolie, der får dialogen til at køre! Fase to er en mere aktiv fase, hvor den enkelte beboer har mere mod på livet og mod på at træne samt deltage i andre aktiviteter. I den tredje fase har man behov for et frirum med stilhed - og måske ikke den samme lyst til aktivitet. Man har dog stadigvæk behov for kontakt og dialog. I den sidste fase tages der afsked med livet, hvorfor der her er fokus på omsorg, sygepleje og beboerens ønskede behov for kontakt med både pårørende og personale.
Familien som omdrejningspunkt
Familiens ønsker og behov bør ligeledes indgå, så der er den rette arbejdsdeling mellem familien og medarbejderne på plejehjemmet. Det stiller store krav til os, fordi vi skal være inkluderende i såvel ord som handlinger, så vi skaber liv og lyst til at deltage i livet på Meta Mariehjemmet. De pårørende skal altid være velkomne til at tage del i vores daglige liv. Ledelsen og medarbejderne skal være opmærksomme på at skabe nye relationer og være åbne for en mulig renæssance for familien som ansvarsbærende enhed i det hyper-moderne samfund. Vi håber, at friplejehjemmet kan være med til at gøre en lille forskel for nogle borgere - og dermed indirekte også gavne Vejle- og omegnskommuner!

Publiceret 01 November 2012 11:00