Åbent brev til Køge Byråds medlemmer

Af
Af Ole Christensen

Søsvinget 225

Køge.

Den 19. november går vi til valg. Valgkampen er allerede godt igang. Og alle kandidater vil love byens borgere en gylden fremtid hvis bare man stemmer rigtigt. Ingen vil blive glemt, ingen klemt i systemet.
Det var stort set også hvad man sagde i 2009.
Lad os se på hvad der skete. Altså abstrahere fra løfter, men fokusere på gerninger.
I startede overgrebene mod Ældrerådet og de ældre med nedlæggelse af Klagerådet. Med denne beslutning fratog i Ældrerådet muligheden for at følge trenden i klageindhold, samt mængde, og dermed muligheden for at rådgive, som loven foreskriver.
Dernæst fratog i, i vid udstrækning, Ældrerådets sekretærbistand, i direkte modstrid med lovens tekst, og tillod jer den frihed at ændre vedtægten uden Ældrerådets medvirken (hvorfor den vedtægt i følger er ugyldig). Udover at loven foreskriver sekretærbistand i det omfang Ældrerådet måtte ønske, er en reduktion uheldig fordi det fratager Ældrerådet den kontinuerlige kontakt med forvaltningen.
Udelukkelse af Ældrerådet fra udvalget for tilsyn med plejecentre.
Rådet kan nu ikke længere følge evt. problemstillinger på området, og fratages muligheden for at rådgive. En forespørgsel om så, i det mindste at kunne få stillet rapportmateriale blev afslået. Man skal huske at Ældrerådet er underlagt tavshedspligt.
I opfandt nye begreber, eller gav i hvertfald gamle begreber nyt indhold: Revisitering. Noget for så vidt ganske tilforladeligt, nemlig at man en gang årligt revisiterer for at sikre at den tildelte hjælp er tilstrækkelig Nu bruger i begrebet til at forringe dagligdagen for snesevis af svage ældre henvisende til, at der ikke er råd til andet.
Den sidste genialitet i har fundet på, udvisitering betyder som ordet siger, helt ud af systemet.
Jeres nyeste tiltag drejer sig om ældrerådsvalget. Det har altid været Ældrerådets opfattelse at størst mulig valgdeltagelse må være det ønskværdige. Derfor har vi peget på fremmødevalg som det naturlige.
Det har i altid nægtet. Når man alligevel, den 19. november, går til stemmeurnerne, kan man jo lige så godt afgive stemme til Ældrerådet og dermed sikre en højere stemmeprocent. I fastholder brevafstemning på samme dag. Ulogisk.
Men værst er vel nok, at i bryder et hævdvundet princip: Nemlig afstemningens intigritet. Afstemningsmaterialet ligger på den enkeltes adresse i ca. halvanden uge. I den periode kan det slet og ret bortkomme, andre kan foretage selve afstemningen, kandidatvalget kan gøres til genstand for debat. Altså et brud med valghemmeligheden.
Konkluderende sagt: De ovenfor nævnte overgreb, forringelser og mærkværdigheder, glemte i ganske at oplyse om i jeres valgprogrammer i 2009. Derfor er det med nogen skepsis Ældrerådet imødeser det nye Byråd.
Om det afgående må man så ganske afgjort beundre deres mod. De skal nu i en kommende valgkamp forklare og forsvare det netop beskrevne.

Publiceret 28 August 2013 13:00