Trillen skal igen være en strandeng med græssende køre.

Trillen skal igen være en strandeng med græssende køre.

Naturstyrelsen vil have køer på Trillen

Af
Af Svend Mikael Larsen

Indtil engang i 1960"erne gik der køer på Trillen, som ligger lige op ad Høruphav, og de sørgede for, at græsset var kort, så mange fine strandengsplanter kunne trives. Derefter forsvandt kreaturerne, og arealerne groede til i tagrør og krat.
Nu har Naturstyrelsen i København bevilget penge til en naturgenopretning af Trillen i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening, som i forvejen laver naturpleje på en del af arealet.
Det betyder, at naturplejen nu starter på Trillen med maskinel rydning af krat og træer, og at der derefter bliver sat hegn op, så køer igen kan pleje naturen. Hegnet sættes så de mange gæster, der nyder naturen på Trillen, fortsat kan færdes ad de eksisterende stier uden at skulle ind til kreaturerne.
Skovfoged Martin Reimers fortæller, at projektet gennemføres på trekanten mellem søen Vælddam, Store Trille, skoven Lambjerg Indtægt, og området hvor man må gå med løse hunde. Den del af Trillen, der ligger på Sønderborgsiden af Vælddam, bliver ikke indhegnet.
En del af arbejdet bliver lavet maskinelt, og det vil både larme og rode i en periode, men resultatet vil give en endnu større variation i naturen på Trillen med nye blomster og forhåbentlig også strandengsfugle, der vil kunne trives på det afgræssede område.

Naturstyrelsen i København har bevilget penge til en genopretning af Trillen ved Høruphav.

Naturstyrelsen i København har bevilget penge til en genopretning af Trillen ved Høruphav.

Publiceret 19 September 2013 05:00